Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія народного говподарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 3

Історія народного говподарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 3

Збірник праць / Київ, 2009.- 300 c.

1. Теорія людського і соціального капіталу та кооперація інноваційного виробництва пострадянських країн 
2. Інституціональні аспекти формування конкурентної політики в Україні (1991 - 2005 рр.) 
3. Питання теорії та практики інвестиційних процесів у трансформаційній економіці України (90-ті роки XX - початок XXI ст.) 
4. Еволюція наукових поглядів на організацію державного управління економічним розвитком регіонів (XX - початок XXI ст.) 
5. Наукове та практичне значення історико-економічних досліджень ринкової економіки України другої половини XIX - початку XX ст. 
6. Неокласичні концепції зайнятості та можлива адаптація їх основних положень в економіці україни на сучасному етапі 
7. Основні аспекти ринкових реформ видатного вітчизняного вченого-економіста та державного діяча М. Х. Бунге (кінець ХІХ ст.) 
8. Вплив ідей західної економічної думки на ліберальні реформи в кредитній системі росії та України в другій половині XIX ст. 
9. Реформи і китайське «економічне чудо»: ґенеза та прогноз 
10. Економіка Росії та України в XX столітті [1] : докорінна реконструкція, н особливості та результати (1928 - 1945 рр.) 
11. Кооперативне підприємництво в україні та характер його фінансово-кредитної підтримки в період непу (1921 - 1928 рр.) 
12. Місцева промисловість україни в роки великої вітчизняної війни 1941-1945 рр. 
13. З історії функціонування брендів на українському ринку (від стародавніх часів до початку ХХІ ст.) 
14. Формування вітчизняної банківської системи у другій половині ХІХ ст. (структура та функціональне призначення) 
15. Про роль земських установ лівобережної україни в формуванні та діяльності дрібних сільськогосподарських товариств (початок XX ст.) 
16. Про творчу роль економічної історії в системі економічних наук і сучасної господарської практики 
17. Видатний український вчений-економіст 
18. Академік В. А. Косинський: сучасний погляд на життєвий шлях та наукову спадщину українського вченого 
19. Новий інституціоналізм в Україні: основні напрями та перспективи досліджень 
20. Критика теорії цінності к. маркса українськими економістами кінця ХІХ - початку ХХ ст. [1] 
21. Про листи м. і. тугана-барановського 1.1. Янжулу 
22. Біржі як об’єкт наукових досліджень М. І. Тугана-Барановського 
23. Реалізація міждисциплінарного підходу в теоретичній спадщині М. І. Зібера 
24. Наукова концепція державних доходів та оподаткування М. М. Алексєєнка 
25. Основні напрями наукових досліджень К. К. Гаттенбергера  
26. Питання кооперації в науковій спадщині Є. Є. Слуцького 
27. Ретроспективний аналіз формування корпоративних засад у вітчизняній економічній науці другої половини ХІХ - початку ХХ ст.  
28. Еволюція поглядів учених-економістів на роль ринку цінних паперів в економіці  
29. Розвиток наукових підходів до класифікації та визначення економічної суті непрямих витрат підприємства  
30. Вітчизняна суспільна думка про духовні виміри господарства (кінець XIX - XX ст.)  
31. Ретроальтернативістика як напрям історико-економічних досліджень  
32. Роль держави у розвитку господарства і формуванні ринку в умовах трансформації та глобалізації економіки  
33. Інституційні аспекти трансформації ринкових відносин в україні крізь призму міжнародного досвіду  
34. Особливості пострадянських соціально-економічних перетворень в Україні: історико-економічний аналіз  
35. Еволюція трактувань інституту соціального захисту населення в українській економічній літературі (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) 
36. Реформування земельних відносин в україні на рубежі XX-XXI ст. (1991-2006 рр.)  
37. На шляху до нової регіоналізації господарського простору в Україні  
38. Становлення укрзалізниці як головної складової залізничного комплексу  
39. Структурні зміни в машинобудівному комплексі України 1928-1932 років  
40. Вихідні чинники формування сільськогосподарської кооперації в Україні на початку XX століття 
41. Вплив іноземного капіталу на модернізацію вітчизняної економіки в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.  
42. З історії розвитку міських громадських банків в російській імперії та Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)  
43. Розвиток форм соціального захисту та формування елементів соціального страхування в Україні (кінець XVIII - початок ХХ ст.)  
44. Особливості становлення та розвитку українських брендів (кінець ХХ - початок ХХІ ст.)  
45. Питання синтезу в сучасній економічній теорії та викладанні  
46. Ретроспективний аналіз практики урядових запозичень та розробка теорії державного кредиту в українській економічній думці другої половини ХІХ - початку ХХ ст. 
47. Від М. Бунге до м. тугана-барановського: еволюція поглядів на теорію розподілу  
48. Порівняльний аналіз форм власності у працях українських вчених-економістів кінця ХІХ - початку ХХ століття 
49. Дослідження концептуальних засад корпоративної теорії в науковому доробку І.Т. Тарасова 
50. Творчий шлях і наукова діяльність О.І. Скворцова економіста-аграрія, представника науки «сільськогосподарська економія» 
51. Іван Васильович Вернадський як статистик  
52. Питання становлення та розвитку фондового ринку України у вітчизняній економічній літературі кінця XIX - початку XX ст.  
53. Структурування фінансової науки та визначення місця державних фінансів в українській фінансовій думці  
54. Є. Слуцький у контексті розвитку української та світової економічної думки  
55. Є.Є. Слуцький та російська економічна думка першої третини xx ст.: штрихи до портрету економіста-теоретика  
56. Соціально-філософські витоки теорії держави та державного господарства в українській суспільній думці XVI-XVIII ст.  
57. Інноваційні теорії: представники і проблема структуризації 
58. Критика марксистської концепції суспільного розвитку в працях українських економістів кінця XIX - початку XX ст.: теорія концентрації й централізації виробництва та капіталу 
59. На передових рубежах вітчизняної фінансової науки До 70-річчя члена-кореспондента НАН України А.І. Даниленка  
60. Особливості формування елементів корпоративного управління у вітчизняній господарській практиці (20-і роки ХХ ст.) 
61. Вплив зовнішньоторговельних зв’язків на характер формування ринкових інститутів: спроба історико-теоретичного погляду  
62. Про характер співробітництва земств та кооперативів в Україні в кінці XIX - на початку XX ст.  
63. До проблеми правового забезпечення розвитку вітчизняного підприємництва в україні у другій половині ХІХ - початку ХХ ст.  
64. Приватизаційні та корпоратизаційні процеси в залізничному комплексі україни на сучасному етапі  
65. Урядові запозичення як умова становлення вітчизняного фондового ринку в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.  
66. Темні підприємці в економічному житті східної україни наприкінці xviii - в першій половині ХІХ ст.: до загальної постановки теми 
67. З історії перебазування продуктивних сил україни в тилові райони СРСР (1941-1942 рр.)  
68. Відмінності інституційного середовища країн східної європи від передових країн Західної Європи у XVI-XVII ст.  
69. Соціально-економічні кризи у світі й україні та їх подолання в процесі реформування господарства  
70. Глобалізаційний аспект державної регіональної економічної політики в Україні  

««