Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія (збірка наукових праць)

Історія (збірка наукових праць)

Збірник праць / Київ, 2009.- 500 c.

1. «А в чому ж винуваті ми?»: доля архієпископа Георгія Делієва  
2. Аграрна політика в Україні: між радянським минулим і капіталістичним майбутнім (1991-2002 РР.)  
3. Академічна течія у студентському та учнівському русі початку ХХ ст.  
4. М.Ф. Кащенко як громадський діяч та педагог 
5. Академізація versus політизація наукового товариства ім. Шевченка: вибір М. Грушевського 
6. Аналіз радянської історіографії з питань рівня та якості життя сільського населення України в роки хрущовської «відлиги»  
7. Ананій Волинець - організатор повстанського антибільшовицького руху на поділлі доби УНР (1919-1920 РР.)  
8. Апологія історії повсякденності 
9. Армія УНР на поділлі у травні-липні 1919 року: поразки та перемоги (за газетною періодикою 1919 р.)  
10. Армія унр на поділлі у травні-липні 1919 року: поразки та перемоги (за газетною періодикою 1919 р.) 
11. Архівні джерела про україно-єврейські взаємини на Поділлі у 20-Х РР. ХХ СТ. 
12. Архівна джерельна база дослідження діяльності Поліської Січі  
13. Архівна джерельна база дослідження діяльності Поліської Січі  
14. Архівні джерела про україно - єврейські взаємовідносини на Поділлі у 20-х роках ХХст. 
15. Б. Хмельницький і українська державна ідея  
16. Бібліотечна мережа подільської православної єпархії другої половини ХІХ - початку ХХ ст.  
17. Благодійна діяльність родини іловайських у святогірському монастирі в ХІХ ст.  
18. Боротьба проти кріпацтва на українських землях в середині ХІХ ст.  
19. Боротьба українських залізничників за покращення економічного, соціального та політичного становища в кінці хіх - на поч. ХХ ст.  
20. Боротьба українських залізничників за покращення економічного, соціального та політичного становища в кінці ХІХ - на поч. ХХ ст.  
21. Боротьба Д.В. Марковича проти втручання політичного «Союзу руського народу» у розвиток кооперативного руху на Волині у 1905-1913 рр.  
22. Буржуазія та інтелігенція півдня росії у пошуках соціального діалогу під час революції 1905-1907 РР.  
23. Церква свідків ієгови в Україні у 70-ті - першій половині 80-х рр. ХХ ст. 
24. Часопис «Волынские епархиальные ведомости» як джерело вивчення проблем Волинського регіону другої половини ХІХ - початку ХХ ст. 
25. „Червоні валки” в системі хлібозаготівельних реквізицій в українському селі 
26. Чехословацька політика щодо судетських німців в оцінці Т. Г. Масарика (1918-1935 рр.) 
27. Чехословацкая политика относительно судетских немцев в оценке Т. Г. Масарика (1918-1935 Г.) 
28. Чорнобильська трагедія в баченнях радянської та української інтелігенції 
29. «Чинник військовополонених» у міжетнічних стосунках повоєнної України: невідомі сторінки історії публічних судових процесів 1946 р. 
30. Чисельність та національний склад населення Молдавської Автономної Соціалістичної Республіки 1924-1940 рр. 
31. Демократизація іспанії: розв’язання національно-регіональної проблеми 
32. Денікінський, врангелівський проекти аграрної реформи та вітчизняний досвід вирішення земельного питання в Україні (1918-1920 РР.) 
33. Державна та культурно-освітня діяльність П.І. Холодного в м. Тарнові (1920-1921 рр.) 
34. Державно-правовий розвиток урср в період загострення кризи радянської системи 
35. Державницька тематика у програмних документах українських емігрантських організацій в Чехословаччині у міжвоєнний період 
36. Деякі аспекти політичних настроїв повоєнного студенства України 
37. Деякі факти з історії першої світової війни на подільській землі (за матеріалами розкопок у М. Городок) 
38. Деякі методологічні проблеми вивчення соціально-культурних процесів на селі в 1950-60-ті рр. 
39. Деякі особливості суспільно-політичнихпроцесів у подільському селі в період нової економічної політики 
40. Діяльність єврейських секцій на Поділлі в 20-х рр. ХХ ст. 
41. Діяльність медичних працівників під час гітлерівської окупації харківщини 
42. Діяльність а. ніковського на посаді міністра закордонних справ УНР в уряді В. Прокоповича (26 травня - 14 жовтня 1920 р.) 
