Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія економічних учень
Базилевич В.Д., Гражевська Н.І., Гайдай Т.В., Леоненко П. М., Нестеренко А. П.

Історія економічних учень

Навчальний посібник / К.: Знання, 2004.- 1300 c.

Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти. Кожна тема подається доступно, лаконічно, інформаційно насичено, із необхідними ілюстративними матеріалами. Автори наводять історичні портрети епох, цікаві факти, інтелектуальні біографії видатних вчених-економістів, стислий аналіз структури та основних проблем їхніх фундаментальних економічних творів, широко використовують історичні порівняння, рисунки, таблиці, схеми, графіки тощо. Особливу цінність підручнику надає широкомасштабне концептуальне бачення найважливіших проблем сучасної економічної теорії, мікро- та макроекономіки, зіставлення та ґрунтовний аналіз теоретичних підходів, ідей, які взаємодіють і розвиваються в рамках основних парадигм XXI cт. У підручнику наводяться списки першоджерел, спеціальної літератури та словник історико-економічних термінів.Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та науковців.

ПЕРЕДМОВА 
РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ І ЗАВДАННЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ 
1.1. Предмет історії економічних учень та її місце в системі економічних дисциплін 
1.2. Теоретико-методологічні засади історії економічних учень 
1.3. Основні етапи розвитку економічної науки та періодизація курсу 
1.4. Мета і завдання курсу  
РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 
2.1. Економічна думка цивілізацій Стародавнього Сходу 
2.1.1. Економічна думка античного світу 
2.1.2. Пам'ятки економічної думки Стародавнього Єгипту 
2.1.3. Економічна думка Месопотамії 
2.1.4. Економічні ідеї у Стародавній Індії 
2.1.5. Економічні погляди мислителів Стародавнього Китаю 
2.2. Економічна думка античного світу 
2.2.1. Загальна характеристика економічної думки античності 
2.2.2. Економічні погляди старогрецьких філософів 
2.2.3. Економічна думка Стародавнього Риму 
РОЗДІЛ З. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ 
3.1. Економічна думка середньовіччя 
3.1.1. Історичні умови формування та своєрідність економічної думки середньовіччя 
3.1.2. Економічна думка Сходу в середні віки 
3.1.3. Економічні ідеї західноєвропейських мислителів у добу середньовіччя 
3.1.4. Економічна думка в Україні часів середньовіччя 
3.2. Меркантилізм 
3.2.1. Історико-економічні передумови виникнення та теоретико-методологічні особливості меркантилізму 
3.2.2. Основні етапи розвитку меркантилістської доктрини 
3.2.3. Особливості меркантилізму в різних країнах 
3.2.4. Значення меркантилізму в історії економічних учень 
РОЗДІЛ 4. СТАНОВЛЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 
4.1. Започаткування класичної політичної економії в Аглії та Франції 
4.1.1. Історичні передумови виникнення та етапи розвитку класичної політичної економії 
4.1.2. Започаткування класичної школи в Англії 
4.1.3. Виникнення класичної політичної економії у Франції 
4.1.4. Економічне учення фізіократів 
4.2. А. Сміт як фундатор економічної науки 
4.2.1. Особливості методології А. Сміта 
4.2.2. А. Сміт про сутність і джерела багатства 
4.2.3. Теорії вартості, капіталу і доходів 
4.2.4. Вплив теоретичної спадщини А. Сміта на еволюцію світової економічної думки 
РОЗДІЛ 5. ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ У XIX СТ. 
5.1. Еволюція класичної політичної економії в Англії 
5.1.1. Історичні передумови трансформації класичної політичної економії у XIX ст. 
5.1.2. Наукова спадщина Д. Рікардо 
5.1.3. Економічне учення Т. Мальтуса 
5.1.4. Економічні погляди Н. Сеніора 
5.2. Еволюція класичної політичної економії у Франції та США 
5.2.1. Політична економія Ж. Б. Сея 
5.2.2. Теорія  
5.2.3. Концепція  
5.3. Завершення класичної традиції. критичний напрям у політичній економії 
5.3.1. Завершення класичної політичної економії у творах Дж. С. Мілля 
5.3.2. Економічні погляди С. Сісмонді 
5.3.3. Економічні ідеї П.Ж. Прудона 
РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛІСТИЧНИХ УЧЕНЬ 
6.1. Соціалістичні утопічні вчення 
6.1.1. Історичні передумови виникнення та загальна характеристика соціалістичних утопій 
6.1.2. Ранній утопічний соціалізм 
6.1.3. Економічні ідеї пізніх соціалістів-утопістів 
6.1.4. Вплив соціалістичних утопій на еволюцію економічної думки 
6.2. Економічна теорія К. Маркса 
6.2.1. Передумови виникнення та ідейно-теоретичні витоки марксизму 
6.2.2. Особливості методології К. Маркса 
6.2.4. Історичне значення марксизму 
6.3. Соціал-демократичні економічні концепції 
6.3.1. Історичні передумови виникнення ревізіонізму 
6.3.2. Сутність та економічні концепції соціал-реформізму 
6.3.3. Еволюція економічної доктрини соціал-демократії у XX ст. 
РОЗДІЛ 7. ІСТОРИЧНА ШКОЛАТА СОЦІАЛЬНИЙ НАПРЯМУ ПОЛІТИЧНІЙ ЕКОНОМІЇ 
7.1. Передумови виникнення та методологічні особливості історичної школи 
7.1.1. Передумови виникнення та етапи еволюції німецької історичної школи 
7.1.2. Система  
7.1.3. Основні ідеї представників старої історичної школи в Німеччині 
7.2. Нова історична школа та соціальний напрям у політичній економії 
7.2.1. Нова історична школа: передумови виникнення та основні ідеї 
7.2.2. Еволюція історичного напряму у працях В. Зомбарта та М. Вебера 
7.2.3. Соціальний напрям у політичній економії 
7.2.4. Внесок історичної школи та соціального напряму в розвиток економічних досліджень 
РОЗДІЛ 8. МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ 
8.1. Виникнення та сутність маржиналізму 
8.1.1. Історичні передумови виникнення, зміст та етапи маржинальної революції 
8.1.2. Основні ідеї попередників маржиналізму 
8.1.3. Австрійська школа граничної корисності 
8.2. Формування неокласичної економічної теорії. кембриджська та американська школи 
8.2.1. Теоретико-методологічні особливості неокласичного напряму економічної думки 
8.2.2. Економічна теорія А. Маршалла 
8.2.3. Розробка А. Пігу економічної теорії добробуту 
8.2.4. Американська школа неокласики 
8.3. Становлення математичної школи в економічній теорії 
8.3.1. Економічні погляди B.C. Джевонса 
8.3.2. Модель загальної економічної рівноваги Л. Вальраса 
8.3.3. Теорія оптимуму В. Парето 
Розділ 9. ЗАГАЛЬНЕ І СПЕЦИФІЧНЕ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ 
9.1.1. Класичні ситуації в українській економічній думці та їх характеристика 
9.1.2. Перші висвітлення розвитку національної економічної думки 
9.1.3. Відмінності української і російської економічної думки 
9.1.4. Вітчизняні класифікації економічних теорій та економічної думки 
9.1.5. Теоретична і прикладна економія: різні оцінки змісту 
9.2. Криза політичної економії та її висвітлення у вітчизняній літературі 
9.2.1. Погляди українських учених на суть і форми вияву кризи політекономії 
9.2.2. Національна економічна думка про шляхи виходу з кризи 
9.3. Предмет і метод політичної економії 
9.3.1. Національні відмінності у визначеннях предмета політекономії 
9.3.2. Вчення про економічні закони у вітчизняній науці 
9.3.3. Погляди вітчизняних дослідників на методи політичної економії 
9.3.4. Історична доля політичної економії 
9.4. Українські витоки інституціоналізму 
9.4.1. Методологічні аспекти дослідження витоків інституціоналізму 
9.4.2. Інституціональні засади в українській економічній думці 
9.5. Становлення теорії акціонерного підприємництва 
9.5.1. Розкриття проблем розвитку акціонерного підприємництва українськими економістами другої половини XIX — початку XX ст. 
9.5.2. Дослідження монополістичних тенденцій в акціонерному підприємництві в роботах українських економістів середини XIX — початку XX ст. 
9.6. Висвітлення історії політичної економії 
9.6.1. Питання методології історії політичної економії у працях українських учених 
9.6.2. Вивчення історії економічної теорії вітчизняними науковцями 
РОЗДІЛ 10. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (XIX - ПОЧАТОК XX СТ.) 
10.1. Розвиток економічної теорії та особливості її викладання в Київському університеті (XIX - поч. XX ст.) 
10.1.1. Стан і концептуальні засади вивчення у вітчизняній історико-економічній літературі розвитку університетської економічної думки 
10.1.2. Заснування і розвиток кафедри політичної економії та статистики в Імператорському університеті св. Володимира 
10.1.3. Викладання економічних дисциплін у Київському університеті 
10.2. Погляди представників київського університету на основні проблеми економічної науки з позицій персоніфікованого, проблемного і хронологічного вивчення 
10.2.1. Питання методології у творах економістів Київського університету 
10.2.2. Земельне та сільськогосподарське питання у науковому доробку економістів 
10.2.3. Економічна роль держави в концепціях представників університету 
10.3. Становлення та розвиток історико-економічних наук  
10.3.1. Дослідження розвитку світової економічної думки в працях університетських учених 
10.3.2. Внесок учених Київського університету в становлення та розвиток історико-економічних наук 
РОЗДІЛ 11 ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ КЕЙНСІАНСТВА 
11.1.1. Історичні умови виникнення кейнсіанства 
11.1.2. Інтелектуальна біографія Дж.М. Кейнса 
11.1.3. Розробка Дж.М. Кейнсом нової методології економічного аналізу 
11.1.4. Структура та логіка  
11.1.5. Критика Дж.М. Кейнсом постулатів неокласики 
11.1.6. Теорія ефективного попиту та макроекономічна модель управління попитом 
11.2. Подальша еволюція кейнсіаньского напряму: неокейнсіанство  
11.2.1. Етапи еволюції кейнсіанського напряму 
11.2.2. Неокейнсіанська теорія економічної динаміки та зростання 
11.2.3. Неокейнсіанська теорія економічного циклу 
11.3. Кейнсіансько-неокласичний синтез 
11.3.1. Витоки кейнсіансько-неокласичного синтезу 
11.3.2. Хіксокейнсіанство: модель Хікса — Хансена 
11.3.3. Вихідна кейнсіанська макроекономічна модель 
11.4. Посткейнсіанство 
11.4.1. Витоки, методологія та зміст посткейнсіанства 
11.4.2. Нове кейнсіанство: пріоритети теоретичного аналізу та макроекономічної політики 
Розділ 12. ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОГО НАПРЯМУ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX СТ. 
12.1.1. Розбудова неокласичних теорій монополістичної та недосконалої конкуренції Е. Чемберліном і Дж. Робінсон 
12.1.2. Неортодоксальна теорія Й.А. Шумпетера 
12.1.3. Неокласичні теорії економічного зростання 
12.2. Розвиток Європейського неолібералізму в післявоєнний період 
12.2.1. Ідейно-теоретичні витоки та сутність неолібералізму 
12.2.2. Німецький ордолібералізм та розвиток теорії соціального ринкового господарства 
12.2.3. Неоавстрійська школа економічного неолібералізму: погляди Л. фон Мізеса та Ф. фон Хайєка 
12.3. Сучасні неоконсервативні економічні теорії 
12.3.1. Нове класичне відродження: причини та сутність економічного неоконсерватизму 
12.3.2. Монетаризм М. Фрідмена як панівна теорія неоконсерватизму 
12.3.3. Економіка пропозиції: теоретичне і практичне значення 
12.3.4. Теорія раціональних очікувань та  
РОЗДІЛ 13. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ 
13.1. Ранній інституціоналізм 
13.1.1. Сутність, ідейно-теоретичні та методологічні принципи інституціоналізму 
13.1.2. Соціально-психологічний (технологічний) інституціоналізм Т. Веблена 
13.1.3. Соціально-правовий інституціоналізм Дж. Коммонса 
13.1.4. Кон'юнктурно-статистичний, або емпіричний, інституціоналізм В. Мітчелла 
13.1.5. Особливості англійського інституціоналізму Дж. Гобсона 
13.2. Еволюція інституціоналізму у другій половині XX ст. - на початку XXI ст. 
13.2.1. Етапи еволюції, методологічні особливості та структура інституціонального напряму в другій половині XX ст. 
13.2.2. Теорії системної трансформації капіталізму 
13.2.3. Соціально-інституціональні технократичні концепції 
13.3. Економічна теорія неоінституціоналізму 
13.3.1. Теорія прав власності та транзакційні витрати. Р. Коуз 
13.3.2. Теорія суспільного вибору. Дж. Б'юкенен Ідейно-теоретичні витоки теорії суспільного вибору 
13.3.3. Напрями інституціональних змін у новій економічній історії. Д. Норт та Р. Фогель 

««