Безкоштовна бібліотека підручниківФілологія (збірник наукових праць)

Філологія (збірник наукових праць)

Збірник праць / Київ, 2009.- 300 c.

1. Архетипна парадигма в художній прозі Уласа Самчука 
2. Деонтична сила як джерело деонтичної модальності (на матеріалі творів У. Шекспіра) 
3. Деякі міркування про засвоєння металінгвістичних номінацій: лінгводидактичний аспект 
4. Дієслівні власне-, невласне- та контекстуальні зв’язки в українській мові 
5. Дослідження конверсії в історії англійської мови 
6. Дискурсивна стереофонія роману „козаки в московії” Юрія Липи 
7. Дискусійність статусу предикативного номінатива в українській мові 
8. Елементи розмовного мовлення як засіб посилення експресії в публіцистиці 
9. Фразеологізми на позначення інтелектуальних здібностей людини (на матеріалі англійської та української мов) 
10. Фразеологізми й народна мудрість 
11. Функціонування романо-германських запозичень у творах сучасних українських прозаїків (на матеріалі твору с.жадана «біг мак2») 
12. Функціональна репрезентація еліптичних речень у мовленні української преси початку ХХІ ст. 
13. Гідроніми іншомовного походження надвеликолузького реґіону 
14. Ієрархія рівнів динамічності образу в новелістиці Михайла Коцюбинського 
15. Історія формування лексико-словотвірних типів конфіксальних прикметників на до 
16. Жанр нарису у творчості Ганни Барвінок 
17. Жанр законотворчості як писемний тип юридичного дискурсу 
18. Концептуальний аналіз емотивності в англійській фразеології 
19. Лексико-семантичне поле “характеристика людини за її зовнішнім виглядом” (на матеріалі прізвиськ Івано-Франківської області) 
20. Лексико-семантична група релятивних дієслів розміщення в українській мові 
21. Лінгвістичні терміни у “граматиці української (руської) мови” С.Смаль-Стоцького та Ф.Гартнера 
22. Лінгвокреативний потенціал ірреально-модальних форм: функціонально-семантичний аспект 
23. Метаморфози актуальних історичних метанаративів у постмодерному драматургічному дискурсі 
24. Методика виокремлення інфінітива як складової формально-синтаксичного компонента речення 
25. Міжмовна кореляція вираження значеннєвого варіанта „перетворення природи в межах добового відтинку часу” дієслівної категорії „процесуальність - стан” 
26. Модальність увічливості та пом’якшення категоричності висловлювання в українській мові 
27. Мовні погляди Івана Франка (на матеріалі статті "говоримо на вовка - скажімо і за вовка“) 
28. Мовні процеси в системі сучасної термінології банківської справи 
29. Національна мовна свідомість крізь призму компаративно- асоціативних концептополів: психолінгвістичний експеримент (на матеріалі німецької та української мов) 
30. Обов’язковий прислівний компонент у системі формально-синтаксичних компонентів речення 
31. Осмислення читачами епіграфа літературного твору як засобу експлікації інтертекстуальності 
32. Основні пріоритети української літературно- мистецької псевдонімії ХХ століття 
33. Особливості функціонування двоскладного речення у межах канонічного ронделевого повтору (на матеріалі ронделів м. Боровка) 
34. Особливості реалізації модальності докору в сучасній українській мові 
35. Особливості вживання та експресивне навантаження неповних питальних речень у публіцистичних діалогах 
36. Особливості вираження граматичної категорії числа у цілісних словосполученнях української мови 
37. Особливості художнього мовлення малої прози Романа Іваничука 
38. Перекладацька адаптація релігійних лінгвоконцептів у проповіді як типі тексту 
39. Роль художніх означень у складі дескриптивно-образних номенів (на матеріалі “малої прози” кінця ХХ - початку ХХІ століття) 
40. Порівняльні звороти в системі компонентів формально- синтаксичної структури простого речення 
41. Порівняльний аналіз функціонування стилістично зниженої лексики в публіцистичних та інформаційних текстах 
42. Прагматонимы-композиты в русских рекламных текстах 
43. Сполучникова реалізація семантико-синтаксичних відношень у складносурядних реченнях 
44. Проблеми дослідження таксису як мультикатегорійного теоретичного об’єкта 
45. Прикметникові відокремлення в українській мові 
46. Рекламний текст як основна одиниця рекламної комунікації: особливості лінгвістичного аналізу 
47. Роль фактора адреста для адекватной интерпретации рекламных сообщений 
48. Розвиток суспільно-політичної лексики в мові українських та російських засобів масової інформації 
49. Розвиток українського історичного роману 
50. Семантико-синтаксичні параметри речень з одновалентними дієслівними предикатами стану 
51. Словотвірний потенціал лексикалізованих аброморфем 
52. Словотворчі типи географічних номенів вінниччини на позначення рослинного покриву 
53. Специфіка антропонімів як вияв авторської точки зору в художніх текстах василя земляка 
54. Специфіка реалізації категорії темпоральності в текстах політичних програмних заяв 
55. Сполуки модально-вольових часток з інфінітивом у реалізації інтенсивності волевиявлення 
56. Суфікс-градатор в українській літературній мові 
57. Транспозиційні можливості грамеми середнього роду: функціонально-семантичний аспект 
58. Вербальний спосіб репрезентації концепту “спокута” у творчості письменників іі половини ХХ ст. 
59. Вінницькі сторінки в науці про мову 
60. Використання фреймового методу в моделюванні структури рекламного тексту 
61. Використання графічних засобів у текстах електронної пошти 
62. Взаємодія граматичної категорії виду та ітеративної семантики у реченні 
63. Взаємодія категорій ствердження/заперечення та оцінки в сучасній українській мові 
64. Шкіци до наукової біографії олексія кундзіча від роману “de-facto” до творчої кризи межі 30-40-х років 
65. Явище народної етимології в макроепідигмах рослинних номінацій 
66. Українські класики у творчій діяльності „Західної України” 
67. Загальні назви водних об’єктів як засоби вираження неозначено великої кількості 

««