Безкоштовна бібліотека підручниківБюджетна система України

9.3. Бюджетна класифікація


Застосування бюджетної класифікації кожною ланкою бюджетної системи України передбачено Бюджетним кодексом України. Вона застосовується для організації бюджетного планування та контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Ав­тономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу за доходами і видатками, забезпечення загальнодержавного і міждер­жавного порівнювання бюджетних показників.

Бюджетна класифікація це систематизоване згрупування до­ходів і видатків бюджету за однорідними ознаками відповідно до зако­нодавства України та міжнародних стандартів. На її основі можна порівнювати фактичні і планові показники бюджетів різних рівнів, визначати характер регулюючих дій держави щодо надходжень за дже­релами доходів і напрямками використання одержаних коштів.

Бюджетна класифікація є єдиною для всіх бюджетів, які склада­ють бюджетну систему України. Вона використовується у бюджетно­му плануванні, у процесі складання проектів бюджетів різних рівнів, у розробці індивідуальних і зведених кошторисів відповідно до витрат і доходів для бюджетних установ. При цьому забезпечується взаємо­зв´язок державного плану економічного і соціального розвитку дер­жави і фінансових планів міністерств та відомств з бюджетом, зведен­ня показників Державного і місцевих бюджетів.

Бюджетна класифікація використовується на всіх стадіях бюджет­ного процесу, в ході складання, розгляду, затвердження бюджетів усіх рівнів та їх виконання. На основі бюджетної класифікації здій­снюється бюджетне планування та складання звітності про виконан­ня бюджету. Вона відіграє важливу організаційну та юридичну роль у здійсненні контролю за фінансовою діяльністю суб´єктів бюджетного процесу. Організаційна роль бюджетної класифікації полягає у на­ступному:

а) дає можливість порівнювати показники Державного бюджету та місцевих бюджетів;

б) створює умови для розгляду бюджетів усіх рівнів та їх еко­номічного аналізу;

в) полегшує здійснення контролю за виконанням бюджету, своєчасністю і повнотою надходження коштів та їх використанням за цільовим призначенням;

г) спрощує можливості синтетичного й аналітичного обліку до­ходів і видатків у бюджетних установах.

Роль бюджетної класифікації у юридичному аспекті полягає у наступному:

а) відображає правову основу бюджетного процесу: складання, розгляд, затвердження і виконання бюджетів усіх рівнів;

б) юридично закріплює устрій і компетенцію управлінських ор­ганів влади;

в) ґрунтується на законодавчих актах і актах, що регулюють бюджетний процес.

Цілісність бюджетної системи забезпечується через взаємозв´язок між функціональним призначенням і економічним характером ви­датків бюджету на основі затвердженої Міністром фінансів України бюджетної класифікації. Складовими бюджетної класифікації є:

а) класифікація доходів бюджету;

б) класифікація видатків;

в) класифікація фінансування бюджету;

г) класифікація боргу.

Кожному класифікаційному показнику надається цифровий код (назва класифікаційного показника доходів має 8 цифр, а видатків — 4 цифри). Для доходів:

цифра 1 — група доходів;

цифра 2 — номер підгрупи бюджетної класифікації;

цифри 3 і 4 — розподіл бюджетної класифікації;

цифри 5 і 6 — параграф конкретного розділу, що визначає різно­вид надходження;

цифри 7 і 8 — кодування виду бюджету (державний, міський та ін.) для розщеплення платежу.

Повноваженнями з надання роз´яснень щодо застосування бюд­жетної класифікації наділені два органи :

1.Міністерство фінансів України — надає роз´яснення щодо класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету та класифікації боргу.

2.Державне казначейство України — надає консультації з економічної класифікації видатків бюджету, тобто про конкретне спрямування коштів, їх цільове призначення й інше.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит