Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія народного говподарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 3

59. На передових рубежах вітчизняної фінансової науки До 70-річчя члена-кореспондента НАН України А.І. Даниленка


Н.М. Шелудько

У статті охарактеризовано основні здобутки в науковій та науково- організаційній діяльності відомого українського вченого-фінансиста, члена- кореспондента НАН України Анатолія Івановича Даниленка.

12 грудня 2008 р. виповнилося 70 років від дня народження відомого українського вченого-фінансиста Анатолія Івановича Даниле- нка - Заслуженого економіста України, члена-кореспондента НАН України, доктора економічних наук, професора, заступника директора з наукової роботи Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», заступника Академіка-секретаря Відділення економіки НАН України.

А.І. Даниленко народився у м. Києві. Після закінчення фінансово-економічного факультету Київського інституту народного господарства ім. Д. Коротченка (1960 р.). працював у Міністерстві фінансів УРСР (управління фінансування промисловості). У 1967 р. за переводом переходить на роботу до Інституту економіки АН УРСР, де очолює (до 1978 р.) уперше створений у системі АН УРСР відділ фінансів і кредиту, чим започатковує новий науковий напрям - фінансово- кредитне регулювання економіки. У 1970 р. без відриву від виробництва захистив кандидатську дисертацію, у 1986 р. - докторську за спеціальністю «Фінанси, грошовий обіг і кредит».

А.І. Даниленко належить до числа провідних вчених-економістів України. Основним напрямом його наукової діяльності є фінансово- кредитне регулювання економіки. Праці А.І. Даниленка з питань бюджетного регулювання, податкової політики, кредитного забезпечення економічного розвитку здобули широке визнання у наукових колах.

Результати наукових досліджень А.І. Даниленка опубліковані у понад 100 наукових працях, серед яких 1 індивідуальна та 16 колективних монографій.

Перебуваючи на посадах радника Посольства СРСР - представника Держплану СРСР у Соціалістичній Республіці В’єтнам (СРВ) (1986-1992 рр.), заступника Міністра економіки України (19931997 рр.) та заступника Міністра промислової політики - Голови Державного інвестиційно-клірингового комітету України (19972000 рр.), А.І. Даниленко продовжував успішно поєднувати діяльність вченого та державного діяча, за сумісництвом очолюючи відділ фінансово-кредитного регулювання Інституту економіки НАН України.

А.І. Даниленко активно займався розробкою цілого ряду актуальних економічних проблем, зокрема у складі робочої групи здійснював розробку нормативних актів з питань проведення в Україні грошової реформи (1994 р.), підготовку наукового обґрунтування приєднання України до ГАТТ та вступу до СОТ (1994 р.), вироблення механізму функціонування Державного казначейства України (1995 р.). Наукові здобутки А.І. Даниленка реалізовані при подоланні кризи неплатежів (1995 р.), оптимізації міждержавних розрахунків (1995 р.), формуванні моделі податкової системи в Україні (1998 р.), створенні механізму функціонування спеціальних (вільних) економічних зон (1995 р.), формуванні інвестиційної складової промислової політики (1994-1996 рр.), розробці Державної програми детінізації економіки (2001 р.), у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України (2001 р.), у Комплексній програмі розвитку банківської системи (2001 р.), у Концепції реформи системи оподаткування фізичних осіб (2002 р.).

А.І. Даниленко є автором і керівником здійснення реформування механізму амортизаційних відрахувань підприємств (1995 р.), щодало змогу істотно покращити фінансовий стан базових галузей економіки України.

За безпосередньої участі А.І. Даниленка у 2006 р. було підготовлено проект Концепції реформування податкової системи України, Бюджетну стратегію.

Нині наукові інтереси А.І. Даниленка сконцентровані на розв’язанні проблем фінансово-монетарного регулювання економіки за умов посилення глобалізаційного тиску.

За багаторічну сумлінну працю та активну участь у реформуванні економіки України Указом Президента А.І. Даниленку присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України» (1999 р.). За вагомий внесок у розвиток економічної науки, збагачення її визначними науковими працями 2006 р. вченого обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю «Фінанси, грошовий обіг і кредит».

В очолюваному А.І. Даниленком науковому підрозділі (відділ фінансово-монетарного регулювання) не лише проводяться фундаментальні наукові дослідження в галузі фінансів і кредиту, а й здійснюються розробки актуальних прикладних проблем фінансового та монетарного регулювання економічного розвитку України. Відділ активно співпрацює з органами державної влади України (Секретаріат Президента, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Національний банк, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, Рада національної безпеки та оборони).

Дослідницьку працю А.І. Даниленко плідно поєднує з підготовкою наукових кадрів, науково-організаційною та науково- громадською діяльністю. Під його науковим керівництвом 14 науковців захистили кандидатські дисертації й 1 - докторську. А.І. Даниленко з 2007 р. очолює спеціалізовану вчену раду Д 26.239.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Він є членом Ради Національного банку України (з 2005 р.), членом Колегії Мінпромполітики України.

Член-кореспондент НАН України А.І. Даниленко зустрів своє 70-річчя у розквіті творчих сил. Поздоровляючи його з цим ювілеєм, наукова громадськість щиро побажала йому міцного здоров’я, довголіття, творчої наснаги та нових наукових здобутків.

 1. Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку. В 3 т. / За ред. А. І. Даниленка. — К. : Фенікс, 2008. — Том 1. — 468 с. ; — Том 2. — 441 с. ; — Том 3. — 308 с.
 2. Даниленко А. І. Проблеми фінансової політики України й розвитку фінансово-монетарних важелів її реалізації / А. І. Даниленко // Фінанси України. — 2007. — № 9. — С. 51—58.
 3. Інфляція та фінансові механізми її регулювання : монографія / [Даниленко А. І., Петрик О. І., Шелудько Н. М. та ін.] ; за ред. А. І. Даниленка. — К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2007. — 400 с.
 4. Економічний розвиток України: інституційне та ресурсне забезпечення : монографія / Алимов О. М., Даниленко А. І., Трегобчук В. М. та ін. — К. : Об’єдн. ін-т економіки НАН України, 2005. — 540 с.
 5. Фінансово-монетарні важелі регулювання економіки : монографія / [Даниленко А. І., Савлук М. І., Шелудько Н. М. та ін.] ; за ред. А. І. Даниленка. — К. : Об’єдн. ін-т економіки НАН України, 2005. — 108 с.
 6. Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України. У 6 т. / Азаров М. Я., Геєць В. М., Даниленко А. І. та ін. ; редкол. : М. Я. Азаров (голова) та ін. — К. : НДФІ, 2004.
 7. Фінансово-кредитні методи державного регулювання економіки : монографія / [Даниленко А. І., Савлук М. І., Шелудько Н. М. та ін.] ; за ред.А. І. Даниленка. — К. : Ін-т економіки НАН України, 2003. — 416 с.
 8. Даниленко А. И. Финансовые методы стимулирования эффективности промышленного производства / Анатолий Иванович Даниленко. — К. : Наук. думка, 1985. — 156 с.
 9. Даниленко А. И. Финансово-кредитные проблемы социалистической промышленности / Даниленко А. И., Шемшученко И. В., Николаева Л. Н. — К. : Наук. думка, 1977. — 260 с.
 10. Удосконалення господарського розрахунку в промисловості / [редкол. :І. Даниленко (голов. ред.) та ін.]. — К. : Тов. «Знання», 1973. — 39 с.
 11. Даниленко А. И. Прибыль и премия в условиях хозяйственной реформы на предприятиях легкой промышленности УССР / Даниленко А. И., Левтринс- кий Т. М., Обозный С. Ф. — К. : УкрНИИНТИ, 1969.
 12. Бібліографія основних наукових праць Інституту економіки Національної академії наук України (1936-2001) / Укл. Т. І. Дерев’янкін, Р. Д. Толстов,
 13. Ф. Кифорак ; наук. ред. Т. І. Дерев’янкін // Історія народного господарства та економічної думки України : Міжвід. зб. наук. праць. — Вип. 33-34.
 14. Київ : Ін-т екон. НАН України, 2002. — С. 229—368. — Вип. 33-34. — 384 с.|
:
Історичний архів (збірник наукових праць)
Історична панорама - збірник наукових праць (частина 1)
Історична панорама - збірник наукових праць (частина 2)
Історичні записки (збірка наукових праць)
Історіографія, джерелознавство (збірка наукових праць)
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта (збірка наукових праць)
Історія України. Маловідомі імена, події, факти (збірник наукових статтей)
Історія України
Етнологія України: Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект
Історія Стародавнього Сходу
Всесвітня історія
Історико-педагогічний альманах (збірка наукових праць)
Історія і культура Придніпров’я (збірка наукових праць)
Історія народного говподарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 1
Історія народного говподарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 2
Історія народного говподарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 3
Історія (збірка наукових праць)
Запорожсталь