Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія народного говподарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 2

24. На передових рубежах вітчизняної економічної науки


Б. Є. Кваснюк

До 60-річчя академіка НАНУ В. М. Гейця

У статті у стислій формі охарактеризовано основні здобутки в науковій та науково-організаційній діяльності видатного українського вченого-економіста, академіка НАН України Валерія Михайловича Гейця.

20 квітня 2005 р. виповнилося 60 років від дня народження видатного українського вченого-економіста Валерія Михайловича Гейця - Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН України, доктора економічних наук, професора, директора Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Академіка-секретаря Відділення економіки НАНУ.

Народився В. М. Геєць у селі Сезьки Ічнянського району Чернігівської області. Закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1968 р.), а потім - аспірантуру Інституту економіки АН УРСР (1972 р.). В 1973 р. успішно захистив кандидатську, в 1988 р. - докторську дисертації. В 1991 р. йому присвоєно вчене звання професора. Протягом 25 років (1972-1997) працював в Інституті економіки АН УРСР (на посадах молодшого і старшого наукового співробітника, завідувача відділу). З 1997 р. В. М. Геєць - директор організованого ним Інституту економічного прогнозування НАН України, одночасно (з 1998 р.) - академік-секретар Відділення економіки НАН України, член Президії НАН України.

Академік В. М. Геєць відомий широкому науковому загалу як видатний вчений-економіст, який започаткував і розвиває наукову школу в галузі макроекономіки (теорія і моделі економічного прогнозування) та фінансів (фінансова безпека, бюджетна та боргова політика, оподаткування та податкове стимулювання розвитку економіки). Вченим обґрунтовано стратегію розвитку економіки України на довгострокову перспективу, що гармонізує: цільові орієнтири стабільного економічного зростання; підвищення якості життя; інституційні перетворення; інноваційно- інвестиційну модернізацію економіки; структурно-технологічне оновлення та конкурентну інтеграцію на цій основі у світову економіку. При цьому деталізовано складові змісту державної політики в частині шляхів, джерел і механізмів забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки України, висунуто нову концепцію економічного зростання за умов нестабільності. Нині наукові інтереси В. М. Гейця сконцентровані на розв’язанні проблем взаємодії суспільства, держави та бізнесу в частині створення ефективних механізмів їх впливу на подальшу капіталізацію економіки України й на забезпечення її самодостатності як суб’єкта міжнародної діяльності.

В. М. Гейцем розроблена система економіко-математичних моделей макроекономічного прогнозування, яка увійшла як складова до міжнародного проекту «LINK - ООН» (США), що здійснює на постійній основі підготовку прогнозів розвитку економіки світу та окремих регіонів на середньострокову перспективу.

За результатами наукових досліджень академік НАНУ В. М. Геєць опублікував понад 200 наукових праць, в тому числі 29 індивідуальних і колективних монографій. Серед них виділяються такі фундаментальні праці, як: «Трансформація моделі економіки України: ідеологія, протиріччя, перспективи» (1999); «Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання» (2000); «Нестабільність та економічне зростання» (2000); «Інноваційна стратегія українських реформ» (2002); «Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку» (2003); «Трансформаційні процеси та економічне зростання в Україні» (2003). Крім того, під науковим керівництвом В. М. Гейця підготовлено і захищено 8 докторських і 15 кандидатських дисертацій.