43. Діяльність органів соціального страхування в радянській Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.) за матеріалами цдаво України 
44. Діяльність П.І. Холодного в центральному апараті управління освітою в Україні (1917 - 1921 рр.) 
45. Діяльність політичних партій на Поділлі в період гетьманату Павла Скоропадського 
46. Діяльність політичних партій у подільському селі в роки НЕПУ 
47. Діяльність політичних партій у подільському селі на початку 1920-х рр. 
48. Діяльність польських студентських організацій на території наддніпрянської України у березні 1917 - квітні 1918 рр. 
49. Діяльність ревкомів на поділлі: історіографія 20 - 80- х рр. ХХ ст. 
50. Діяльність С. І. Кисельова на посаді губернського старости Поділля (1918 р.) 
51. Діяльність товариств «Просвіта» за доби директорії в українській історіографії 
52. Діяльність Й. Волошиновського по пропаганді ідей розвитку кооперації на сторінках часопису “Dziennik Kijowski” (“Київський щоденник”) 
53. Діяльність верховної ради україни в оцінці зарубіжних дослідників 
54. Діяльність Укп(б) на правобережній Україні 
55. Джерела про громадську та літературну діяльність Наталії Кобринської 
56. Джерела про пам’яткоохоронну діяльність російської православної церкви на правобережній україні у ІІ-й половині ХІХ - на початку ХХ ст.  
57. Джерельна база з історії протестантських церков в Україні (1945-1955 рр.) 
58. До історії діяльності органів міського самоврядування міста Вінниці в ХІХ - на початку ХХ СТ.  
59. До історії мистецького життя м.києва в часи гетьманату П.Скоропадського (1918 р.) 
60. До історії Української Автономної Православної Церкви після смерті митрополита Алексія (Г ромадського) 
61. До питання історії становлення музичного слов’янознавства 
62. Документи державного архіву Вінницької області про пореформене селянство Поділля. 
63. Документи державних архівів Вінницької та Хмельницької областей як джерело дослідження рекрутської повинності населення Вінниччини 
64. Документи і матеріали державних архівів вінницької та хмельницької областей як джерело вивчення соціальних трансформацій на поділлі наприкінці ХVІІІ-на початку ХІХ ст. 
65. Доля бібліотек поміщицьких маєтків Поділля за доби української революції 
66. Доля М.О. Хитька (Хитькова) - представника вчительської інтелігенції Поділля першої третини ХХ ст. 
67. Доля українського інтелектуала: Андрій Прокопович (1757-1826) 
68. Дослідження матеріальної культури подолян кінця ХІХ - початку ХХ ст. 
69. Дослідження сучасними українськими істориками основних етапів реалізації НЕПУ в аграрному секторі  
70. Дослідження та фіксація календарної обрядовості Поділля в ХХ - на початку ХХІ ст.(на матеріалах Хмельниччини) 
71. Дослідження вітчизняною публіцистикою 1989-1991 рр. проблематики “українського питання” в європейській політиці передвоєних часів  
72. Дослідження шлюбу і сім’ї серед православного населення Російської імперії XVIII - поч. XIX ст. в контексті історії повсякденності (історіографічний огляд праць сучасних зарубіжних і російських науковців) 
73. Дослідна справа для потреб тваринництва в подільській губернії кінця ХІХ - початку ХХ ст. 
74. Динаміка чисельності, національний склад і соціальна структура населення губернського міста (на прикла ді м. Вінниці) 
75. Дипломатичні заходи гетьманату П. Скоропадського щодо міжнародного визнання і недоторканості кордонів України 
76. Дискредитація діяльності національно свідомої інтеліґенції в офіційній пресі в Україні кінця 1980-х рр. 
77. Дискусії в англомовній історіографії другої половини ХХ - початку ХХІ ст. про місце еліти в структурі радянського суспільства 
78. Дискусії в історичній науці СРСР у другій половині 1950 - 1960 рр. та їх український контекст 
79. Дитина як архетип етнічної культури українців 
80. Духовна культура французького середньовіччя 
81. Духовна спадщина Д.С.Бортнянського у контексті становлення російської музичної класики 
82. Духовний заповіт Вадима Львовича Модзалевського як джерело до духовної історії інтелігенції 
83. Енцеклопедична діяльність Володимира Січинського 
84. Єпископ феодосій олтаржевський в національно- духовному житті України кінця ХІХ-початку ХХ ст. 
85. Еріх Лясота і переговорний процес про перехід козаків на службу до австрійського імператора Рудольфа ІІ 
86. Етнографічні аспекти землеробства на Поділлі (друга половина ХІХ-ХХ ст.) 
87. Еволюція програми комуністичної партії Чехословаччини на Закарпатті в 1920-1938 рр. 
88. Еволюція шкільної правової освіти України у другій половині ХІХ - ХХ ст. 
89. Еволюція зовнішньої політики Італії в регіоні близького сходу й середземномор’я у постбіполярний період 
90. Еволюція внутрішньої структури заповітів 
91. Еволюція духовних заповітів козацької старшини 
92. Еволюція політики безпеки й оборони ФРН: білі книги 1994 і 2006 рр. 
93. Єврейська громадська ініціатива в Україні в 20-х pp. XX ст. 
94. Єврейська та українська інтелігенція в національному русі на чернігівщині між двома революціями (1907-1916 рр.) 
95. Єврейське національне питання в СРСР у другій половині 1940-х-1960-х рр. 
96. Філософія історії Ібн Хальдуна 
97. Формування кадрів наукової інтелігенції у 20-30-ті роки ХХ ст. (деякі напрямки партійно-державної політики) 
98. Формування місцевих органів радянської влади на Поділлі в 20-ті рр. ХХ ст. 
99. Формування національною інтелігенцією єдиних поглядів на історію України 
100. Формування системи шляхів сполучення та створення поштової служби на території правобережної України (кінець XVIII — перша половина ХІХ ст.) 
101. Формування технічних кадрів для залізниць україни (кінінець ХІХ - початок ХХ ст.) 
102. Функціонування Радянської системи політичного контролю за радіомовленням (1920-1930-ті рр.) 
103. Голодні лихоліття першої половини 1920-х рр.та їхній вплив на соціально-економічне становище та настрої населення Поділля 
104. Горбачовська гласність у дзеркалі сучасної історіографії: подолання стереотипів 
105. Господарська політика місцевих органів влади Поділля в галузі промисловості і транспорту (1921-1925 рр. ХХ ст.) 
106. Громадівський рух 60-70-х років ХІХ ст. у контексті українського національного відродження 
107. Громадська позиція І.Франка крізь призму тендерних досліджень 
108. Громадсько-політична діяльність Дмитра Антоновича в період української центральної ради 
109. Громадсько-політична діяльність А. Ніковського: історіографія проблеми 
110. Громадсько-політична діяльність Миколи Вікентійовича Сікори в проскурові на початку ХХ ст. 
111. Громадянська війна в Іспанії 1936-1939 років у зарубіжній історіографії 
112. Грошова реформа 1922-1924 рр. : історіографічна база доби НЕПУ 
113. І.А. Кмета-Єфимович - патріот України, представник української християнської інтелігенції 20-х рр. ХХ ст. 
114. Ідеологічне підгрунтя більшовицької культурної політики в Україні в 1920-1923 рр. 
115. Ідеологічний тиск на вчительство вінниччини у повоєнні роки 
116. Ідея соборності у сприйнятті політичної еліти української козацької держави 
117. Інтелігенція національних меншин півдня радянської україни як об’єкт політичного терору (1934 - 1937 рр.) 
118. Інтеграція Польщі до НАТО та ЄС: джерельна база дослідження 
119. Інтеграція дрібного власника в радянську систему виробництва в Україні (початок 1930-х рр.) 
120. Інтелігенція і влада в Україні доби перебудови: проблема взаємовідносин 
121. Інтернована армія унр у таборах країн центральної Європи (історіографія проблеми) 
122. Інтервенція російських військ на закарпаття під час революції 1848-1849 рр. 
123. Історіографія політики більшовицької влади в Україні в галузі культури на початку 20-х рр. ХХ ст. 
124. Історія повсякденності в сучасній західній науковій традиції 
125. Історія українського козацтва у спогадах європейців 
126.Історичний нарис «село борсков», як джерело вивчення традиційно-побутової культури старообрядців краю кінця ХІХ - початку ХХ ст. 
127. Історико-культурний розвиток українського оркестру народних інструментів: історіографічний аспект 
128. Житло середньої наддніпрянщини в історіографічних дослідженнях 
129. Життєві шляхи й педагогічна діяльність Володимира Чехівського 
130. Життєвий і творчий шлях Максима Антоновича Славинського ( історіографія ) 
131. Життєвий і творчий шлях Л.Л. Семполовського - видатного селекціонера цукрових буряків в Україні 
132. Кам’янець-Подільський державний університет у період становлення радянської влади: зміна структурних форм 
133. Кам’янець-Подільський державний український університет: робота із збереження культурно-історичної спа дщини регіону (1919-1920 рр.) 
