Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія народного говподарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 2

Історія народного говподарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 2

Збірник праць / Київ, 2009.- 300 c.

1. Проекти програм структурної перебудови економіки України кінця XX - початку XXI ст.: аспекти їх суспільної ефективності 
2. Проблеми сукупного попиту в період сучасної трансформації економіки України в наукових дослідженнях учених-економістів 
3. Побудова соціальної держави як найважливіша складова історичного розвитку 
4. Деякі аспекти державної політики фінансування соціальної сфери України в період 1990-х років 
5. До питання про завершення постсоціалістичного господарського транзиту 
6. Світовий та український досвід державного регулювання економічного розвитку регіонів 
7. Розвиток промисловості провідних країн західної європи після другої світової війни (промислова інтеграція) 
8. Соціально-економічні перетворення в Китаї на рубежі ХХ-ХХІ століть 
9. Економіка Росії та України в XX столітті: руйнівні та відбудовчі процеси в 1918-1928 рр. 
10. Залізничний комплекс України в роки Першої світової та громадянської воєн (1914-1920 рр.) 
11. З історії політики української центральної ради, Гетьманщини та директорії у сфері грошей і грошового обігу (1917 - 1920 рр.) 
12. Перші заходи з відновлення ринкової інфраструктури в Україні при переході до НЕПУ 
13. Регулювання майнових відносин державної промисловості в період НЕПУ 
14. Про ефективність діяльності товарних бірж України в роки НЕПУ 
15. Споживча кооперація України в період непу (1921 - 1928 рр.) 
16. З історії розвитку та застосування економічної кібернетики в Україні (друга половина XX ст.) 
17. З історії планування підготовки педагогічних кадрів в Україні (20-80 роки ХХ ст.) 
18. Страхова справа і страховий ринок Росії та України ( XIX - початок XX ст.) 
19. Деякі питання синдикування української промисловості в кінці XIX - на початку XX ст. 
20. З історії формування кредитної системи російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) 
21. Деякі аспекти організації бюджетної системи Російської імперії (кінець XIX - початок XX ст.) 
22. З історії сервітутів в Україні (за матеріалами Подільської губернії другої половини XIX ст.) 
23. Про роль та місце вихідців із греції в економічному житті України кінця XIX - початку XX ст. 
24. На передових рубежах вітчизняної економічної науки 
25. Життєвий і творчий шлях видатного вченого-економіста До 80-річчя академіка НАНУ М. Г. Чумаченка 
26. Уся сила таланту і творчого натхнення на службі науці 
27. Життя і творчість заради науки 
28. Життя, присвячене науці 
29. Класичні ситуації Й. А. Шумпетера і місце в них української економічної думки 
30. Роль М. Х. Бунге у проведенні фінансових реформ в російській імперії (наприкінці XIX ст.) 
31. Вклад М. Х. Бунге у розвиток теорії грошей, кредиту та кредитно-грошового обігу 
32. Погляди Д. І. Піхна на основні аспекти економічної політики держави 
33. Історико-економічний аналіз розробки проблеми цінності у вітчизняній та зарубіжній теорії 
34. Дослідження докласичних уявлень про власність у працях українських економістів кінця XIX - початку XX ст. 
35. До питання про визначення сутності понять «кооперація» та «кооператив» у працях представників світової кооперативної думки 
36. З історії розвитку «сільськогосподарської економії» в системі економічних наук 
37. До історіографії фінансово-кредитної інституціалізації західноукраїнського господарського руху (1848-1939 рр.) 
38. Михайло Іванович туган-Барановський : деякі аспекти життя та творчості 
39. М. І. Туган-Барановський і Санкт-Петербурзький університет 

««