У зв’язку з цим слід підкреслити, що академік НАНУ В. М. Геєць проявив і проявляє себе як талановитий організатор наукових досліджень. В результаті під його керівництвом колектив вчених Інституту економічного прогнозування працює як чітко відлагоджений творчий механізм. За короткий час вченими інституту: розроблено теоретичні й методичні аспекти оцінки та прогнозування впливу сфери послуг на темпи ВВП та конкурентоспроможність економіки України; оцінено середньострокові перспективи розвитку реального сектора економіки з урахуванням впливу на темпи зростання реального ВВП, інфляції, індексу реалізації реформ, безробіття та зайнятості, пожвавлення сукупного попиту, відкритості зовнішньої торгівлі, нагромадження внутрішніх заощаджень, впровадження інновацій, динаміки платоспроможного попиту. Здійснено модифікацію і розширення методичного інструментарію для узгодження оцінки основних макропоказників відповідно до альтернативних варіантів стабільного економічного розвитку на середньострокову перспективу; проведено оцінку середньострокових перспектив стабільного розвитку економіки України, розроблено складові економічної політики, спрямованої на забезпечення підвищених темпів економічного зростання на період до 2006 р. Обґрунтовано основні економічні ризики прогнозного періоду і т. д.

Як академік-секретар Відділення економіки НАНУ В. М. Геєць багато працює в галузі координації фундаментальних досліджень, популяризації сучасних економічних знань.

Важливе місце в професійній діяльності академіка НАНУ займає робота з наукового редагування. За його редакцією публікуються основні монографії інституту, журнал «Економіка і прогнозування» тощо. Він є членом наукових рад таких науково-аналітичних журналів, як: «Вісник Інституту економічного прогнозування», «Вісник Академії економічних наук України», «Європейська економіка», «Власність в Україні», «Економічна теорія», «Економічна кібернетика», «Банківська справа», «Вісник НБУ», «Розбудова держави», «Экономическое возрождение России» и др.

Багатогранна наукова та науково-організаційна діяльність академіка НАНУ В. М. Гейця тісно поєднується з діяльністю суспільно-науковою та громадською. В. М. Геєць - член Наглядової ради Національного банку України; заступник Голови Державної комісії з питань стратегії економічного і соціального розвитку; Представник України в Міжнародному Проекті ЛІНК - ООН; Президент Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економічної кібернетики»; член центрального правління Спілки економістів України. Вчений є також членом Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України, членом Секції соціогуманітарних наук Комітету Державних премій України в галузі науки і техніки, Головою експертної комісії ВАК України, членом Координаційної ради з питань політики фінансового сектора, членом Спеціалізованої вченої ради по присудженню наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук при ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», членом Наглядової ради Київського національного економічного університету.

Академік НАНУ В. М. Геєць - активний учасник і організатор круглих столів, міжнародних форумів. Помітним явищем став, зокрема, круглий стіл «Приватизація та управління державним майном в контексті європейської інтеграції України». Вчений - член Організаційного комітету з підготовки та проведення міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія сталого розвитку та структурно-інноваційної перебудови української економіки». Він - заступник керівника робочої групи по розробці Стратегії економічного і соціального розвитку України на період до 2015 р.

Плідна наукова, науково-організаційна, суспільно-наукова та громадська діяльність академіка НАН України В. М. Гейця дістала високу оцінку. Його нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня, Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України. Він - Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002 р.) та премії ім. О. Г. Шліхтера АН УРСР (1991 р.). Йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2002 р.).

Видатний український вчений-економіст, академік НАН України

В. М. Геєць зустрів своє 60-річчя у розквіті творчих сил. Поздоровляючи його з цим ювілеєм, наукова громадськість щиро побажала йому доброго здоров’я, довголіття, нових успіхів на кам’янистих стежках науки.

В статье в сжатой форме охарактеризованы основные достижения в научной и научно-организационной деятельности выдающегося украинского ученого-экономиста, академика НАН Украины Валерия Михайловича Гейца.

1. Геєць В. М. Економіка України: моделі реформування, зміна структури та прогноз розвитку. — Київ, 1993. — 120 с.

2. Геєць В. Як перебудувати „самоїдську” економіку? // Політика і час. — 1994. № 10. — С. 36-42.

3. Геєць В. Питання теорії і практики макроекономічної стабілізації в аспекті переходу від економічної кризи до зростання // Вісник НБУ. — 1997. — № 9. — С. 10-17.

4. Геєць В. Ще раз про складові економічного піднесення в Україні // Економіка України. — 1998. — № 11. — С. 17-26; — № 12. — С. 4-5.

5. Геєць В. Розширена економетрична модель фінансового програмування та вихідні положення політики економічного зростання в умовах фінансової нестабільності // Економіст. — 1998. — № 5. — С. 1-21.

6. Геєць В. Про політику економічного зростання в Україні // Банківська справа. 1999. — № 2. — С. 3-7; № 4. — С. 3-13.

7. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) / В. М. Геєць, М. І. Звєряков, А. А. Гриценко, Б. Є. Кваснюк та ін. / За ред. акад. НАНУ В. М. Гейця. — К. : Логос, 1999. — 499 с.

8. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання / В. М. Геєць, В. П. Александрова, О. І. Барановський та ін. / За ред. акад. НАНУ В. М. Гейця. Харків : Форт, 2000. — 421 с.

9. Геєць В. М. Нестабільність та економічне зростання. — Харків : Форт, 2000. 342 с.

10. Геєць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально орієнтованої економіки в Україні // Економіка України. — 2000. — № 1. — С. 4-11; — № 2. С. 4-12.

11. Геєць В. Політика стабілізації, валютна криза та економічне зростання в Україні // Економіка і прогнозування. — 2000. — № 1. — С. 34-50; — 2001. — № 2.С. 7-25.

12. Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць,

A. К. Кінах, В. П. Семиноженко. — К. : Знання України, 2002. — 326 с.

13. Кризові явища у світовій економіці та антикризова політика України / За ред. акад. НАНУ В. М. Гейця. — К. : Ін-т екон. прогноз. НАН України, 2002. — 76 с.

14. Геєць В. М. Економічні передумови стабільного соціального розвитку в середньостроковій перспективі // Економіка і прогнозування. — 2002. — № 2. С. 9-33.

15. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / Геєць В. М., Александрова В. П., Голіков В. І., Кваснюк Б. Є. та ін. / За ред. акад. НАНУ М. Гейця. — К. : Фенікс, 2003. — 1007 с.

16. Перехідна економіка: Підручник / В. М. Геєць, Є. Г. Панченко, Е. М. Лібанова та ін. // За ред. В. М. Гейця. — К. : Вища шк., 2003. — 591 с.

17. Геєць В. Інновативно-інноваційний шлях розвитку - модернізаційний проект розвитку української економіки і суспільства початку XXI століття // Банківська справа. — 2003. — № 4. — С. 3-32.

18. Геєць В. Характер перехідних процесів до економіки знань // Економіка України. 2004. — № 4. — С. 4-15; — № 5. — С. 4-13.

19. Геєць В. М. Інституційні перетворення і суспільний розвиток // Економіка і прогнозування. — 2005. — № 2. — С. 9-36.

20. Геєць Валерій Михайлович // Хто є хто в Україні. — К. : Вид-во „К. І. С”, 2001. С. 82.

21. 60-річчя академіка НАН України В. М. Гейця // Вісник НАН України. — 2005. № 4. — С. 74-75.

22. До 60-річчя від дня народження академіка НАН України Валерія Михайловича Гейця // Економіка і прогнозування. — 2005. — № 2. — С. 156.|
:
Історичний архів (збірник наукових праць)
Історична панорама - збірник наукових праць (частина 1)
Історична панорама - збірник наукових праць (частина 2)
Історичні записки (збірка наукових праць)
Історіографія, джерелознавство (збірка наукових праць)
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта (збірка наукових праць)
Історія України. Маловідомі імена, події, факти (збірник наукових статтей)
Історія України
Етнологія України: Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект
Історія Стародавнього Сходу
Всесвітня історія
Історико-педагогічний альманах (збірка наукових праць)
Історія і культура Придніпров’я (збірка наукових праць)
Історія народного говподарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 1
Історія народного говподарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 2
Історія народного говподарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 3
Історія (збірка наукових праць)
Запорожсталь