Безкоштовна бібліотека підручниківЦивільне право України.  Загальна частина
Бірюков І.А., Заїка Ю.О.

Цивільне право України. Загальна частина

Навчальний посібник / К.: КНТ, 2006.- 480 c.

У підручнику на підставі оновленого цивільного законодавства та сучасних наукових концепцій характеризуються основні види договірних і недоговірних зобов'язань, містяться авторські погляди на шляхи вирішення окремих пов'я­заних з ними проблем.

Підручник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників та інших осіб, які цікавляться проблемами цивільного права.

ГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ ПРИВАТНОГО ПРАВА
§ 1. Загальні риси цивільного права як галузі приватного права
§ 2. Предмет цивільного права
§ 3. Метод цивільного права
§ 4. Принципи (засади) цивільного права10 
§ 5. Функції цивільного права13 
§ 6. Система цивільного права15 
§ 7. Відмежування цивільного права від інших галузей права16 
ГЛАВА 2. ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО19 
§ 1. Поняття та види джерел цивільного права19 
§ 2. Чинність актів цивільного законодавства30 
§ 3. Аналогія закону та аналогія права33 
§ 4. Недійсність нормативних актів35 
§ 5. Значення судової практики35 
ГЛАВА 3. НАУКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА38 
§ 1. Поняття та предмет науки цивільного права38 
§ 2. Розвиток науки цивільного права40 
§ 3. Цивільне право як навчальна дисципліна51 
ГЛАВА 4. ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ52 
§ 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин52 
§ 2. Елементи та види цивільно-правових відносин54 
§ 3. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин62 
ГЛАВА 5. ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН66 
§ 1. Правовий статус фізичних осіб як суб´єктів цивільних правовідносин66 
§ 2. Цивільна правоздатність та дієздатність68 
§ 3. Місце проживання фізичної особи84 
§ 4. Фізична особа як підприємець88 
§ 5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою91 
§ 6. Опіка і піклування. Патронаж99 
ГЛАВА 6. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ104 
§ 1. Поняття та ознаки юридичної особи 104 
§2. Види юридичних осіб. Порядок виникнення і припинення юридичної особи114 
§ 3. Підприємницькі товариства122 
ГЛАВА 7. ДЕРЖАВА, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ЯК СУБ´ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН135 
§ 1. Цивільна правоздатність держави, Автономної Республіки Крим та територіальних громад135 
§ 2. Форми участі держави, Автономної Республіки Крим і територіальних громад в цивільних правовідносинах138 
ГЛАВА 8. ОБ´ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ142 
§ 1. Поняття та види об´єктів цивільних прав142 
§ 2. Майно як об´єкт цивільних прав143 
§ 3. Результати роботи та послуги як об´єкти цивільного права152 
ГЛАВА 9. ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК СПЕЦИФІЧНІ ОБ´ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА153 
§ 1. Поняття, специфічні ознаки та правова природа цінних паперів153 
§ 2. Класифікація цінних паперів159 
§ 3. Окремі види цінних паперів165 
ГЛАВА 10. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДІЇ. ПРАВОЧИНИ171 
§ 1. Суть цивільно-правових дій та їх види171 
§ 2. Обставини, які можуть впливати на юридичну силу дій173 
§ 3. Способи волевиявлення175 
§ 4. Поняття та види правочинів 176 
§ 5. Умови дійсності правочинів180 
§ 6. Нікчемні правочини183 
§ 7. Заперечні (оспорювані) правочини та їх види192 
§ 8. Правові наслідки визнання правочинів недійсними198 
ГЛАВА 11. ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ СУБ´ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ203 
§ 1. Сутність та способи здійснення суб´єктивних цивільних прав203 
§ 2. Межі здійснення суб´єктивних цивільних прав213 
§ 3. Зловживання суб´єктивними цивільними правами219 
§ 4. Захист суб´єктивних цивільних прав224 
ГЛАВА 12. ПРЕДСТАВНИЦТВО229 
§ 1. Поняття, підстави та види представництва229 
§ 2. Довіреність та її види236 
§ 3. Представництво без повноважень244 
ГЛАВА 13. СТРОКИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ245 
§ 1. Поняття та види строків у цивільному праві245 
§ 2. Претензійні, присікальні, гарантійні строки та строки набивальної давності249 
§ 3. Поняття та види строків позовної давності254 
§ 4. Початок перебігу строків позовної давності258 
§ 5. Зупинення, переривання та поновлення строків позовної давності261 
ГЛАВА 14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ266 
§ 1. Поняття цивільно-правової відповідальності266 
§ 2. Форти і види цивільно-правової відповідальності268 
§ 3. Умови цивільно-правової відповідальності276 
ГЛАВА 15. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ279 
§ 1. Поняття та правове регулювання особистих немайнових прав279 
§ 2. Види особистих немайнових прав286 
ГЛАВА 16. РЕЧОВЕ ПРАВО 295 
§ 1. Поняття, ознаки і види речового права295 
ГЛАВА 17. ПРАВО ВЛАСНОСТІ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 299 
§ 1. Власність і право власності299 
§ 2. Зміст права власності300 
§ 3. Форми і види права власності306 
§ 4. Підстави виникнення і припинення права власності308 
ГЛАВА 18. ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ310 
§ 1. Поняття права спільної власності310 
§ 2. Право спільної часткової власності314 
§ 3. Право спільної сумісної власності318 
ГЛАВА 19. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ321 
§ 1. Поняття та засоби захисту права власності321 
§ 2. Віндикаційний позов як засіб захисту права власності324 
§ 3. Негаторний позов як засіб захисту права власності330 
§ 4. Інші цивільно-правові засоби захисту права власності336 
ГЛАВА 20. СПАДКОВЕ ПРАВО342 
§ 1. Загальні положення спадкового права342 
§ 2. Спадкування за заповітом349 
§ 3. Спадкування за законом362 
§ 4. Прийняття спадщини. Відмова від спадщини371 
ГЛАВА 21. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ379 
§ 1. Поняття права інтелектуальної власності379 
§ 2. Поняття авторського права382 
§ 3. Суміжні права389 
§ 4. Захист авторських та суміжних прав392 
§ 5. Патентне право394 
ГЛАВА 22. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ´ЯЗАННЯ403 
§ 1. Поняття цивільно-правових зобов´язань403 
§ 2. Види цивільно-правових зобов´язань408 
§ 3. Система цивільних зобов´язань411 
§ 4. Підстави виникнення зобов´язань413 
ГЛАВА 23. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ´ЯЗАНЬ417 
§ 1. Поняття і принципи виконання зобов´язань417 
§ 2. Суб´єкти виконання зобов´язань419 
§ 3. Місце, строк і спосіб виконання зобов´язання421 
ГЛАВА 24. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВОРИ424 
§ 1. Поняття і значення договору424 
§ 2. Класифікація договорів426 
§ 3. Зміст договору. Істотні, звичайні і випадкові умови договору433 
§ 4. Порядок укладання, зміни та розірвання договорів435 
ГЛАВА 25. ВИДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ´ЯЗАНЬ438 
§ 1. Поняття видів забезпечення виконання зобов´язань438 
§ 2. Зобов´язально-правові види забезпечення виконання договірних зобов´язань443 
§ 3. Речові види забезпечення виконання зобов´язання 454 
ГЛАВА 26. ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ´ЯЗАНЬ461 
§ 1. Поняття та види припинення зобов´язань461 
§ 2. Припинення зобов´язань за волею сторін462 
§ 3. Припинення зобов´язань за обставин, що не залежать від волі сторін467 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ470 

««