Безкоштовна бібліотека підручниківБюджетна система України

13.1. Організація і порядок виконання бюджету


Виконання бюджету являє собою процес забезпечення повного і своєчасного надходження доходів з кожного джерела і безперервне фінансування усіх заходів, передбачених бюджетом.

Своєчасність і повнота надходження доходів визначає безпе­рервність фінансування соціально-культурних заходів, оборони, пра­воохоронних органів, розвиток економіки та інших витрат держави. Головна мета виконавчого бюджету полягає у найповнішій мобілізації резервів, інвестуванні виробництва для отримання додаткових до­ходів бюджету та жорсткому режимі економії матеріальних і фінансо­вих ресурсів. Для цього Кабінет Міністрів України, державні адміні­страції областей і районів та місцеві Ради народних депутатів організовують виконання бюджету через Міністерство фінансів Ук­раїни, фінансові управління обласних і відділи районних державних адміністрацій та фінансові відділи виконавчих комітетів Рад народних депутатів.

Виконання загальнодержавного бюджету організовує Міністерст­во фінансів України. Воно здійснює заходи з мобілізації коштів та фінансування суб´єктів соціальної сфери, соціального забезпечення і соціального захисту малозабезпечених верств населення, фінансу­вання управління, оборони і правоохоронних органів, фінансування економіки та інших заходів. Як орган державного управління Міністерство фінансів України втілює в життя фінансову політику держави, тобто здійснює заходи з мобілізації фінансових ресурсів до Державного бюджету і всієї бюджетної системи, їх розподілу й вико­ристання для виконання державою своїх функцій.

Для реалізації фінансової політики Міністерство фінансів Ук­раїни розробляє і запроваджує у практику економічні методи і важелі впливу на збільшення доходів бюджету. При виявленні показників розвитку чи спаду економіки Міністерство фінансів України спільно з Міністерством економіки України здійснюють заходи щодо оздо­ровлення економіки. Розробляючи проекти зведеного балансу фінан­сових ресурсів України, ці міністерства використовують показники такого балансу для розробки Державного бюджету та розрахунків бю­джету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів. Саме таким чином організується робота із складання й виконання державного бю­джету та методичне керівництво роботою з бюджетного планування й фінансування. Аналогічна робота проводиться фінансовими уп­равліннями облдержадміністрацій та міськими і районними фінансо­вими відділами.

Міністерство фінансів України та його органи на місцях одночас­но з розробкою проектів Правил складання і виконання бюджету та класифікацією доходів і видатків цих бюджетів складають звіти про їх виконання. Вони аналізують результати виконання бюджетів, готують інформаційні матеріали про хід та підсумки виконання бюджетів та пропозиції щодо збільшення доходів.

Міністерство фінансів України аналізує взаємозв´язок між цінами і фінансовими показниками діяльності господарств. Воно бере участь у розробці розрахунків прогнозу ціноутворення і проводить роботу із створення ринку цінних паперів, вивчає вплив рівня цін на ринку цінних паперів на фінансовий стан підприємств і на грошовий обіг. Міністерство фінансів України здійснює планування доходів і ви­датків бюджету по експортно-імпортних операціях, аналізує валютну діяльність підприємств і бере участь у складанні зведеного валютного плану (платіжного балансу держави).

Визначальним фактором, що впливає на використання бюджетів, є забезпечення надходжень податків до бюджетів усіх рівнів. Вико­нання цієї функції покладено на Головну податкову державну адміністрацію при Кабінеті Міністрів України.

Податки є основним джерелом наповнення бюджету усіх рівнів. Введення податків відбувається на основі законів, які в обов´язковому порядку передбачають такі елементи, як суб´єкт податків, ставки по­датків та строки сплати податків. Визначення цих елементів у законі зобов´язує платника до його виконання   щодо забезпечення сплати податків до бюджету.

Державна Податкова Адміністрація забезпечує виконання законів держави з мобілізації надходжень до бюджету. Головними завданнями Державної Податкової Адміністрації є контроль за виконанням зако­нодавчих та нормативних актів щодо податків, правильністю обраху­вання, повнотою і своєчасністю внесення податків та інших платежів до бюджету, встановлених законодавством України або рішенням місцевих органів.

У своїй діяльності ДПА та її органи на місцях керуються Консти­туцією України, законами України, Указами Президента України, по­становами Кабінету Міністрів України. Регіональні органи ДПА у своїй діяльності керуються рішеннями відповідних обласних та ра­йонних адміністрацій, виконкомів місцевих Рад народних депутатів у сфері контролю за надходженнями податків, зборів та інших платежів до бюджету.

ДПА та її органи у своїй діяльності непідзвітні регіональним орга­нам влади й управління. Вони підпорядковуються Кабінетові Міністрів України. Функції ДПА зумовлені організацією і проведен­ням роботи з контролю за виконанням юридичними і фізичними осо­бами законодавства щодо податків та інших платежів до бюджету.

Безпосередню участь у виконанні бюджету бере Державне казна­чейство, яке створене Указом Президента України від 27 квітня 1995 року. Державне казначейство створене з метою забезпечення контро­лю за надходженням коштів до Державного бюджету. Для цього в йо­го підпорядкуванні знаходяться казначейства в областях, містах та районах.

Діяльність Державного казначейства полягає у забезпеченні ви­конання Державного бюджету шляхом обліку надходження податків, зборів і інших обов´язкових платежів та проведення видатків Держав­ного бюджету через оплату рахунків за виконані роботи і надані по­слуги.

