Безкоштовна бібліотека підручниківОснови   менеджменту
Осовська Г.В., Осовський О.А.

Основи менеджменту

Навчальний посібник / К.: "Кондор", 2006.- 664 c.

У підручнику розглядаються суть, мета і завдання менеджменту, його теоретичні основи, функції та принципи.

Зроблено історичний огляд теорій управління. Розкриті передумови виникнення менеджменту, розвиток управлінської науки в Україні та еволюція управлінської думки.

Особлива увага приділена функціям та методам управління, соціальній відповідальності та етиці в менеджменті. Детально розкриті питання керів­ництва та лідерства, організації прийняття управлінських рішень.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів економічних вузів і факультетів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів, а також тих, хто цікавиться питаннями менеджменту

ВСТУП 
ТЕМА 1. СУТЬ, РОЛЬ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ 
1.1. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності 
1.2. Суть, зміст менеджменту та управління 
1.3. Менеджмент як система наукових знань та як мистецтво управління 
1.4. Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової економіки 
1.5. Рівні управління. Групи менеджерів 
1.6. Існуючі парадигми менеджменту 
1.7. Методи досліджень 
ТЕМА 2. ЗАКОНИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ 
2.1. Закони та закономірності менеджменту 
2.2. Суть, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети 
2.3. Загальні принципи управління 
2.4. Сучасні принципи менеджменту 
ТЕМА 3. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ 
3.1. Еволюція управлінської думки у світі та в Україні 
3.2. Становлення перших теорій управління 
3.3. Школа наукового управління 
3.4. Школа людських відносин 
3.5. Теорія індустріального менеджменту 
3.6. Концепція "виробничої демократії" 
3.7. Характеристика інтегрованих підходів до управління 
3.8. Особливості формування сучасних менеджерів в Україні 
ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 
4.1. Поняття організації 
4.2. Загальні характеристики організацій та складові її успіху 
4.3. Внутрішнє середовище організації 
4.4. Зовнішнє середовище організації 
4.5. Організація як відкрита динамічна система 
4.6. Життєвий цикл організації 
4.7. Кроки створення організації 
4.8. Культура організації 
4.9. Типи організацій в Україні 
ТЕМА 5. ФУНКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 
5.1. Поняття функцій процесу управління 
5.2. Функції менеджменту як види управлінської діяльності 
5.3. Класифікація функцій менеджменту 
5.4. Процес організації управління та його складові 
5.5. Взаємозв´язок елементів управління 
5.6. Техніка і технологія управління 
ТЕМА 6. ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 
6.1. Суть планування 
6.2. Методи розробки планів 
6.3. Оцінка сильних і слабких сторін організацій 
6.4. Місія організації та цілі в управлінні 
6.5. Стратегічне планування та розробка стратегії 
6.6. Планування реалізації стратегії 
6.7. Загальна характеристика бізнес-планування 
6.8. Концепція управління за цілями 
ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 
7.1. Владні повноваження, відповідальність і делегування 
7.2. Процес делегування повноважень і відповідальність 
7.3. Організаційний механізм і структура управління 
7.4. Елементи проектування організації 
7.5. Вплив ситуаційних чинників на проектування організації 
7.6. Головні форми проектування структур управління 
7.7. Характеристика структур управління 
ТЕМА 8. МОТИВАЦІЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 
8.1. Зміст і еволюція поняття мотивації 
8.2. Змістові теорії мотивації 
8.3. Процесійні теорії мотивації 
8.4. Мотиваційна теорія підкріплення 
ТЕМА 9. КОНТРОЛЬ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 
9.1. Суть і зміст контролю 
9.2. Види контролю 
9.3. Процес контролю 
9.4. Поведінкові аспекти контролю 
9.5. Характеристики ефективного контролю 
9.6. Контроль і вимірювання результатів роботи персоналу 
ТЕМА 10. РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 
10.1. Поняття регулювання та його місце в системі управління 
10.2. Види регулювання 
10.3. Етапи процесу регулювання 
ТЕМА 11. МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ 
11.1. Сутність і класифікація методів менеджменту 
11.2. Економічні методи управління 
11.3. Організаційно-розпорядчі методи управління 
11.4. Соціальні методи управління 
ТЕМА 12. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ 
12.1. Суть і види управлінських рішень 
12.2. Основні підходи до прийняття рішень 
12.3. Процес прийняття рішень 
12.4. Встановлення пріоритетів при допомозі аналізу АБВ 
12.5. Методи прийняття рішень 
12.6. Організація та контроль виконання рішень 
ТЕМА 13. ІНФОРМАЦІЯ І КОМУНІКАЦІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ 
13.1. Інформація, її види і роль у менеджменті 
13.2. Класифікація інформації 
13.3. Елементи системи обміну інформацією 
13.4. Поняття і роль комунікації 
13.5. Види і форми комунікацій 
13.6. Перешкоди в комунікаціях 
13.7. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу 
ТЕМА 14. КЕРІВНИЦТВО ТА ЛІДЕРСТВО 
14.1. Керівництво і управління 
14.2. Влада і відповідальність 
14.3. Форми влади і впливу 
14.4. Суть лідерства 
14.5. Теорії лідерства 
14.6. Типологія стилів керівництва 
14.7. Ситуаційні підходи до ефективного керівництва 
ТЕМА 15. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЕТИКА В МЕНЕДЖМЕНТІ 
15.1. Сутність відповідальності та етики в менеджменті 
15.2. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації 
15.3. Етична поведінка як сукупність вчинків та дій людей 
15.4. Заходи щодо забезпечення етичної поведінки 
ТЕМА 16. ПРИРОДА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ 
16.1. Природа організаційних змін 
16.2. Управління змінами 
16.3. Використання участі робітників в управлінні для здійснення змін 
16.4. Значення ефективності, її види 
16.5. Критерії та показники ефективності управління 
16.6. Методи розрахунку економічної ефективності управлінської праці 
16.7. Методика визначення економічної ефективності впровадження заходів з удосконалення управління 

««