Безкоштовна бібліотека підручниківРелігієзнавство

Релігієзнавство

Курс лекцій / К.: Знання, 2009.- 214 c.

У посібнику для підготовки до  іспиту наведені повні і лаконічні  відповіді на  екзаменаційні  питання, що дає змогу в максимально стислий термін систематизувати та конкретизивати знання. набуті в процесі навчання, сконцентрувати увагу на основних поняттях і категоріях, їх ознаках і особливостях, а також сформулювати приблизну структуру відповіді на екзаменаційні питання і  використовувати його при підготовці  до  іспитів (заліків).

Структура посібника для підготовки до іспитів побудована відповідно до вимог типової програми означеного курсу, затвердженої Міністерством освіти і науки України.

Посібник містить аналіз основ релігієзнавства-предмета, природи та функцій релігії, етапів її істричного розвитку від первісних вірувань до світових і новітніх релігій.

Розхглянуті історичні аспекти зародження християнства, його початок на українських землях, хрещення Київської Русі та проблеми релігійних концесій , проаналізовані основні етапи еволюції поширених нині релігій.

Автори структуровано, стисло в конспективній формі подають  основний матеріал з курсу, відповідно до діючих вимог.
Книга зорієнтована на студентів вищих навчальних закладів, учнів старших класів, гімназій, ліцеїв, коледжів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться  і бажає ознайомитися з основами теоріі держави і права .

Тема 1: РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ЯК НАУКА 
1.1. Релігія як соціально-історичний феномен 
1.2. Значення терміну “релігія” та особливості релігійного сприйняття світу. Релігієзнавство як наукова дисципліна 
1.3. Структура та вихідні елементи релігії 
1.4. Функції релігії в житті сучасного суспільства 
ТЕМА 2: ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 
2.1. Загальні особливості релігієзнавства та різновиди його підходів до релігії 
2.2. Релігієзнавство та вільнодумство у стародавньому світі та в добу середньовіччя 
2.3. Релігієзнавство епохи Відродження та Нового часу 
2.5. Становлення релігієзнавства як галузі наукового знання 
2.6. Релігієзнавча думка в Україні 
ТЕМА 3: ГЕНЕЗИС РЕЛІГІЇ, ЇЇ РАННІХ ФОРМ 
3.1. Релігія як історичне явище. Провідні умоглядно-теоретичні концепції походження релігії 
3.2. Форми ранніх релігійних вірувань в межах фактографічного підходу та їх суттєві характеристики 
3.3. Проблема історичної послідовності виникнення та розвитку ранніх форм релігії 
ТЕМА 4: ЕТНІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
4.1. Сутнісні ознаки етнічних (національно-державних) релігій 
4.2. Специфіка індуїзму як національної релігії Індії. Джайнізм та сикхізм – реформовані релігії Індії 
4.3. Національні релігії Китаю: конфуціанство, даосизм. Синтоїзм – японська національна релігія 
4.4. Юдаїзм як національна монотеїстична релігія 
ТЕМА 5: БУДДИЗМ 
5.1. Виникнення буддизму. Сіддхартха Гаутама як його засновник 
5.2. Основні принципи віровчення буддизму 
5.3. Основні течії буддизму та його священні книги 
ТЕМА 6: ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ ТА КОНФЕСІЙ В УКРАЇНІ 
6.1 Історичні аспекти загального стану релігійного життя в Україні 
6.2. Християнські конфесії (УПЦ (МП), УПЦ-КП, УАПЦ, УГКЦ, РКЦ, протестанські Церкви. Інші релігії) 
6.3. Неоязичництво як спроба відновлення дохристиянських вірувань 
6.4 Неохристиянські, навколохристиянські і неорієнтальні утворення 
6.5. Діяльність маргінальних сект. Сатанинські культи 
ТЕМА 7: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ СОВІСТІ В УКРАЇНІ 
7.1. Проблема віротерпимості в історії людства 
7.2. Свобода совісті як загальнолюдська цінність 
7.3. Реалізація принципів свободи совісті в Україні 
ТЕМА 8: РЕЛІГІЙНА СВІДОМІСТЬ І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ НАУКИ, ЕКОНОМІКИ, ПОЛІТИКИ, КУЛЬТУРИ, ПРАВА ТА МОРАЛІ 
8.1. Поняття релігійної свідомості та її структура 
8.2. Основні поняття релігійної свідомості 
8.3. Зв’язок релігії із наукою, мистецтвом та мораллю 
8.4. Зв’язок релігії із певними сферами суспільного життя (з культурою, правом, політикою та економікою) 

««