Відповідно до завдань, визначених Положенням про Державне казначейство від 31 липня 1995 року, на Державне казначейство в Ук­раїні покладено виконання таких функцій:

а) здійснення касового виконання Державного бюджету та бюд­жетів самоврядування за доходами і видатками;

б) організація управління наявними коштами Державного бюдже­ту, державних позабюджетних фондів і бюджетів місцевого самовря­дування у межах видатків, визначених на відповідний період;

в) здійснення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів на стадії проведення платежів на підставі підтверджуючих документів, виданих розпорядниками бюджетних коштів;

г) ведення обліку касового виконання і складання звітності про стан виконання бюджету бюджетними органами місцевого самовря­дування;

д) ведення обліку обслуговування та погашення зовнішнього та внутрішніх боргів держави відповідно до діючого законодавства;

є) проведення розмежування загальнодержавних податків, зборів та інших обов´язкових платежів між Державним бюджетом та бюдже­том Автономної Республіки Крим, бюджетами областей, міст Києва і Севастополя та здійснення розрахунків між ними. Розмежування за­гальнодержавних податків і зборів та інших обов´язкових платежів між Державним бюджетом та місцевими бюджетами здійснюється за укладеними угодами між органами Державного казначейства та відповідними радами;

є) здійснення інших функцій, передбачених діючим законодавст­вом, Державне казначейство організовує та здійснює виконання Дер­жавного бюджету на основі принципу єдиного казначейського рахун­ку держави у поєднанні з централізованою системою. Цим дося­гається повнота інформації про щоденний стан фінансових ресурсів у державі та можливості оперативного маневрування ними.

Для виконання своїх функцій Державне казначейство наділене та­кими правами:

а) бути учасником системи електронних платежів НБУ;

б) відкривати, використовувати та закривати в установах банків кореспондентські рахунки в національній та іноземній валютах;

в) безоплатно отримувати від національного і комерційного банків інформацію про наявність та рух грошових коштів за поточни­ми, депозитними, бюджетними та іншими рахунками розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

г) безкоштовно отримувати від міністерств та інших центральних і місцевих органів інформацію щодо виконання бюджету та бюджетів місцевого самоврядування;

д) вживати заходи для усунення виявлених порушень при прове­денні розрахунків та взаєморозрахунків за доходами і видатками Дер­жавного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування на основі повідомлень контролюючих та правоохоронних органів, а також ви­магати усунення виявлених порушень від усіх учасників зазначених розрахунків;

є) інші права, передбачені діючим законодавством України.

Отже, виконання Державного бюджету має двостороннє спряму­вання:

а) виконання бюджету за доходами, що означає мобілізацію над­ ходження податків, зборів і обов´язкових платежів та розподілення їх за рівнями бюджетної системи відповідно до діючого законодавства;

б) виконання бюджету за видатками, що означає здійснення фінансування видатків, передбачених у бюджеті, відповідно до бюд­жетного розпису.

Бухгалтерський облік усіх операцій з виконання Державного бю­джету України здійснюють органи Державного казначейства України. Цей облік відображає обсяг активів та зобов´язання держави.

У ряді випадків планові показники, які є основою формування бюджету, відрізняються своїм фактичним значенням. Для приведення фактичних показників у певну відповідність з плановими Державним казначейством здійснюється секвестрація. Секвестр — це пропорцій­не зниження державних витрат за всіма статтями бюджету протягом часу, що залишається до закінчення поточного бюджетного року. Секвестру не підлягають захищені статті, визначені при затвердженні Державного бюджету.

У бюджетному кодексі йдеться про секвестрування Державного бюджету і передбачається, що такі ж повноваження надаються місце­вим органам. Якщо квартальні звіти зафіксовують нестачу надход­жень на рівні понад 15% бюджетного розпису на відповідний бюджет­ний період, то Міністерство фінансів уповноважене підготувати зміни до Державного бюджету з секвестрації. Кабінет Міністрів України розглядає ці пропозиції і подає до Верховної Ради України розробле­ний на їх основі проект Закону «Про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України»» не пізніше двох тижнів з дня подання пропозицій Міністерством фінансів України.

Верховна Рада України приймає рішення щодо зазначеного про­екту закону стосовно скорочення видатків Державного бюджету Ук­раїни у 2-тижневий термін з дня відповідного подання Кабінетом Міністрів. До ухвалення Верховною Радою України відповідного рішення видатки бюджету проводяться з врахуванням тимчасових об­межень бюджетних асигнувань, встановлених Міністерством фінансів України.

Зведення, складання та надання звітності про виконання Держав­ного бюджету України здійснюється Державним казначейством Ук­раїни. Форми звітності про виконання Державного бюджету України встановлюються Державним казначейством за погодженням з Рахун­ковою палатою та Міністром фінансів України. Звітність про вико­нання Державного бюджету України є оперативною, місячною, квар­тальною і річною. Річний звіт про виконання Державного бюджету України, підготовлений Державним казначейством і розглянутий Кабінетом Міністрів України, подається до Верховної Ради України не пізніше 1-го травня року, наступного за звітним.

Звіт Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою України про виконання Закону «Про Державний бюджет України» представ­ляє Міністр фінансів. За результатами розгляду ВРУ приймає рішен­ня щодо звіту про виконання Закону «Про Державний бюджет Ук­раїни». Постанова Верховної Ради України про виконання бюджету публікується у пресі.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит