Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія вчень про державу і право

Історія вчень про державу і право

Курс лекцій / Х.: ТОВ «Одіссей», 2008.- 187 c.

Навчальний посібник з історії вчень про державу і право підготовлений відповідно до програми цієї навчальної дисципліни, з урахуванням новітніх публікацій джерел і наукових досліджень у цій сфері. На конкретно-історичному матеріалі із застосуванням «портретного методу» показаний розвиток теоретичних уявлень про державу і право з найдавніших часів до наших днів.

Особлива увага приділяється проблематиці формування теорії правової демократичної держави. Методичне забезпечення дисцип­ліни включає питання та завдання для самостійної роботи студентів, тематику есе, питання для проведення підсумкового заняття та для підготовки до іспиту, предметний та іменний покажчики. Для студентів юридичних вузів, юридичних факультетів, факультетів політології університетів і академій.

Тема 1. Історія становлення та розвитку ідей демократії: класичні, модерні та постмодерні теорії 
1. Політико-філософські погляди античних мислителів. Вчення Платона, Арістотеля, Ціцерона 
2. Політична філософія доби середньовіччя. Теорії Т.Мора, Т.Кампанели, Н.Макіавеллі 
3. Ідеї демократичного розвитку доби буржуазних революцій 
4. Основні напрямки розвитку ідей демократії в ХХ та на початку ХХІ століть 
Тема 2. Сутність, передумови та цінності сучасної демократії 
1. Виникнення і зміст демократії 
2. Аспекти і різновиди демократії 
3. Особливості сучасної демократії 
Тема 3. Основні теоретичні моделі демократії 
1. Класичні моделі демократії: змагальний елітизм; плюралістична модель; теорія партиципаторної демократії 
2. Сучасні моделі демократичного правління: протективна демократія; демократія, що розвивається; теорія відмирання держави 
Тема 4. “Теорія хвиль” як парадигма дослідження процесу демократичних змін 
1. Демократизація як предмет досліджень транзитології 
2. Сутність та шляхи переходу від автократії до демократичного режиму 
3. С.Хантінгтон про хвилі демократизації, їхню сутність та періодизацію 
4. Передумови переходу від тоталітаризму до демократії 
5. Особливості переходу до демократії постсоціалістичних країн  
Тема 5. Сутність й особливості сучасної хвилі демократизації: виклики, ризики і небезпеки демократії 
1. Демократія у постіндустріальному, інформаційному, глобалізованому світі 
2. Криза демократичного правління 
3. Критика демократичного правління 
Тема 6. Сутнісні характеристики, особливості, стадії демократизації українського суспільства 
1. Розвиток демократичних ідей та форм на українських землях 
2. Особливості становлення демократії в сучасній Україні 
3. Проблеми та перспективи українського суспільства 

««