Безкоштовна бібліотека підручниківЗагальна психологія
Варій М. Й.

Загальна психологія

Навчальний посібник / 2-ге видан., випр. і доп. - К.: «Центр учбової літератури», 2007.- 968 c.

У підручнику висвітлено всі головні аспекти загальної психології в обсязі, необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів.

Викладення навчального матеріалу має проблемно-дослідницький характер, що дає студентові змогу не лише розширити свої уявлення про психологічну науку, а й активізувати свою пізнавальну діяльність. Водночас у написанні підручника автор дотримувався власної психоенергетичної концепції психіки та психічного і побудованої на її основі психологічної структури особистості.

ПЕРЕДМОВА
Глава 1. РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЇ11 
1.1. Основні підходи до визначення історичних етапів розвитку психологічної науки11 
1.2. Психологія як наука про душу12 
1.3. Психологія як наука про свідомість18 
1.4. Психологія як наука про поведінку28 
1.5. Психологія - наука про психіку як єдність свідомого і несвідомого, зовнішнього і внутрішнього психічного у взаємодії людини зі світом33 
Глава 2. ПСИХОЛОГІЧНІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ І КОНЦЕПЦІЇ40 
2.1. Структуралізм, функціоналізм і гештальтпсихологія40 
Структуралізм40 
Функціоналізм41 
Гештальтпсихологія42 
2.2. Фройдизм, психоаналіз44 
Неофройдизм47 
2.3. Трансперсональна психологія48 
2.4. Біхевіоризм59 
Необіхевіоризм65 
Оперантний біхевіоризм66 
2.5. Когнітивізм і гуманістична психологія67 
2.6. Гуманістична психологія69 
2.7. Психологічні концепції72 
Концепція Піаже: стадії розвитку інтелекту72 
Концепція Л. С Виготського: теорія вищих психічних функцій74 
Глава 3. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ79 
3.1. Предмет і завдання сучасної психології79 
3.2. Місце психології в системі наук86 
3.3. Галузі психології90 
Глава 4. ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА ЛЮДИНИ, ЇЇ ПСИХІКА І ВСЕСВІТ У СВОЇЙ ЄДНОСТІ ТА САМОСТІЙНОСТІ97 
4.1. Структура і функціонування центральної нервової системи людини97 
4.2. Мозок, людська психіка і психічне в єдності світу105 
4.3. Розвиток психіки в онтогенезі107 
Глава 5. ПСИХІЧНА НОРМА ТА ВІДХИЛЕННЯ118 
5.1. Психічна норма, нормативні відхилення та аномалії118 
5.2. Причини та наслідки ненормативного психічного розвитку121 
5.3. Рівні ненормативного психічного розвитку123 
Глава 6. МЕТОДОЛОГІЯ, ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ133 
6.1. Методологічний простір психології133 
6.2. Принципи психології136 
6.3. Методи психології139 
Глава 7. ОСОБИСТІСТЬ У ВИМІРАХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ149 
7.1. Особистість у психоаналізі, трансперсональній психології, біхевіоризмі149 
7.2. Особистість у когнітивній та гуманістичній психології169 
7.3. Жіночі теорії особистості176 
7.4. Факторні теорії особистості178 
7.5. Теорії особистості В. Райха, Дж. Келлі, Г. Стек Саллівана, К. Левіна, Р. Мей, А.Бандури, Дж. Роттера, Е. Дюркгейма, В. Франта, В. Джемса180 
7.6. Особистість у психології Сходу196 
7.7. Типологія особистостей О.Ф. Лазурського203 
7.8. Особистість у радянській та українській психології205 
7.9. Людина як багатосистемне явище214 
7.10. Концепція психоенергетичної цілісності особистості216 
Глава 8. ЛЮДСЬКА ПСИХІКА І ПСИХІЧНЕ220 
8.1. Сутність людської психіки і психічного220 
8.2. Багаторівневість психіки224 
8.3. Багатосистемність психіки230 
Глава 9. БІОПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ234 
9.1. Загальна характеристика біопсихічної підструктури особистості234 
9.2. Генетичні, вікові й статеві особливості особистості234 
9.3. Темперамент241 
Глава 10. МЕНТАЛЬНО-ПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ251 
Глава 11. ІНТРАІНДИВІДУАЛЬНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА258 
11.1. Поняття інтраіндивідуальної підструктури особистості258 
11.2. Особливості функціонування інтраіндивідуальної підструктури особистості 259 
Глава 12. ВІДЧУТТЯ264 
12.1. Відчуття як явище264 
12.2. Фізіологічне підґрунтя відчуттів266 
12.3. Класифікація та різновиди відчуттів271 
12.4. Загальні властивості відчуттів274 
Глава 13. СПРИЙНЯТТЯ286 
13.1. Поняття сприйняття286 
13.2. Функції, характеристика образу сприйняття та його процесуальність287 
13.3. Теорії і методи дослідження сприйняття291 
13.4. Властивості та види сприйняття299 
Глава 14. ПАМ´ЯТЬ308 
14.1. Поняття пам´яті та її теорії308 
14.2. Фізіологічне підґрунтя пам´яті311 
14.3. Процеси пам´яті312 
14.4. Різновиди пам´яті319 
14.5. Пам´ять та організація знань327 
14.6. Індивідуальні особливості пам´яті341 
14.7. Шляхи розвитку пам´яті343 
Глава 15. МИСЛЕННЯ351 
15.1. Поняття мислення351 
15.2. Теорії мислення354 
15.3. Розумові дії та операції мислення360 
15.4. Форми мислення та його різновиди361 
15.5. Процес мислення і розуміння366 
15.6. Індивідуальні особливості мислення372 
Глава 16. МИСЛЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТ376 
16.1. Види мислення і репрезентації380 
16.2. Індивідуальні особливості інтелекту386 
16.3. Теорії інтелекту393 
Глава 17. УЯВА404 
17.1. Поняття уяви404 
17.2. Види уяви406 
17.3. Процеси уяви409 
Глава 18. ПСИХОСЕМАНТИКА414 
18.1. Поняття психосемантики414 
18.2. Сутність психосемантики415 
18.3. Основні психосемантичніметоди419 
18.4. Психологічні закономірності й моделі семантичної обробки423 
18.5. Суб´єктивна психосемантика430 
Глава 19. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМОЦІЙ ТА ПОЧУТТІВ436 
19.1. Розуміння емоцій та почуттів436 
19.2. Класифікація емоцій та почуттів444 
19.3. Експресивний компонент емоційного реагування452 
19.4. Характеристика різних видів емоційного реагування457 
19.5. Теорії емоцій464 
19.6. Роль і функції емоцій у керуванні поведінкою та діяльністю479 
19.7. Прикладна роль емоцій484 
Глава 20. ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ЕМОЦІЙ490 
20.1. Емоції очікування й прогнозу490 
20.2. Фрустраційні емоції499 
20.3. Комунікативні емоції505 
20.4. Інтелектуальні емоції, або афективно-когнітивні комплекси508 
20.5. Характеристика емоційних станів, які виникають у процесі діяльності510 
20.6. Емоційні властивості людини514 
Глава 21. РОЗУМІННЯ ЕМОЦІЙ ІНШОЇ ЛЮДИНИ ТА УПРАВЛІННЯ СВОЇМИ ЕМОЦІЯМИ522 
21.1. Розуміння емоцій інших людей та емоційна здатність522 
21.2. Ідентифікація емоцій за мімікою та пантомімікою526 
21.3. Керування емоціями531 
Глава 22. ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ПОЧУТТІВ542 
Глава 23. ЕМОЦІЙНО ЗУМОВЛЕНА ПОВЕДІНКА ТА ЕМОЦІЙНІ ТИПИ559 
23.1. Емоційна поведінка559 
23.2. Емоційні типи565 
Глава 24. ПРОФЕСІЙНІ, ВІКОВІ, СТАТЕВІ ТА ПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ПОЧУТТЄВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ ЛЮДИНИ575 
24.1. Особливості емоційної сфери у представників деяких професій575 
24.2. Вікові й статеві особливості емоційної сфери особистості577 
24.3. Емоції при патології588 
Глава 25. ВОЛЯ601 
25.1. Поняття волі та її функцій601 
25.2. Типи критеріїв волі та локус контролю. Вольові дії604 
25.3. Фази та ознаки вольових дій, їх стимулювання606 
25.4. Вольові якості611 
Глава 26. ЗДІБНОСТІ615 
26.1. Поняття здібностей та їхнього розвитку615 
26.2. Види здібностей615 
26.3. Розвиток здібностей618 
Глава 27. СОЦІОПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ620 
27.1. Досвід620 
27.2. Характер621 
27.3. Акцентуації характеру626 
27.4. Спрямованість628 
Глава 28. ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ «СВІДОМІСТЬ-САМОСВІДОМІСТЬ»639 
28.1. Свідомість особистості639 
28.2. Самосвідомість особистості641 
28.3. «Я-концепція»642 
Глава 29. ПСИХІЧНІ СТАНИ649 
29.1. Сутність психічних станів649 
29.2. Класифікація психічних станів650 
29.3. Особливості психічних станів652 
29.4. Фізіологічні основи і зовнішні вияви психічних станів653 