134. Кількісна характеристика й зони проживання населення локальних етнографічних груп - холмщаків та підляшуків на території польщі напередодні їх виселення в УРСР 
135. Князі Вишневецькі - визначні представники національної еліти 
136. Кооперативна Й.А. Волошиновського на Волині у 1929-1939 рр. 
137. Кооперативна та державницька діяльність П.П. Відибіди на Поділлі у добу українських національно-визвольних змагань (1914 - 1920 рр.) 
138. Кампанія радянської влади з вилучення цінностей православної церкви в Криму (1920-ті рр.) 
139. Компетенція та матеріальне забезпечення правління гетьманського уряду 
140. Культура гостинності на матеріалі внутрішнього туризму миколаївської області 70-х-початку 80-х рр. ХХ століття. 
141. Курси для дорослих при катеринославському відділенні російського технічного товариства 
142. Лідери української кооперації у здійсненні продовольчої політики української центральної ради 
143. Літературне та наукове життя галичини на сторінках часопису «житє і слово» (1894 - 1897 рр.) 
144. Літературно-мистецьке житття на Поділлі на початку 20-х рр. ХХ ст. 
145. Малиновська О.А. Україна, Європа, міграція: міграції населення україни в умовах розширення ЄС 
146. Масове розкуркулення українського селянства в 1930-1933 рр.: механізм творення голодомору 
147. Матеріально-побутове становище робітників залізничного транспорту України (1943-1950-х рр.) 
148. Матеріали з історії теплицько-бубнівецького маєтку потоцьких у зібранні головного архіву давніх актів (м. Варшава) 
149. Методи дослідження соціально-економічних та культурних процесів в українському селі в другій половині ХХ ст. 
150. Методи ідеологічної роботи партії в роки хрущовської «відлиги» у висвітленні українських вчених 
151. Місце фахової підготовки, морального та матеріального заохочення в роботі добровільних народних дружин по охороні громадського порядку 50-х - 70-х рр. ХХ ст. 
152. Місце і роль політичних партій в першій чехословацькій республіці (1918-1938 рр.) 
153. Місце та роль опозиції на першому етапі демократизації Іспанського суспільства (1975 1978 рр. ) 
154. Молдавська автономна радянська соціалістична республіка у складі УРСР 1924 - 1940 рр. історіографічна довідка 
155. Молодь і політика в умовах посттоталітарного суспільства (1991-2000 рр.) 
156. Молодь України в управлінні державними та суспільними справами у 80-х - 90-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми 
157. Молодіжний рух західної україни 1920-1930-х рр. у сучасній вітчизняній історичній науці 
158. Молодіжний рух в Україні : етапи та проблеми розвитку (80-ті - 90-ті рр. ХХ ст.) 
159. Московська політика в україні та трансформація поглядів козацької старшини щодо гетьманської влади у середині XVII ст. 
160. Мовна ситуація в сільській місцевості України (1989 - 2001 рр.) 
161. Микола Гоголь і Поділля (до 200-річчя від дня народження письменника) 
162. Микола Хвильовий - речник українського відродження 1920-х рр. 
163. Національна політика тимчасового уряду Росії щодо Фінляндії 
164. Національні еліти як фактор українського державотворення (історико-політологічні дискусії) 
165. Національно-культурне життя українців галичини другої половини ХІХ - початку ХХ ст. на сторінках часопису «діло» (1922-1939 рр. ) 
166. Національно-визвольні події на вінниччині 1917-1920 рр. у історико-краєзнавчих дослідженнях 
167. Національний склад населення та його трансформація у губернських центрах україни в 1920-1926 рр. 
168. Надбання Собанськими земель у Брацлавському воєводстві у 1870 -х роках: обставини і особливості. 
169. Напрями аграрного господарювання в областях українських карпат (70-і роки ХХ ст.) 
170. Народний одяг в колекціях Вінницьких музеїв 
171. Подільський селянин пореформеної доби в оцінці авторів «подольских епархиальных ведомостей» 
172. Нарощування військової присутності на території гетьманщини як інструменту реалізації імперської політики щодо України 
173. Найдавніші відомості про митну справу на поділлі в історичних джерелах 
174. Наукова діяльність Дмитра Антоновича в еміграції (1920-1945 рр.) 
