Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Філологія (збірник наукових праць)

54. Специфіка реалізації категорії темпоральності в текстах політичних програмних заяв


Оксана Ткаченко
(Херсон)

Категорія темпоральності / континууму (термін О.О.Селиванової) та засоби її реалізації в тексті тривалий час перебувають у центрі досліджень учених-лінгвістів. Вивчення цієї проблематики охоплює розробку загальнотеоретичних питань (А.В.Бондарко, З.Я.Тураєва), мовних засобів вираження часових відношень (Н.А.Потаєнко, М.А.Салькова), аналіз засобів реалізації хронотопу в художньому (В.А.Кухаренко, З.Я.Тураєва) і науковому текстах (З.Я.Тураєва).

Впровадження до понятійного апарату сучасної лінгвістики поняття «дискурс» зумовлює необхідність вивчення темпоральної структури широкого спектру типів текстів, приналежних до різних дискурсів. На сучасному етапі розвитку лінгвістики і, зокрема лінгвістики тексту й теорії комунікації, уведено до наукового обігу й обґрунтовано теоретичні й методологічні принципи вивчення темпоральної структури художнього й наукового текстів. Стосовно політичної програмної заяви (далі - 111 ІЗ) - тексту політичного дискурсу, слід відзначити маргінальний характер лінгвістичних праць, присвячених дослідженню темпоральної структури такого типу тексту.

Актуальність дослідження зумовлена недостатньою вивченістю засобів реалізації категорії темпоральності в ППЗ. Тому, метою статті є вивчення темпоральної структури ППЗ.

Матеріалом дослідження слугував цикл текстів політичних програмних заяв президента США Дж. Буша (американська лінгвокультурна традиція), колишнього прем’єр-міністра Великобританії Т.Блера та Ч.Кеннеді - лідера ліберально-демократичної партії Великобританії (британська традиція).

Вивчення часу й простору в дискурсі передбачає розмежування реального хронотопу дискурсу й внутрішньотекстового хронотопу [6, с.224; 2, с.17], специфіка реалізації яких детермінується типом тексту певного дискурсу [2, с.17; 8, с.86]. Відповідно хронотоп ППЗ постає однією з базисних текст-типологічних категорій.

Хронотоп тексту інкорпорує й поняття «темпоральної структури тексту», що являє собою «...мережу відношень, що пов’язує мовні елементи, які беруть участь у передачі часових відношень і поєднані функціональною та семантичною спільністю» (курсив автора - О.Т.) [8, с.89]. Ключовими засобами реалізації категорії темпоральності виступають видо-часові форми дієслова-присудка, а до периферії належать лексико- граматичні засоби [8, с.89-91; 5, с.5]. Способи репрезентації просторово-часових відношень у текстах 11З аналізуються нами на сильних позиціях тексту, якими, згідно з положенням В.А.Кухаренко, вважаються початок і кінець оповіді [3, с.120-132], оскільки «відомості, отримані на початку значною мірою визначають і планування наступних етапів та їх успіх. ... кінець теж програмується початком» [3, с.120]. Розглянемо засоби реалізації категорії темпоральності в композиції тексту, а саме, на його сильних позиціях - ініціальній і фінальній, медіальну позицію, відповідно, вважаємо слабкою.

В ініціальній позиції текстів ППЗ американської традиції превалює група дієслівних форм теперішнього часу, а також лексичні маркери теперішнього часу, що локалізують події в часі й просторі: I´m honored to be back in this beautiful state... I´m here to ask for the vote [9]. Характерною особливістю ППЗ американської традиції є функціонування часу Present Continuous в ініціальній позиції з метою надання динаміки й акцентування процесуальності - привернення уваги виборців до кампанії та необхідності активної участі в ній: You know, we´re getting closer to voting time here, and I´m here to ask for your vote and I´m here to ask for your help [10].

Крім групи дієслівних форм теперішнього часу, в ініціальній позиції спостерігаємо розгортання опозиції «проспекція/ретроспекція». Категорія ретроспекції реалізується групою дієслівних форм минулого часу і відтворює події, пов’язані з попереднім відвідуванням президентом цього штату: “I´m honored to be back in this beautiful state. I wasn´t sure I´d be invited back after the last time I came --1 didn´t make my bed" [9]. Категорія проспекції реалізується за допомогою часу Future Simple, що маркує вказівку на впевненість президента в неминучій перемозі: There´s no doubt in my mind, with your help, we will carry Ohio again and win a great victory on November the 2nd [11].

Ініціальна позиція текстів британських ППЗ є невеликою за обсягом і обмежується інформуванням аудиторії про мету зустрічі, що зумовлює функціонування групи дієслівних форм теперішнього часу: Today the Liberal Democrats are setting out our positive programme for the Government of Britain [12]. Категорія проспекції реалізується факультативно й також підпорядковується обґрунтуванню основної мети зустрічі: Earlier today, I saw the Queen at Buckingham Palace to ask for a dissolution ofparliament so that there can be a general election on June 7 [13].

