Безкоштовна бібліотека підручниківФілософія: конспект лекцій

Філософія: конспект лекцій

Навчальний посібник / К., 2005.- 156 c.

Тема 1. ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ 
1.1. Поняття філософії, її вивчення в системі вищої освіти 
1.2. Поняття та типи світогляду  
1.3. Предмет філософії та особливості філософського мислення 
1.4. Основні питання, методи і функції філософії  
Тема 2. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 
2.1. Історія філософії як наука та принципи її періодизації  
2.2. Історичні типи філософії  
2.3. Давньоіндійська філософія  
2.4. Філософія стародавнього Китаю  
2.5. Антична філософія  
2.5.1. Рання грецька філософія 
2.5.2. Іонійська філософія  
2.5.3. Елейська школа 
2.5.4. Діяльність софістів 
2.6. Епоха еллінізму і Римської імперії 
Тема 3. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 
3.1. Загальна характеристика філософії середньовіччя, основні етапи її розвитку 
3.2. Філософія у Візантії 
3.3. Основні напрями в середньовічній філософії /номіналізм та реалізм/  
3.4. Загальна характеристика та світоглядні основи епохи Відродження  
3.5. Діалектика епохи Відродження  
3.6. Натурфілософія епохи Відродження  
3.7. Реформація , її ідеї  
Тема 4. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ (ХVІІ - ХVІІІ ст.) 
4.1.Історичні передумови появи філософії Нового часу та її загальна спрямованість 
4.2. Характеристика діяльності основних філософів цієї епохи  
4.3. Філософія Просвітництва та метафізичний матеріалізм  
4.4. Французький матеріалізм ХVІІІ ст. 
Тема 5. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ 
5.1. Загальна характеристика епохи і необхідність розробки класичної німецької філософії  
5.2. Теорія пізнання та етичні погляди І.Канта  
5.3. Об'єктивний ідеалізм Г.Гегеля. Діалектика та принципи історизму. Суперечність між методом та системою  
5.4. Антропологічний матеріалізм та психологічний аналіз сутності релігії Л.Фейєрбаха 
5.5. Суб’єктивний ідеалізм та діалектика у філософії Й.Фіхте 
5.6. "Філософія тотожності" законів природи і мислення Шеллінга 
Тема 6. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНИ 
6.1. Особливості формування філософської думки в культурі Київської Русі. Філософські, етичні та соціально-політичні ідеї в поглядах Іларіона, Володимира Мономаха, Кирила Туровського та ін. 
6.2. Києво-Могилянська Академія, її просвітницький вплив на філософську думку українського, російського та інших народів 
6.3. "Філософія серця" Григорія Сковороди 
6.4. Проблема людини та нації в творчості Кирило-Мефодіївського товариства. Філософські погляди Т.Шевченка 
6.5. Філософія серця П.Юркевича та його ставлення до матеріалізму Л.Фейєрбаха та М.Чернишевського 
6.6. Філософія серця та її вплив на формування філософських концепцій В.Соловйова, М.Бердяєва, С.Франка, П.Флоренського 
6.7. Філософські погляди І.Франка, Л.Українки, М.Драгоманова, М.Грушевського та їх вплив на формування національної самосвідомості українського народу 
Тема 7. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ 
7.1. Загальна оцінка і відмінні риси сучасної філософії, етапи її становлення  
7.2. Діалектичний і історичний матеріалізм  
7.3. Позитивізм і неопозитивізм 
7.4. Філософія життя 
7.5. Філософська антропологія 
7.6. Герменевтика  
7.7. Структуралізм 
7.8. Екзистенціалізм 
7.9. Неотомізм 
7.10. Ірраціоналізм 
7.11. Фрейдизм та неофрейдизм  
Тема 8. ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ 
8.1. Проблема систематизації основних галузей філософії 
8.2. Проблема структурування філософії 
8.3. Принципи і основи побудування філософської теорії 
8.4. Проблема систематизації законів і категорій філософії  
Тема 9. ОНТОЛОГІЯ 
9.1. Сутність, проблеми і основні форми буття 
9.2. Буття матеріального. Сутність матерії 
9.3. Основні форми існування матерії 
9.4. Проблема єдності світу 
9.5. Свідомість як відображення буття 
9.6. Закони розвитку буття 
Тема 10. ГНОСЕОЛОГІЯ 
10.1. Природа і призначення процесу пізнання 
10.2. Практика як основа і рушійна сила пізнання 
10.3. Пізнання як процес відображення реальної дійсності, його основні види  
10.4. Поняття істини, її види, шляхи досягнення 
10.5. Практика, як критерій істини, її абсолютний і відносний характер 
10.6. Специфіка наукового пізнання 
10.7. Поняття науки, її види і функції 
10.8. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання 
10.9. Форми і методи наукового пізнання. Особливості методів соціального дослідження 
Тема 11. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ 
11.1. Поняття суспільства 
11.2.Матеріалістичний та ідеалістичний підходи до розуміння суспільства 
11.3.Соціальна антропологія про людину 
11.4.Закони суспільства, їхній характер і особливості 
11.5. Соціально-філософський зміст категорії "суспільне виробництво" 
11.6.Поняття суспільно-економічної формації та її структура 
11.7. Рушійні сили та суб'єкти історичного процесу 
11.8.Суспільний прогрес, його критерії, типи та напрями розвитку 
Тема 12. ФІЛОСОФСЬКІ МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО І ЕКОНОМІЧНОГО ПІЗНАННЯ 
12.1. Методології та стилі мислення 
12.2. Рівні методологій 
12.3. Основні методи наукового пізнання 
12.4. Економічна діяльність і мораль 
12.5. Проблема гуманізації економічної освіти 

««