175. Наукова школа Віктора Михайловича Даниленка 
176. Наукове краєзнавство поділля у 20-х рр. ХХ ст. : становлення, проблеми вибору пріоритетів 
177. Науково-освітня інтелігенція поділля у добу комунізму: перша хвиля репресій 
178. Науково-освітня діяльність Володимира Чехівського 
179. Нормативно-правовове забезпечення інтеграції польщі у європейські та євроатлантичні структури 
180. Нова наукова розвідка про селянські партійні та громадські організації в правобережній Україні на початку ХХ ст. 
181. Новий етап формування сільської інтелігенції поділля після реформи 1861 року 
182. Нищення збройних сил гетьманщини як елемент системного наступу царського уряду на українську автономію 
183. О.Х.Саліковський як представник національної ліберальної еліти в добу українських визвольних змагань 1917-1921 рр. 
184. Оцінка радянської історіографії з питань рівня і якості життя сільського населення України в другій половині 60-х - в першій половині 80-х рр. ХХ ст. 
185.Офіційна політика радянської влади щодо театрального мистецтва та театральної інтелігенції Поділля в 1920 - 1930 рр. 
186. Офіційні документи римо-католицької церкви у галузі використання засобів масової комунікації 
187. Огляд архітектури уніатських церков поділля у XVIII ст. 
188. Оплата праці науково-педагогічних працівників вищої школи у перші повоєнні роки 
189. Організаційна структура революційних комітетів Поділля 
190. Організаційне оформлення управління у справах земського господарства правоборежної України 1904-1911 рр. 
191. Організаційний устрій та компетенція військово-промислових комітетів українських губерній російської імперії у роки першої світової війни 
192. Організація лікарняного контролю в системі соціального страхування з тимчасової непрацездатності в україні у 20 - 30-х рр. ХХ ст. 
193. Організація навчального процесу у ровенському державному вчительському інституті (1940-1941 рр.) 
194. Організація спортивного життя в окупованій німцями Україні (1941-1944 рр.) 
195. Організатор повстанського антибільшовицького руху на Поділлі доби УНР (1919-1920 р.р.) Отаман Ананій Волинець (1894-1941 рр.) 
196. Особлива категорія репатріантів (1942 - 1948 рр.) 
197. Особливості архівної джерельної бази біографічних досліджень діячів гуманітарної науки радянської України в 1920-1930 рр. 
198. Особливості державно-правової політики російського самодержавства щодо римо-католицької церкви на правобережній україні наприкінці XVIII - у першій третині ХІХ ст. 
199. Особливості діяльності радянських податкових органів в Україні у добу «воєнного комунізму» (за матеріалами подільської губернії) 
200. Особливості формування партійно-радянської еліти західних областей України в 1944-1945 рр. 
201. Особливості правового регулювання національного життя в СРСР наприкінці другої світової війни (1944 - 1945 рр.) 
202. Особливості соціальної свідомості та поведінки населення України у повоєнні роки (1946-1953) 
203. Особливості становлення та функціонування більшовицьких податкових органів подільської губернії у 1919-1920 рр. 
204. Особливості становлення комуністичного режиму в Польщі 
205. Особовий фонд Георгія Нарбута в національному художньому музеї України (м. Київ) як джерело дослідження його біографії 1917 - 1920 рр. 
206. Освіта та наука на харківщині у роки німецької окупації (1941-1943 рр.) 
207. Освітній та культурний розвиток на Поділлі в другій половині ХІХ — початку XX ст. 
208. Освітньо-виховна діяльність як один з напрямів використання гуманітарної інтелігенції Донбасу в період НЕПУ (на матеріалі Донбасу) 
209. Освітня політика нацистів стосовно «фольксдойче» в Рейхскомісаріаті «Україна» 
210. Освітня реформа першого уряду Е. Блера (1997-2001 рр. ) 
211. Освітяни поділля в громадсько-політичному житті краю на початку 20-х рр. ХХ ст. 
212. «Отаманщина» й українська інтелігенція (1919-1920 рр.) 
213. Охорона пам’яток як засіб формування пропольської свідомості у молоді західної України (1920 - 1930-ті рр.) 
214. Оздоровлення наукових працівників як один з напрямків діяльності вуксу у 1930-і рр. 
215. Переселення селян з перенаселених регіонів україни до Сибіру у 20-х рр. ХХ ст. 
216. Періодичний друк вінниччини в умовах німецько- фашистської окупації (на прикладі газети «вінницькі вісті») 
217. Петро Телев’як (1896-1937?): сторінки радянської біографії західноукраїнського інженера 
218. Підготовка військових фельдшерів для збройних сил України (1997-2007 рр.) 
219. Південна Африка: політика апартеїду відносно небілих учнів 
220. Плюси та мінуси одного історичного джерела і проблема наукової періодизації історії споживчої кооперації Поділля. 