Медіальна позиція текстів ППЗ американської культури маркується ретроспективним посиланням, зокрема до того періоду, коли Дж. Буш був президентом США: When I took office -- I want you to remind your friends and neighbors about what we have been through as a country. When I took office, the bubble of the 1990s had burst, and our economy was heading into recession. And because of the attacks of September the 11th, nearly a million jobs were lost in three months. It was a dangerous time for our economy. You might remember there were people warning of potential deflation and depression [14]. Таке використання минулого часу в сукупності з експресивним синтаксисом покликано збудити в аудиторії виразний спогад про складну ситуацію в суспільстві, з якою президентові, за його словами, вже одного разу вдалося впоратись: But I acted. To stimulate the economy, I called on Congress to pass historic tax relief, which it did, without my opponent´s "yes" vote. The tax relief was the fuel that got our economy growing again. Thanks to the efforts of our citizens, and the right policies in the right place at the right time, we put the recession behind us and America is creating jobs once again [15]. Використовуючи надалі час Present Perfect, президент перераховує позитивні результати своєї політики: We have built a broad and solid record of accomplishment. In the past year, the United States of America has added about 1.7 million new jobs. More than Germany, Japan, Great Britain, Canada and France combined [15]. Динаміка позитивних змін, що відбулися, акцентується за допомогою часу Present Continuous: Because we passed tax relief, this economy is growing. It´s getting stronger, and we´re not going to go back to the old days of tax and spend. ... People are working. People are finding a way to make a living. Our farmers are doing well. Our ranchers are doing well [16].

Реалізація категорії проспекції в медіальній позиції текстів ППЗ американської традиції пов’язана з передбаченням подій, імовірних у разі перемоги Дж. Буша: This election will also determine how America responds to the continuing danger of terrorism. .We will continue to spread freedom and liberty in the broader Middle East and around the world, and we will prevail. . I am confident that someday, an American President will be sitting down with a duly elected leader of Iraq talking about how to keep the peace in the greater Middle East, and our country will be better off for it, and our children and grandchildren will be able to grow up in a more peaceful world [17].

Медіальна позиція текстів ППЗ британської культури характеризується домінуванням групи дієслівних форм теперішнього часу, переважно Present Simple. Політики використовують цю граматичну форму для опису наявного стану справ у країні: Today, Britain is the fourth largest economy in the world. With the lowest inflation in Europe, mortgage rates half of what they were in the 80s and 90s, and more people in work than ever before [13]. Категорія ретроспекції в медіальній позиції британської традиції найчастіше представлена посиланнями до часів приходу політика до влади й пов’язана з описом тодішнього стану справ у державі: When we came to power in May 1997, Britain spent more on interest payments on the National Debt than we spent on schools. We worked hard to put our country’s house in order. This year, because of the difficult choices we made in our first two years, we will spend J10bn more on schools [13]. Динаміка позитивних змін найчастіше підкреслюється за допомогою часу Present Continuous: In the NHS, waiting lists are lower, new hospitals are being built [13]. Аналогічно до американської традиції, в медіальній позиції реалізується категорія проспекції, а саме, описом імовірних перетворень у разі перемоги політика, який представляє свій ППЗ: We will take seats from both Labour and Conservative in each and every region and nation of the country. Then we will redirect J5bn a year of existing Government spending to pay for priorities like pensions and more police [12].

Фінальна позиція текстів ППЗ американської традиції підбиває підсумок усього виступу й інваріантно характеризується обіцянням позитивних перетворень у разі перемоги політика, що реалізується засобами проспекції: During the next four years, we´ll spread ownership and opportunity to every corner of this country - I mean, every corner. We´ll pass the enduring values of our country to another generation. We will continue to lead the world in the cause offreedom and peace, and we will prevail [18]. Ретроспективні посилання у фінальній позиції також підпорядковані реалізації прагматичної функції - переконати аудиторію підтримати політика. За допомогою категорії ретроспекції Дж. Буш нагадує аудиторії про свою рішучість виконати передвиборчі обіцянки: Four years ago, I traveled your great state and our great country asking for the vote, and I made a pledge that if you honored me with this great responsibility, I would uphold the dignity and the honor of the office to which I had been elected, so help me God. With your help, I will continue to do so for four more years [18].

Фінальна позиція текстів ППЗ британської культури є обмеженою за обсягом і характеризується домінантою експресивного синтаксису, а саме - еліптичних конструкцій, співвіднесених із дієслівними формами майбутнього часу: Economic stability the foundation, Schools and hospitals first, Radical reforms and equal chances” [13], “Fighting for social fairness. For the future of our environment. For the restoration of the rule of law and a better international order. Andfor liberty [12].

