Безкоштовна бібліотека підручниківБюджетна система України
Артус М.М., Хижа Н.М.

Бюджетна система України

Навчальний посібник / К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005.- 220 c.

У посібнику розкрито економічний зміст, природу, суть та призна­чення бюджету і бюджетної системи в економіці держави, формування доходів і видатків бюджетів різних рівнів, розглянуто організацію бюд­жетного процесу в Україні та контроль за виконанням бюджету. Наве­дені в книзі цифрові дані відповідають офіційним статистичним показ­никам.

Розділи 1—9 та 11 і 12 підготував М.М.Артус, розділи 10 і 13 — Н.М. Хижа.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Розділ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ БЮДЖЕТУ ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
1.1. Економічний зміст та призначення бюджету
1.2. Функції бюджету
1.3. Роль бюджету у соціально-економічному розвитку суспільства
Розділ 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА І БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ10 
2.1. Основи бюджетного устрою. Бюджетна система та її ланки10 
2.2. Принципи побудови бюджетної системи України13 
2.3. Бюджетні права в Україні та їх характеристика14 
2.4. Законодавче і нормативно-правове забезпечення « функціонування бюджетної системи16 
Розділ 3. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА І ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ32 
3.1. Формування бюджетної політики32 
3.2. Функціонування бюджетного механізму34 
Розділ 4. ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТІВ39 
4.1. Структура доходів бюджетів39 
4.2. Податкові надходження42 
4.3. Неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом53 
4.4. Офіційні трансферти57 
4.5. Державні цільові фонди59 
Розділ 5. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ64 
5.1. Податкова система та принцип її побудови64 
5.2. Податкова політика66 
5.3. Економічний зміст та функції податків68 
5.4. Елементи податку та їх характеристика71 
5.5. Система податків і податкові платежі та їх класифікація74 
Розділ 6. СИСТЕМА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ77 
6.1. Економічний зміст видатків бюджетів в Україні, їх склад та структура77 
6.2. Видатки бюджетів та їх роль у фінансовому забезпеченні потреб економічного і соціального розвитку суспільства83 
6.3. Бюджетне фінансування88 
Розділ 7. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ92 
7.1. Роль Державного бюджету та його призначення92 
7.2. Доходи Державного бюджету94 
7.3. Видатки Державного бюджету100 
7.4. Бюджетний дефіцит та методи його подолання105 
Розділ 8. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ109 
8.1. Місцеві бюджети та їх роль у бюджетній системі України109 
8.2. Доходи місцевих бюджетів114 
8.3. Видатки місцевих бюджетів119 
8.4. Регулювання міжбюджетних відносин128 
Розділ 9. БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ135 
9.1. Завдання і принципи бюджетного планування135 
9.2. Методи бюджетного планування138 
9.3. Бюджетна класифікація140 
Розділ 10. ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ143 
10.1. Організація роботи із складання, розгляду і затвердження бюджету143 
10.2. Складання, розгляд і затвердження Державного бюджету145 
10.3. Складання, розгляд і затвердження місцевих бюджетів149 
Розділ 11. ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ ЗА БЮДЖЕТНИМИ ПРИЗНАЧЕННЯМИ152 
11.1. Видатки бюджету на державне управління і судову владу152 
11.2. Видатки на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави157 
11.3. Видатки бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення населення160 
11.4. Фінансове забезпечення соціально-культурних закладів і установ168 
11.5. Фінансування розвитку освіти і науки172 
11.6. Фінансове забезпечення охорони здоров´я178 
11.7. Видатки бюджету на розвиток економіки179 
Розділ 12. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ185 
12.1. Економічний зміст державного кредиту185 
12.2. Державний борг України та його обслуговування188 
Розділ 13. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ193 
13.1. Організація і порядок виконання бюджету193 
13.2. Звітність про виконання бюджетів198 
13.3. Державний фінансовий контроль за виконанням бюджету204 
Список використаної і рекомендованої літератури212 

««