Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Бюджетна система України

2.2. Принципи побудови бюджетної системи України


Бюджетна система України базується на ряді принципів.

1. Принцип єдності. Він забезпечується   єдиною правовою базою, диною грошовою одиницею,  єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією,  єдністю кордону ви­конання бюджетів, єдністю ведення бухгалтерського обліку і складан­ня звітності за вимогами діючих стандартів.

2. Принцип збалансованості. Його сутність зумовлена тим, що фінансування витрат бюджетів кожної ланки бюджетної системи за­безпечується відповідними надходженнями до кожного такого бюд­жету за визначений період.

3. Принцип самостійності. Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава не несе відповідальності за бюджетними зобов´язаннями органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування грошовими коштами Державно­го бюджету. Аналогічно органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування не несуть відповідальності кошта­ми за бюджетними зобов´язаннями між собою та бюджетними зо­бов´язаннями держави. Самостійність кожного із бюджетів забезпе­чується закріпленими за ними відповідними джерелами доходів, правом відповідних органів державної влади, органів влади АР Крим та органів місцевого самоврядування на визначення напрямків використання коштів відповідно до законодавства України. Крім того, самостійність бюджетів забезпечується правом Верховної Ради Автономної Рес­публіки Крим та відповідних місцевих рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати окремі бюджети.

4. Принцип повноти. До складу бюджетів підлягають включенню всі надходження відповідних бюджетів та витрати бюджетів, які здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів дер­жавної влади, АР Крим, місцевого самоврядування.

5.  Принцип обґрунтованості. Бюджет формується на реальних по­казниках економічного і соціального розвитку держави та розрахун­ках надходження коштів до бюджету і витрат бюджету, які здійсню­ються за діючими правилами та методиками.

6. Принцип ефективності. При складанні та виконанні бюджетів усі  учасники   бюджетного   процесу   мають  спрямовувати  свою діяльність на досягнення запланованих цілей за допомогою залучен­ня мінімальних обсягів бюджетних коштів та досягнення максималь­ного результату при їх використанні.

7. Принцип субсидіарності. Розподіл видатків міждержавним бюд­жетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами має ґрунтуватися на максимально можливому наближенні суспільних послуг до їх безпосереднього споживача.

8. Принцип цільового використання бюджетних коштів. Усі бюд­жетні кошти використовуються лише на заходи, які визначаються ви­ключно бюджетними призначеннями.

9. Принцип справедливості і неупередженості. Бюджетна система Ук­раїни базується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.

10. Принцип публічності та прозорості. Державний бюджет України та місцеві бюджети затверджуються відповідно Верховною Радою Ук­раїни, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідними радами. Аналогічно приймаються рішення щодо звіту про їх виконан­ня. Показники державного бюджету публікуються у пресі.

11. Принцип відповідальності учасників бюджетного процесу. Кожен учасник бюджетного процесу (орган державної влади та управління) несе відповідальність за свою діяльність або бездіяльність у процесі здійснення бюджетного процесу.

Усі принципи побудови бюджетної системи взаємопов´язані між собою, доповнюють один одного і у цілому сприяють виконанню за­вдань, передбачених бюджетною політикою суспільства.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит