Безкоштовна бібліотека підручниківМіжнародні економічні відносини
Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б.

Міжнародні економічні відносини

Навчальний посібник / К.: Знання, 2008.- 406 c.

У посібнику розкриваються структура, стан, основні тенденції та особливості розвитку міжнародних економічних відносин, механізм і специфіка їх реалізації. Книга устаткована графіками, таблицями, рисунками, схемами, необхідними статистичними даними, які дають змогу більш наочно розкрити динаміку міжнародних економічних відносин. У кінці кожного розділу наводяться контрольні запитання для перевірки знань студентів. За змістом книга відповідає про­грамі навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини". Посібник отримав високу оцінку фахівців і студентів.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, кого цікавлять питання міжнародних економічних відносин.

Передмова
Розділ 1. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ: БАЗОВІ ПОНЯТТЯ, ТЕОРІЯ І ГОСПОДАРСЬКА ПРАКТИКА11 
1.1. Міжнародний поділ праці та його особливості на сучасному етапі 11 
1.1.1. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці11 
1.1.2. Основні тенденції міжнародного поділу праці12 
1.1.3. Форми і напрямки розвитку міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва14 
1.1.4. Проблеми участі України у міжнародному поділі праці17 
1.2. Світовий ринок та світове господарство 19 
1.2.1. Становлення світового ринку19 
1.2.2. Характерні риси світового ринку21 
1.2.3. Міжнародний рух товарів як ознака світового ринку22 
1.2.4. Сучасне світове господарство25 
1.3. Міжнародна економіка28 
1.3.1. Загальне поняття "міжнародна економіка"28 
1.3.2. Структура міжнародної економіки31 
1.4. Міжнародні економічні відносини у світовому господарстві36 
1.4.1. 3 історії міжнародних економічних відносин36 
1.4.2. Види та характерні особливості сучасних міжнародних економічних відносин37 
1.4.3. Роль міжнародних економічних відносин у вирішенні глобальних економічних проблем світового господарства39 
1.5. Міжнародна торгівля товарами 41 
1.5.1. Суть, види та показники світової торгівлі41 
1.5.2. Динаміка та тенденції світової зовнішньої торгівлі44 
1.5.3. Типи зовнішньоторговельної політики держав46 
1.5.4. Економічні наслідки протекціоністської політики48 
1.5.5. Державне регулювання міжнародної торгівлі52 
1.5.5.1. Класифікація інструментів регулювання міжнародної торгівлі товарами52 
1.5.5.2. Митно-тарифні інструменти регулювання57 
1.5.5.3. Нетарифні інструменти регулювання66 
Приховані методи зовнішньоекономічної політики72 
Фінансові методи торговельної політики77 
Експортне кредитування84 
Демпінг85 
Валютно-кредитні інструменти88 
Правові інструменти регулювання95 
1.5.6. Зовнішня торгівля України103 
1.5.7. Теорії міжнародної торгівлі108 
Меркантилістська та неомеркантилістська теорії108 
Меркантилізм108 
Модель "ціни — золото — потоки" Д. Х´юма110 
Неомеркантилізм111 
Теорія абсолютних переваг113 
Теорія порівняльних переваг117 
Теорія розміру країни126 
Теорія співвідношення факторів виробництва127 
Теорія вирівнювання цін на фактори виробництва131 
Парадокс Леонтьева та його пояснення134 
Теорія життєвого циклу товару137 
Теорія подібності країн, або теорія попиту, що перетинається144 
Теорія конкурентних переваг147 
1.6. Міжнародна торгівля послугами155 
1.6.1. Суть та класифікація послуг155 
1.6.2. Особливості міжнародної торгівлі послугами160 
1.6.3. Вплив транспортних витрат на міжнародну торгівлю164 
1.6.4. Державне регулювання міжнародної торгівлі послугами166 
1.7. Платіжний баланс 171 
1.7.1. Основні поняття та джерела інформації171 
1.7.2. Структура платіжного балансу174 
1.7.3. Рахунок поточних операцій179 
1.7.4. Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій186 
1.7.5. Методи зрівноваження платіжного балансу195 
1.7.6. Теорії платіжного балансу197 
1.8. Міжнародний рух капіталу201 
1.8.1. Форми міжнародного руху капіталу201 
1.8.2. Причини та динаміка міжнародного руху капіталу207 
1.8.3. Особливості сучасного міжнародного руху капіталу209 
1.8.4. Економічні ефекти прямих закордонних інвестицій212 
1.8.5. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні215 
1.9. Міжнародна міграція робочої сили 223 
1.9.1. Суть і сучасні риси міжнародної трудової міграції223 
1.9.2. Основні світові ринки і експортери робочої сили226 
1.9.3. Наслідки міжнародної трудової міграції227 
Наслідки для країн імміграції227 
Наслідки для країн еміграції227 
Економічні ефекти міграції228 
1.9.4. Міжнародне регулювання міграційних процесів231 
1.9.5. Трудова міграція з України232 
1.10. Міжнародні економічні інтеграційні процеси234 
1.10.1. Суть і головні передумови міжнародної економічної інтеграції234 
1.10.2. Етапи розвитку інтеграційних процесів та їх особливості235 
1.10.3. Сучасні інтеграційні угруповання країн237 
1.10.4. Міжнародні економічні організації системи ООН247 
1.10.5. Економічні наслідки інтеграції країн249 
1.11. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами 256 
1.11.1. Світова валютна система257 
1.11.1.1. Поняття світової валютної системи та її основні елементи257 
1.11.1.2. Етапи становлення світової валютної системи258 
1.11.1.3. Європейська валютна система259 
1.11.1.4. Валютні ринки261 
1.11.1.5. Валютні курси267 
1.11.1.6. Валютна політика270 
1.11.2. Міжнародні кредитні відносини272 
1.11.2.1. Міжнародний кредит та його роль в міжнародних економічних відносинах272 
1.11.2.2. Форми міжнародного кредиту273 
1.11.2.3. Міжнародні кредити і міжурядові позики274 
1.11.2.4. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації276 
1.11.2.5. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями279 
1.12. Міжнародні науково-технічні відносини285 
1.12.1. Суть та особливості науково-технічних відносин285 
1.12.2. Міжнародна передача технології286 
1.12.3. Міжнародне технічне сприяння288 
1.12.4. Міжнародне регулювання передачі технології289 
Розділ 2. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ОКРЕМИХ КРАЇН І РЕГІОНІВ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН КРАЇН СВІТУ291 
2.1. Класифікація країн291 
Класифікація за станом соціально-економічного розвитку, прийнята ООН292 
Класифікація за рівнем доходу, прийнята Світовим банком297 
2.2. США у світовій економіці 299 
2.2.1. Загальна характеристика економічного становища299 
2.2.2. Чинники світового впливу США у зовнішній торгівлі304 
2.2.3. Чинники світового впливу США у сфері закордонного інвестування306 
2.3. Західна Європа у світовій 310 
2.3.1. Особливості економічного розвитку регіону310 
2.3.2. Західна Європа у системі світових зовнішньоекономічних зв´язків316 
2.4. Японія у світовій економіці323 
2.4.1. Економічні: розвитку Японії323 
2.4.2. Особливості зовнішньоекономічних зв´язків Японії328 
2.5. Країни, що розвиваються, у світовій економіці332 
2.5.1. Загальна характеристика економіки країн, що розвиваються332 
2.5.2. Місце та роль країн, що розвиваються, у міжнародному товарообміні336 
2.6. "Нові індустріальні країни" у системі світового господарства344 
2.6.1. Загальна характеристика "нових індустріальних країн"344 
2.6.2. Основні особливості економічної моделі НІК346 
2.6.3. "Нові індустріальні країни" у системі міжнародного розподілу праці355 
2.7. Країни з перехідною економікою у світовому господарстві359 
2.7.1. Загальна характеристика та сучасні особливості розвитку країн з перехідною економікою359 
2.7.2. Місце і роль країн з перехідними економіками в системі світового господарства372 
Список літератури377 
ДОДАТКИ380 
Додаток 1. Класифікація нетарифних інструментів регулювання міжнародної торгівлі, розроблена Секретаріатом ГАТТ380 
Додаток 2. Рівень імпортних тарифів основних промислово розвинених країн до та після Уругвайського раунду переговорів в рамках ГАТТ/ВТО (у %, за винятком палива)382 
Додаток 3. Система джерел узгодженого міжнародно-правового регулювання торгівлі товарами383 
Додаток 4. Грошові одиниці країн світу384 
Додаток 5. Прив´язка сучасних валют389 
Додаток 6. Плавання валют країн390 
Додаток 7. Групи країн у міжнародній економіці за часткою експорту у ВНП (1994 р.)392 
Додаток 8. Рівень конкурентоспроможності економік світу396 
Додаток 9. Прогнози економічного зростання399 

««