29.5. Психічні стани особистості в різних ситуаціях життєдіяльності654 
29.6. Стан страху та шляхи його подолання660 
Глава 30. УВАГА ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ667 
30.1. Поняття уваги667 
30.2. Фізіологічне підґрунтя уваги670 
30.3. Теорії уваги671 
30.4. Методи дослідження уваги673 
30.5. Моделі уваги676 
30.6. Основні властивості та види уваги680 
Глава 31. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ686 
31.1. Поняття діяльності686 
31.2. Психологічна структура діяльності686 
31.3. Рухи і дії688 
31.4. Знання, навички і вміння689 
31.5. Перенесення та інтерференція692 
31.6. Основні види діяльності695 
Глава 32. ПСИХОМОТОРИКА703 
32.1. Сутність психомоторики703 
32.2. Будова психомоторики707 
32.3. Функції психомоторики709 
32.4. Регулятори і продукти психомоторики716 
32.5. Механізми регуляції психомоторної дії717 
Глава 33. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ НАУЧАННЯ723 
33.1. Поняття научання, навчання та учіння723 
33.2. Научання і розвиток728 
33.3. Класичні концепції научання731 
33.4. Моделі научання734 
33.5. Типологія научання737 
Глава 34. МОВА І МОВЛЕННЯ. ПСИХОЛІНГВІСТИКА742 
34.1. Предметна сфера742 
34.2. Мова та її функції749 
34.3. Фізіологічні механізми мовної діяльності752 
34.4. Різновиди мовлення754 
Глава 35. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ759 
35.1. Поняття соціалізації759 
35.2. Особливості, умови й механізми соціалізації760 
35.3. Процес соціалізації762 
Глава 36. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ОСОБИСТОСТІ772 
36.1. Загальне уявлення про «психологічний захист» і його функції772 
36.2. Різновиди психологічного захисту та їхня характеристика775 
36.3. Особливості психологічного захисту в дітей786 
36.4. Використання захисту в життєдіяльності791 
Глава 37. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА І ДЕПРИВАЦІЯ804 
37.1. Психологічне розуміння відхильної поведінки804 
37.2. Особливості особистості з девіантною поведінкою809 
37.3. Депривація813 
Глава 38. ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ´Я ОСОБИСТОСТІ819 
38.1. Розуміння психічного здоров´я819 
38.2. Вплив суспільної дійсності на психічне здоров´я особистості823 
Глава 39. ГАРМОНІЯ ОСОБИСТОСТІ830 
39.1. Поняття гармонії особистості830 
39.2. Гармонія взаємин особистості, її сенс життя, духовність і свобода834 
39.3. Шлях особистості як сукупність життєвих процесів836 
39.4. Психічна стійкість841 
39.5. Залежна поведінка як наслідок зниження психічної стійкості849 
39.6. Самоуправління і саморегулювання858 
Глава 40. САНОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ867 
40.1. Розуміння саногенного потенціалу особистості867 
40.2. Благополуччя як позитивний саногенний потенціал особистості868 
40.3. Активізація саногенного потенціалу у важких життєвих умовах871 
Глава 41. КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ877 
41.1. Розуміння криз особистості у психології877 
41.2. Типи криз особистості878 
41.3. Ставлення до кризи та її подолання891 
Глава 42. КОНТРОЛЬ І ПЛАНУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ897 
42.1. Поняття психологічних механізмів цілеспрямованої поведінки897 
42.2. Теоретичні підходи до аналізу структури регуляції дії898 
42.3. Вплив мети на поведінковий акт902 
42.4. Зворотний зв´язок та ефективність наступної дії908 
Глава 43. РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ914 
43.1. Підходи і теорії розвитку особистості914 
43.2. Гармонійний і дисгармонійний розвиток особистості925 
43.3. Формування змісту особистості927 
Глава 44. РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ932 
44.1. Розуміння поняття «конкурентоспроможна особистість»932 
44.2. Етапи розвитку конкурентоспроможної особистості934 
44.3. Психологічні основи розвитку інтегральних характеристик конкурентоспроможної особистості936 
Словник психологічних понять (А-С)946 
Словник психологічних понять (Т-Я)970 

««