Безкоштовна бібліотека підручниківІсторіографія, джерелознавство (збірка наукових праць)

Історіографія, джерелознавство (збірка наукових праць)

Збірник праць / , 2009.- 200 c.

1. Общественно-политические взгляды просветителя Г.Филдинга: историография проблемы 
2. Проблема впливу реформи 1861 р. на сільське господарство Росії у працях В. І. Леніна 
3. Духовне життя населення україни в роки другої світової війни: до історіографії дослідження 
4. Періодизація вітчизняної історіографії історії остарбайтерів з України 
5. Проблеми розвитку і управління промисловістю України в період радянської індустріалізації очима дослідників в умовах системної кризи і перебудови в СРСР 
6. Оцінка наслідків російсько-турецьких війн xviii ст. для козаків нової січі у науковій літературі ХХ-ХХІ ст. 
7. Історіософська концепція українського козацтва та запорозької січі в науковій спадщині М.Максимовича 
8. Ґенеза розуміння терміну «соціальна політика» у радянській та сучасній історичній науці 
9. Єврейське населення південно-Східної України кінця ХІХ - початку ХХ ст. (джерельна база) 
10. Матеріали періодичної преси як інформаційне джерело культурного розвитку етнічних меншин донецької області на межі ХХ - ХХІ ст. 
11. Використання інформації метричних книг для генеалогічного пошуку (за матеріалами державного архіву Донецької області) 
12. Розбудова церковних структур князем В.-К. Острозьким 
13. Міська геральдика донбасу XVIII-XIX ст. 
14. Участь земств у розвитку медичної освіти в україні (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) 
15. Діяльність органів дворянської опіки у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (за матеріалами державного архіву херсонської області) 
16. Розміри міської родини в радянській державі у першій половині 1920-х років (на матеріалах донбасу) 
17. Концептуальні основи державної політики щодо соціокультурного розвитку міст донбасу в 20-х - 30-х рр. ХХ ст. 
18. Житлова кооперація донбасу як один із засобів поліпшення житлової кризи в період непу 
19. Судові процеси над технічною інтелігенцією в репресивно- каральній системі радянської держави (1920-ті - 1930 рр.) 
20. Політичні репресії 1937 р. на сторінках обласної газети «социалистический Донбас»: хроніка подій 
21. Зміни в суспільно-політичному житті та адміністративно-територіальному устрої на західноукраїнських землях у 1939-1941 роках 
22. Пропагандистська робота партизанських загонів України 
23. Впровадження політики голоду на окупованій території україни в роки другої світової війни 
24. Українська інтелігенція в період великої вітчизняної війни в роботах радянських дослідників 
25. Промисловий травматизм шахтарів донбасу в роки великої вітчизняної війни 
26. Трансформація образу нацистської німеччини у пресі донеччини напередодні великої вітчизняної війни (1939-1941 рр.) 
27. Ціна великої перемоги: підсумки самовідданої праці жінок по відродженню економіки донбасу наприкінці великої вітчизняної війни (1944 - 1945 рр.) 
28. Маловідома сторінка великої вітчизняної війни 
29. Внесок донецьких боксерів у розвиток фазкультури та спорту післявоєнного Донбасу 
30. Організація побутового обслуговування населення в шахтарських містах Донбасу у 1950-80-і рр. 
31. Проблеми молодих спеціалістів вугільної промисловості УРСР (1965-1980-ті рр.) 
32. Пенсійне забезпечення в донбасі у 1965-1985-х роках 
33. Шахтарський рух 1991 р.: склад учасників, життєві позиції 
34. Місце та роль агропромислових формувань ринкового типу в аграрному секторі сучасної України 
35. Шестая сирийская война. последний успех селевкидов 
36. О некоторых условиях поливариантности погребального обряда боспорских греков 
37. Сельское хозяйство и характер земельных отношений на боспоре в i серііі ВВ. н.э. 
38. Средневековые проекты европейского единства 
39. Англо-американські відносини на початку Другої світової війни 
40. На шляху створення ерец-ісраель: від виникнення політичного сіонізму до проголошення декларації бальфура 
41. Російсько-латиноамериканське співробітництво у 1992-1999 роках в контексті формування багатополюсного світу 
42. Из истории сотрудничества владимира даля с журналами «сын отечества», «библиотека для чтения и «современник» 
43. Интернациональные связи ссср и болгарии как условие трудовой миграции болгар в Донбасс 
44. Еволюція миротворчих механізмів оон на межі XX-XXI ст. 
45. Участь республіки Польща в міжнародних та регіональних організаціях як передумова європейської інтеграції (1989-2004 рр.) 
46. Встановлення та налагодження відносин між великою британією та україною. 1992-2004 рр. 
47. Феномен гуманітарних інтервенцій у постбіполярному світі 
48. Вплив інформаційних технологій на реорганізацію військової справи сша на початку ХХІ століття 
49. Політика радянської влади щодо національних меншин україни в міжвоєнний період 
50. Особливості партійно-парламентської відповідальності української владної еліти в контексті співвідношення моралі та закону 
51. Вплив розколу між упц та угкц на національну ідентифікацію українців у пострадянський період 
52. Духовне життя українського населення в роки другої світової війни як чинник переможної вітальності народу рецензія на монографію і.м. грідіної «духовне життя населення україни у роки другої світової війни (1939-1945): монографія. - Донецьк: донну, 2010. - 419 с.» 

««