221. Податкова політика радянської влади на Поділлі на початку 20-х рр. ХХ ст. 
222. Поділля у період гетьманату 1918 р. : консервативна модель внутрішньополітичної стабілізації 
223. Подільське житло в системі звичаїв та обрядів 
224. Подільські сторінки життя диригента Олександра Кошиця 
225. Подільський митець Володимир Перепелюк як представник кобзарської культури україни ХХ століття 
226. Подільський селянин пореформеної доби в оцінці авторів «Подольских епархиальных ведомостей» 
227. Політичні настрої інтелігенції України у кінці ХІХ-на початку ХХ ст.: історіографія проблеми 
228. Політичні передумови утворення молдавської автономної радянської соціалістичної республіки у складі УСРР в 1924 р. 
229. Політичні репресії НКВС проти керівництва вінницької облспоживспілки у 1936 - 1938 рр. 
230. Політика німецької окупаційної влади стосовно використання робочої сили із загарбаних східних територій у початковий період війни 
231. Політика радянської держави в галузі професійно-технічної освіти в 1919 - 1921 рр. (за матеріалами Харківської області)  
232. Політика самодержавства щодо адвентистів у контексті загального Євангельського руху у 1905-1913 рр. 
233. Політика української гетьманської держави 1918 р. щодо органів місцевого самоврядування 
234. Польська державна поліція Волинського воєводства в охороні Східного кордону  
235. Польський легіонер проти українського селянина. До історії діяльності ІІІ корпусу Польських військ на Поділлі у березні-квітні 1918 р.  
236. Помісний обновленський собор УПЦ 1925 р.: рішення та їх реалізація  
237. Постать Олекси Стороженка в епістолярії та спогадах (штрихи до портрета митця) 
238. Повстанський рух в контексті військової політики директорії УНР (історіографія проблеми) 
239. Повсякдення інтелігенції за доби НЕПУ (за оповіданнями і фейлетонами М. Зощенка) 
240. Поширення впливу ОУН на Житомирщину в 1941 р. 
241. Позиція лейбористської партії Великої Британії щодо європейського питання на виборах 1997 р. 
242. Предмет історії повсякденності: проблема постановки й окресленості в сучасній гуманітаристиці 
243. Представники наукової династії антоновичів як дослідники історії козаччини 
244. Про роль та значення інтелігентської верхівки національно- комуністичних партій УКП (боротьбистів) та УПЛСР (борьбистів) у справі входження їх до лав КП(б)у у 1920 р. 
245.Проблема баскського тероризму в період правління іспанської соціалістичної робітничої партії (1982 - 1996 рр.) 
246. Проблема «живої» людини в українській історичній думці ХХ-ХХІ ст. 
247. Проблеми історії радянської інтелігенції 1920-х рр. в сучасній російській історіографії 
248. Проблеми національного руху русинів у австрійській імперії в 50-х рр. ХІХ ст. 
249. Проблеми пенсійного забезпечення у системі соціальної політики Великої Британії у 1997-2001 роках. 
250. Проблеми постачання та купівельна спроможність міського населення україни в повоєнний період (1945-1955 рр.) 
251. Проблеми становлення педагогічної інтелігенції та її роль в соціокультурному просторі Дніпропетровщини в умовах трансформації українського суспільства 20-х рр. ХХ ст. 
252. Проблеми викладання православ’я у школах Волинської єпархії в 20-х рр. ХХ ст. 
253. Проблеми збиральницької діяльності музичного товариства ім. Миколи Леонтовича на Поділлі у 20-х рр. ХХ ст. та творче використання народнопісенного матеріалу у процесі навчання та виховання молоді. 
254. Профспілки Вінниччини в роки голодомору 1932-1933 років 
255. Протоієрей Леонтій Гримальський у національно-духовному житті кінця ХІХ - початку ХХ ст. 
256. Проведення реформи 1861 року на Поділлі 
257. Природа девіацій і нонконформізму в радянському соціумі: тенденції англомовної історіографії другої половини ХХ ст. 
258. Приватні архіви як джерело до історії Поділля (на матеріалах містечка Чечельник) 
259. «Рада церков євангельських християн-баптистів» в УРСР у першій половині 1970-х рр. 
260. Радянська національна політика періоду десталінізації: зміна основоположних принципів чи форм? 
261. Радянська та Австрійська історіографія австрійського питання в міжнародних відносинах у 1945-1955 рр. 
262. Радянське інформаційне бюро як механізм управління інформаційними потоками в умовах великої вітчизняної війни 
263. Радянські переписи населення 20-х рр. ХХ ст.: програми, принципи та основні характеристики 
264. Реалії повсякденного життя інтелігенції України на початку 1920-х рр. 
265. Референдум як спосіб здійснення безпосередньої демократії 
266. Реформування системи соціального страхування в Україні у 1930-х рр. 
267. Регіональні особливості розвитку Правобережної України на межі XVIII - ХІХ ст. 
268. Релігійні настрої в житті віруючих України (середина 1940-х - середина 1980-х рр.) 
269. Родина сіцінських-січинських та українське історично-філологічне товариство в Празі (1923-1945 рр.) 
270. Родина Ящуржинських у громадсько-політичному житті України ХІХ ст. 
271. Роль економічних товариств і організацій у процесі формування української політичної еліти східної Галичини наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. 
272. Роль єврейських громадських організацій та політичних партій у суспільному житті Правобережної України в 1920-ті рр. 
273. Роль молоді у серпневих подіях 1991 р. та розвиток українського молодіжного руху після розпаду радянського союзу 
274. Роль сільської інтелігенції наддніпрянщини у формуванні підвалин модерної української нації (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) 
275. Роль української інтелігенції в розробці й ухваленні соціально-економічної програми на установчому з’їзді народного руху України 8-10 вересня 1989 р. 
276. Російська історіографія проблеми соціальної політики першого уряду Е.Т. Блера (1997-2001 рр.) 
277. Розвиток концептуальних основ україно - російського економічного співробітництва (1991- 2005 рр.) 
278. Розвиток науково-краєзнавчих досліджень з історії медицини Чернігівщини (1918 - 2006 рр.) 
279. Розвиток промисловості у заштатних містах подільської губернії у другій половині ХІХ століття 
280. Розвиток промисловості у заштатних містах подільської губернії в другій половині ХІХ ст. 
281. Розвиток загальноосвітньої школи УСРР на початку 20х рр. ХХ ст. 
282. Рибальство та бджільництво - допоміжні види господарських занять українців південно-східного поділля (на матеріалах містечка Чечельник) 
283. Рукописна книжкова традиція поділля XV-XVII ст. 
284. Селянсько-повстанський рух на поділлі (квітень-листопад 1918 року) 
285. Сільська інтелігенція: поняття, дискурси й особливості дослідження в Україні 
286. Сільські клуби України в 1950-х - середині 1960-х рр.: наростання кризи 
287. Сільські ради Поділля на початку 20-х рр. ХХ ст. 
288. Словаччина і Словаки в „новій європі” Т.Г. Масарика (1918 р.) 
289. Словаччина в економічній політиці уряду ССР (1918 - 1929 рр.) 
290. Словаччина і Словаки в „новій Європі” Т.Г.Масарика (1918 рік) 
291. Словаччина в економічній політиці уряду ЧСР (1918 ) 
292. Соціальне страхування сільських робітників в Україні у 1920-1930-х рр. 
293. Соціальне забезпечення сільського населення України в роки Хрущовської «відлиги» 
294. Соціально-економічне питання в матеріалах установчих конференцій крайових організацій народного руху України (кінець 80-х рр. ХХ ст.) 
295. Соціально-економічне становище селянства Поділля наприкінці ХІХ початку ХХ ст. 
296. Соціально-економічне становище Римо-католицької церкви на правобережній Україні (друга половина XIX - початок XX ст.) 
297. Соціально - економічні відносини між містом та селом в роки НЕПУ: сучасна історіографія 
298. Соціально-поселенська структура села 
299. Соціально- правові та морально- психологічні умови життя та діяльності І. Багряного у Західній Німеччині (1945-1950 рр.) 
300. Соціально-професійний склад національних меншин Харківщини (20-ті - початок 30-х рр. XX ст.) 
301. Соціальний захист учительства України в другій половині 40-х - 50-х рр. ХХ ст. 
302. Соціокультурна діяльність католиків Вінниччини за часів «Войовничого атеїзму» (50 - 60-ті рр XX ст.) 
303. Соціокультурні тенденції у політичній участі громадян України (кін. XX - поч. XXI ст) 
304. Справи репресованих, вміщені у фондах державного архіву Вінницької області, як джерело до вивчення історії України 20-30-х рр. ХХ ст. 
305. Стан початкової освіти в деяких регіонах України наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. 
306. Стан соціальної інфраструктури залізничної галузі України 1943-1950-х рр. і її відбудова 
307. Становлення банківсько-кредитної системи у містах подільської губернії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. 