Проведений лінгвостилістичний і компаративний аналіз дозволив нам дійти наступних висновків:

• Ініціальна позиція текстів ППЗ американської культури характеризується домінантою фатичної функції, що підтверджується характером розгорнутих темпоральних відношень. Переважає група дієслівних форм теперішнього часу й лексичні засоби, які локалізують подію в реальному хронотопі. Реалізація категорії ретроспекції пов’язана зі згадкою про попереднє відвідування штату, а проспективні посилання спрямовують на необхідність підтримки політика на найближчих виборах.

• Ініціальна позиція текстів ППЗ британської традиції за обсягом є меншою від американської. Темпоральні зв’язки реалізуються групою дієслівних форм теперішнього часу, що локалізують подію в реальному хронотопі.

• Медіальна позиція текстів ППЗ американської традиції відзначається широким використанням видо-часових форм реалізації категорії темпоральності. Характерною особливістю використання часових форм у медіальній позиції є висока частотність використання часової форми Present Continuous для опису динаміки позитивних змін, що відбуваються в країні. Реалізація категорії ретроспекції зумовлена описом негативних подій і процесів у економіці, які політик дістав у спадок від попередника. Проспективно подаються можливі позитивні перетворення в разі переобрання Дж. Буша. Використання з цією метою часової форми Future Simple, з огляду на її граматичне значення, надає передвиборчим обіцянкам характеру обов’язкової реалізації.

• Медіальна позиція текстів ППЗ британської культури характеризується домінуванням часової форми Present Simple, яка застосовується для статичного опису теперішнього стану справ у країні. Реалізація категорії ретроспекції зумовлена згадкою про негативний стан справ у країні на момент приходу до влади політика, а проспективно подані передвиборчі обіцянки політика.

• Фінальна позиція текстів ППЗ американської культури підбиває підсумок виступу й характеризується домінантою категорії проспекції, що реалізується в передвиборчих обіцянках.

• Фінальна позиція текстів ППЗ британської традиції позначена лінгвокультурною специфікою, а саме - факультативним використанням видо-часових форм при домінанті еліптичних конструкцій, що характеризуються футуральною віднесеністю.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі вбачаються в необхідності вивчення реалізації категорії темпоральності в інших типах текстів політичного дискурсу не тільки в текст-типологічному аспекті, і найважливіше - в аспекті лінгвокультурологічного зіставлення, що уможливить виокремлення культуро специфічних інтегральних і диференціальних ознак аналізованого типа тексту.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бондарко А.В. Предисловие. Глава 1. Темпоральность // Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность / Ред. кол. А.В. Бондарко (отв. ред.) и др. / Ин-т. языкознания АН СССР. - Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1990.- 266с.

2. Колегаева И.М. Текст как единица научной и художественной коммуникации. - Одесса, 1991.-121с.

3. Кухаренко В.А. Интерпретация текста: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.». - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1988. - 192 с.

4. Потаенко Н.А. Время в языке: учеб. пособие / Н.А. Потаенко. - Пятигорск: Пятигорский. гос. лингв. ун-т., 1996. - 238 с.

5. Салькова М.А. Темпоральный профиль события и полифония как аспекты содержания нарратива // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Вып. 469 «Грамматическая семантика в англоязычном дискурсе». - М. 2002. С. 5-20.

6. Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации: Монографическое учебное пособие.- К. Брама, Изд. Вовчок О.Ю., 2004. - 336 с.

7. Тураева З.Я. Категория времени. Время грамматическое и время художественное (на материале английского языка) (Серия: Библиотека филолога). - М.: Высшая школа, 1979. - 220с.

8. Тураева З. Я. Лингвистика текста: Текст: структура и семантика: Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. "Иностр. яз."/ З. Я. Тураева. - М.: Просвещение, 1986. - 126с.

9. George Bush’ Remarks at Bangor, Maine. Доступно з: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/09/20040923-10.html

10. George Bush’ Remarks at Waterloo, Iowa. Доступно з: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/10/20041009-6.html

11. George Bush’ Remarks at Westlake, Ohio. Доступно з: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/10/20041028-14.html

12. Ch. Kennedy, General election manifesto launch. Доступно з: http://www.charleskennedy.org.uk/html/content.php/type/as/id/205/article/general_election_manifesto_lau nch.html

13. Text of Tony Blair’s speech. Доступно з: http://politics.guardian.co.uk/election2001/story/0,9029,487681,00.html

14. George Bush’ Remarks at Wausau, Wisconsin. Доступно з: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/10/20041007-12.html

15. George Bush’ Remarks at in Wilkes-Barre, Pennsylvania. Доступно з: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/10/20041006-9.html

16. George Bush’ Remarks at Hobbs, New Mexico. Доступно з: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/10/20041011-2.html

17. George Bush’ Remarks at Cuyahoga Falls, Ohio Rally. Доступно з: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/10/20041002-11.html

18. George Bush’ Remarks at Traverse City, Michigan. Доступно з: http://www.whitehouse. gov/news/releases/2004/08/20040816-4.htmlПовернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Філологія (збірник наукових праць)