Безкоштовна бібліотека підручниківЦивільне право України. Загальна частина

§ 4. Захист авторських та суміжних прав


Норми права закріплені в ЦК України (ст.ст. 16, 432), Законі України «Про авторське право і суміжні права», (ст.ст. 50-53), забезпечують особі, авторські або суміжні права якої порушені, широке коло можливостей щодо їх захисту.

Захист особистих немайнових і майнових прав суб´єктів ав­торського права і (або) суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством. Найпоширенішими, звичайно, є цивільно-пра­вові засоби захисту авторського права і суміжних прав.

У питаннях захисту прав авторів важливу роль відіграє спе­ціальний орган виконавчої влади - установа у сфері інтелекту­альної власності, що обумовлено її функціями в державі. Окрім того, що вона забезпечує державну політику у сфері охорони авторського права і суміжних прав, установа у сфері інтелекту­альної власності реалізує моніторинг застосування і додержання національного законодавства та міжнародних договорів, здій­снює посередництво у переговорах і при розв´язанні конфлік­тів між організаціями колективного управління і суб´єктами авторського права, організовує розробку нормативів і таблиць розміру мінімальної винагороди та її розподілу між авторами, організовує публікацію офіційного бюлетеня з питань охорони авторського права і суміжних прав тощо.

Законом передбачені випадки, що дають підстави для судо­вого захисту авторського права і суміжних прав (ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»):

а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб´єктів авторського права і суміжних прав;

б) піратство у сфері авторського права і суміжних прав - опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрак­тних примірників творів (у тому числі комп´ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення;

в) плагіат - оприлюднення (опублікування) повністю або частково чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;

г) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право і суміжні права, примірників творів (у тому числі комп´ютерних програм; баз даних), фонограм, відеог­рам, програм мовлення, та інші випадки.

У разі порушення авторського права і суміжних прав потерпі­лий в установленому порядку може звернутися до суду та інших органів відповідно до їх компетенції. Потерпілий має право:

- вимагати визнання та поновлення своїх прав;

- звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав або припинення дій, що порушують авторське право та суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;

- подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

- подавати позови про відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій;

- вимагати припинення підготовчих дій до порушення ав­торського права і (або) суміжних прав, призупинення митних про­цедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну тери­торію України чи з її митної території контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм, засоби обходу технічних засобів за­хисту, в порядку, передбаченому Митним кодексом України;

- вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах масової інформації даних про допущені порушення ав­торського права і (або) суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень;

- вимагати вжити інших передбачених законодавством за­ ходів, пов´язаних із захистом авторського права і суміжних прав.

Суд має право постановити рішення чи ухвалу про:

- відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої по­рушенням авторського права і (або) суміжних прав, з визначен­ням розміру відшкодування;

- відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права і (або) суміжних прав;

- стягнення із порушника авторського права і (або) суміжних прав доходу, отриманого внаслідок порушення;

- виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50 тис. мінімальних заробітних плат, замість відшкодуван­ня збитків або стягнення доходу;

- вимагати від інших осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні права позивача, інформацію про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрактних примірників творів та об´єктів суміжних прав, засобів обходу технічних за­собів та про канали розповсюдження.

У ст. 53 Закону України «Про авторське право і суміжні пра­ва» закріплено також способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право