Безкоштовна бібліотека підручниківДидактика
Малафіїк І. В.

Дидактика

Навчальний посібник / К.: Кондор, 2009.- 406 c.

У посібнику подані рекомендації щодо сучасного навчально- виховного процесу, показані технології забезпечення реалізації цілей навчання, розкриті методи, засоби і форми навчання, подані рекомендації для проведення нетрадиційних уроків тощо.Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться організаціюю навчального процесу в закладах освіти.

Від автора 
Розділ 1. ДИДАКТИКА ЯК НАУКА 
§ 1. Головні поняття і категорії дидактики 
§ 2. Дидактична система 
§ 3. Об´єкт і предмет дидактики, її зв´язок з іншими науками 
§ 4. Дидактичні дослідження 
§ 5. Методи емпіричного і теоретичного дослідження у дидактиці 
Розділ 2. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ 
§ 1. Загальна характеристика процесу навчання 
§ 2. Уміння - діяльність учня 
§ 3. Приклади застосування діяльнісного підходу 
§ 4. Опосередкованість процесу навчання рівнями засвоєння знань 
§ 5. Викладання (научування) — діяльність учителя 
§ 6. Дидактичний цикл — клітина процесу навчання 
§ 7. Формування мотивів навчання 
Розділ 3. ЗАКОНИ, ПРИНЦИПИ І ПРАВИЛА НАВЧАННЯ 
§ 1. Про суть законів, принципів і правил навчання 
§ 2. Принцип природовідповідності — аксіома педагогіки 
§ 3. Принципи науковості і доступності 
§ 4. Принцип наочності 
§ 5. Знаково-символічна наочність і розвиток абстрактного мислення 
§ 6. Принцип систематичності і послідовності 
§ 7. Принцип зв´язку теорії з практикою та принцип єдності навчання і самонавчання, виховання і самовиховання, розвитку і саморозвитку 
§ 8. Принцип системності 
§ 9. Закони і закономірності навчання 
§ 10. Правила навчання за А. Дістервегом 
Розділ 4. ЦІЛІ НАВЧАННЯ ЯК СИСТЕМОТВІРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
§ 1. Мета і цілі навчання 
§ 2. Знання — як категорія вираження цілей навчання 
§ 3. Уміння і навички як категорії вираження цілей навчання 
§ 4. Досвід творчої діяльності як категорія вираження цілей навчання 
§ 5. Емоційно-оцінне ставлення людини до навколишньої дійсності як категорія вираження цілей навчання 
§ 6. Характеристики особистості як категорії вираження цілей навчання 
Розділ 5. ПОДІЛ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ НА ГРУПИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 
§ 1. Класифікація цілей навчання 
§ 2. Група навчальних цілей 
§ 3. Таксономія Блума 
§ 4. Політехнічні цілі навчання 
§ 5. Цілі розвивальної групи 
§ 6. Цілі виховної групи 
Розділ 6. ЗМІСТ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ 
§ 1. Проблема змісту освіти і навчання 
§ 2. Питання теорії змісту освіти 
§ 3. Предметна структура змісту навчання 
§ 4. Базовий навчальний план, навчальні програми 
Розділ 7. МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 
§ 1. Загальна характеристика методу навчання 
§ 2. Класифікації методів навчання 
§ 3. Узагальнююча класифікація методів навчання 
§ 4. Методи контролю, перевірки й оцінки навчальних досягнень учнів 
§ 5. Засоби навчання і їхні функції 
Розділ 8. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
§ 1. Різноманітність форм організації навчання 
§ 2. Урок — основний елемент класно-урочної системи навчання 
§ 3. Теорії уроку 
Розділ 9. НЕТРАДИЦІЙНІ УРОКИ 
§ 1. Нетрадиційний урок - як розвиток структури традиційного уроку 
§ 2. Різні види нетрадиційних уроків 
Розділ 10. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
§ 1.Технологія навчання 
§ 2. Програмоване навчання 
§ 3. Проблемне навчання 
§ 4. Диференційоване навчання 
§ 5. Теоретичні засади розвивального навчання 
§ 6. Системно-модульне навчання 
§ 7. Продуктивне навчання 
§ 8. Деякі системи і технології розвивального навчання (матеріал для ознайомлення) 
Додаток 1. Народна дидактика 

««