308. Становлення основ загального виборчого права в УСРР (20-30 рр. XX ст.) 
309. Становлення політики щодо освіти та освітян в перші роки радянської влади (на матеріалах фондів виконкомів рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів повітів західного Поділля) 
310. Становлення Польської поліції у Західній Волині: 1919-1921 рр. 
311. Становлення радянської судової системи на Поділлі на початку 1920-х рр. 
312. Становлення системи пенсійного забезпечення в УСРР (1919-1929 рр.) 
313. Становище «східних робітників» на завершальному етапі другої світової війни 
314. Становище й доля фольксдойче в генеральній окрузі Волинь-Поділля (1941-1944 рр.) 
315. Становище учительської інтелігенції поділля на початку 1920-х рр. 
316. Становище української інтелігенції в умовах німецько-фашистської окупації 1941-1944 рр. 
317. Становище і діяльність російської православної церкви в середині 50-х рр. ХХ ст. 
318. Ставлення держави до православної церкви на Рівненщині у другій половині 1950-х - 1960-х рр. 
319. Степан Баран. Тернопільський період громадсько-політичної діяльності (1921-1939 рр.) 
320. Структурна характеристика православного духовенства Волині першого двадцятиліття ХХ ст. 
321. Створення та діяльність на Вінниччині відділу всеукраїнської спілки мисливців та рибалок у 1920-х рр. 
322. Симон Петлюра в час перебування директорії у Вінниці (1919 - 1920 рр.) 
323. Свідчення про голодомор 1932-1933 рр. в Україні як історичне джерело 
324. Святкова буденність українських селян у 1950-1960 ті рр. 
325. Суб’єкти спадкування на матеріалах тестаментів представників козацько-старшинських родин (друга половина XVII - XVIH ст.) 
326. Сучасні методологічні підходи та методи в галузі дослідження Україно-єврейських міжнаціональних взаємовідносин 
327. Суспільно-громадська позиція подільського духівництва в другій половині XIX - на початку XX ст. (за матеріалами «подольских епархиальных ведомостей») 
328. Суспільно-політичні настрої студентства 1950-х рр. 
329. Таємний радник із бару В. Я. Буняківський 
330. Тестаменти як джерело до історії духовенства 
331. Топоніміка селища Чечельник на Південно-східному Поділлі 
332. Товариство Подолян при українській вільній академії наук у США (кінця 1960-х - початку 1970-х рр.) 
333. Традиції молодіжних громад на Поділлі: етнопедагогічний аспект (поч. XX - 60- і роки XX ст.) 
334. Трансформація форм господарювання у сільській місцевості україни (1989 - 2001 рр.) 
335. Трансформація внутрішньої торгівлі України в 1921-1925 рр. 
336. Треті всеукраїнські збори народного руху україни (28 лютого - 1 березня 1992 р.): соціально-економічний аспект 
337.Становище учительської інтелігенції Поділля на початку 1920-х рр. 
338. Становище української інтелігенції в умовах Німецько-фашистської окупації 1941-1944 рр. 
339. Становище і діяльність російської православної церкви в середині 50-х рр. ХХ ст. 
340. Ставлення держави до православної церкви на Рівненщині у другій половині 1950-х - 1960-х рр. 
341. Степан Баран. Тернопільський період громадсько-політичної діяльності (1921-1939 рр.) 
342. Структурна характеристика православного духовенства Волині першого двадцятиліття ХХ ст. 
343. Створення та діяльність на Вінниччині відділу всеукраїнської спілки мисливців та рибалок у 1920-х рр. 
344. Симон Петлюра в час перебування директорії у вінниці (1919 - 1920 рр.) 
345. Свідчення про голодомор 1932-1933 рр. в Україні як історичне джерело 
346. Святкова буденність українських селян у 1950-1960-ті рр 
347. Суб’єкти спадкування на матеріалах тестаментів представників козацько-старшинських родин (друга половина XVII - XVIH ст.) 
348. Сучасна зарубіжна історіографія політичного та соціально-економічного розвитку радянського суспільства 1920-х-1930-х рр. 
349. Сучасні методологічні підходи та методи в галузі дослідження Україно-єврейських міжнаціональних взаємовідносин 
350. Суспільно-громадська позиція подільського духівництва в другій половині XIX - на початку XX ст. (за матеріалами «подольских епархиальных ведомостей») 
351. Суспільно-політичні настрої студентства 1950-х рр. 
352. Таємний радник із бару 
353. Тестаменти як джерело до історії духовенства 
354. Топоніміка селища Чечельник на південно-східному Поділлі 

««