Безкоштовна бібліотека підручниківУкраїнська усна народна творчість
Лановик М.Б., Лановик З.Б.

Українська усна народна творчість

Навчальний посібник / К.: Знання-Прес, 2006.- 591 c.

Книга написана на концептуально новій основі. Це перший підруч­ник з усної народної творчості, виданий у роки незалежності Украї­ни. У ньому широко представлено різножанровий фактичний матері­ал, використано вагомі здобутки вітчизняних та зарубіжних дослід­ників. У підручнику висвітлюються розвиток народної творчості від витоків до сучасності, особливості побутування текстів за певних істо­ричних умов. Запропоновано нову періодизацію фольклору та класи­фікацію жанрів з урахуванням сучасних досліджень історії, етно­психології, культурології, міфології. Кожне явище народної творчості розглядається у його зв'язку з художньою літературою.

Підручник орієнтований на студентів філологічних, народознав­чих, культурологічних та інших гуманітарних спеціальностей, а також магістрантів, аспірантів та фахівців, які цікавляться українською куль­турою.

Передмова
Від редактора
Розділ 1. Фольклор і фольклористика
§1. Фактори впливу на розвиток фольклору та його етнічні особливості
§2. Фольклор та фольклористика17 
§3. Усна народна творчість і професійна художня література21 
§4. Періодизація фольклору29 
§5. Напрями та школи фольклористики40 
Розділ 2. Основні світоглядні системи українського фольклору55 
§6. Дохристиянські вірування давніх слов´ян55 
§7. Християнство і його вплив на розвиток української народної словесності70 
Розділ 3. Магія і міфологія76 
§8. Магія як найдавніший пласт народної творчості та її форми76 
§9. Давня праслов´янська міфологія94 
Розділ 4. Календарно-обрядова творчість106 
§10. Ритуально-міфологічна основа зимового циклу календарної обрядовості108 
§11. Жанри зимового циклу календарно-обрядової творчості113 
§12. Ритуально-міфологічна основа весняного циклу календарної обрядовості134 
§13. Жанри весняного циклу календарно-обрядової творчості137 
§14. Ритуально-міфологічна основа літнього циклу календарної обрядовості155 
§15. Жанри літнього циклу календарно-обрядової творчості159 
§16. Ритуально-міфологічна основа осіннього циклу календарної обрядовості171 
§17. Жанри осіннього циклу календарно-обрядової творчості173 
§18. Драматизовані календарно-обрядові дійства. Форми функціонування молодіжних громад182 
§19. Зв´язок жанрів календарно-обрядової творчості з художньою літературою та їх дослідження187 
Розділ 5. Родинно-обрядова творчість193 
§20. Весільна обрядовість, її виникнення та становлення194 
§21. Весілля як драма. Його основні етапи та народнопісенний супровід197 
Зв´язок весільного обряду з іншими жанрами219 
§22. Народна обрядовість, пов´язана з народженням дитини221 
§23. Похоронна обрядовість225 
§24. Голосіння та їх жанрові різновиди229 
§25. Обряди, пов´язані з будівництвом дому та новосіллям238 
§26. Зв´язок жанрів родинно-обрядової творчості з художньою літературою та їх дослідження240 
Розділ 6. Героїчний епос243 
§27. Билини244 
§28. Думи258 
§29. Історичні пісні. Пісні-хроніки279 
§30. Зв´язок жанрів героїчного епосу з художньою літературою295 
Розділ 7. Балади301 
§31. Українські народні балади, їх тематично-стильові особливості і поетика301 
§32. Дослідження жанру народної балади та його зв´язок з художньою літературою317 
Розділ 8. Ліричні пісні322 
§33. Родинно-побутові пісні323 
§34. Суспільно-побутові пісні339 
Козацькі пісні340 
Чумацькі пісні343 
Ремісницькі пісні346 
Солдатські та рекрутські пісні348 
Жовнірські пісні354 
Бурлацькі пісні358 
Наймитські пісні360 
Жебрацькі пісні364 
Заробітчанські та робітничі пісні366 
Емігрантські пісні368 
Тюремно-каторжанські пісні371 
Групи суспільно-побутової лірики 20 ст.372 
§35. Танкові пісні374 
§36. Пісні літературного походження382 
§37. Романси391 
§38. Зв´язок жанрів пісенної лірики з художньою літературою та їх дослідження396 
Розділ 9. Казкова проза403 
§39. Художньо-стильові особливості казкового епосу403 
§40. Культово-анімістичні (міфологічні) казки. Звіриний епос407 
§41. Чарівні (героїчні) казки426 
Сюжетно-композиційна будова чарівних казок438 
§42. Соціально-побутові казки, анекдоти та небилиці457 
§43. Притчі474 
§44. Зв´язок народної казкової прози з художньою літературою, збирання та дослідження казкового епосу478 
Розділ 10. Історична проза484 
§45. Легенди486 
Легенда як жанр народної словесності, її художня природа487 
Коротка характеристика тематичних груп легенд491 
Коротка характеристика тематичних груп легенд (продовження)502 
Легендарний ліро-епос. Старцівські пісні504 
§46. Перекази516 
§47. Народні оповідання. Бувальщини521 
§48. Поетика жанрів неказкової прози, їх зв´язок з художньою літературою та дослідження526 
Розділ 11. Пареміографія536 
§49. Художня природа, жанрові різновиди та класифікація народних паремій536 
§50. Поетика малих жанрів фольклору548 
§51. Історичний розвиток паремій, їх зв´язок з писемною літературою та дослідження553 
§52. Загадки558 
Розділ 12. Дитячий фольклор567 
§53. Колискові пісні568 
§54. Забавлянки574 
§55. Жанри, які перейшли в дитячий фольклор із загальної народної творчості579 
§56. Жанри, що виникли в дитячому середовищі. Дитяча пареміографія584 
§57. Зв´язок дитячого фольклору з художньою літературою та його дослідження589 

««