Безкоштовна бібліотека підручниківЦивільне право України. Загальна частина

§ 4. Недійсність нормативних актів


Згідно з теорією цивільного права не підлягають застосуван­ню такі нормативні акти:

-  видані некомпетентними органами;

-  регулюють не той предмет, до якого належить сфера діяль­ності даного органу;

-  протизаконні;

-  аморальні.

Такі нормативні акти не підлягають застосуванню навіть у тому випадку, коли вони у встановленому порядку не були ска­совані.

Нормативні акти, які видані з порушенням процедури їх при­йняття, форми, з помилками в змісті діють до публічного їх ска­сування.

Порядок визнання недійсними нормативних актів встанов­лений Конституцією України. Згідно зі ст. 152 Конституції Ук­раїни закони та інші правові акти за рішенням Конституційно­го Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції Украї­ни або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності. У судах загальної компетенції можуть розглядатися рішення місцевих держадміністрацій чи виконавчих органів, які пору­шують права, свободи та законні інтереси громадян.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право