Безкоштовна бібліотека підручниківОснови екології
Білявський Г.О.

Основи екології

Навчальний посібник / К.: Либідь, 2006.- 408 c.

Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України й вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії екологічно-збалансованого розвитку людства в ХХІ ст. Сутність, структура й роль сучасної екології розглядаються з позиції її бачення як нової філософії життя, нової комплексної науки про виживання людства на планеті Земля, головним завданням якої є пізнання законів розвитку й функціонування біосфери як цілісної системи під впливом природних та антропогенних факторів.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Вступ 
РОЗДІЛ І. СУЧАСНІ ПІДХОДИ В НАУЦІ ПРО ДОВКІЛЛЯ 
ГЛАВА 1. ЛЮДСТВО В НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
1.1. Еволюція взаємин людини й природи 
1.2. Основні фактори деградації довкілля 
1.3. Екологічні катастрофи 
1.4. Духовна криза 
1.5. Нова філософія життя 
1.6. Сучасна екологія 
ГЛАВА 2. БІОЕКОЛОГІЯ 
2.1. Загальне уявлення про біосферу 
2.2. Походження й еволюція біосфери 
2.3. Джерела й кількість енергії в біосфері 
2.4. Біогеоценози — елементарні одиниці біосфери 
2.5. Види, популяції та середовище 
2.6. Основні екологічні закони 
2.7. Ноосфера 
2.8. Біорізноманітність і її збереження 
ГЛАВА 3. ГЕОЕКОЛОГІЯ 
3.1. Деякі риси екологічної системи «Земля» 
3.2. Атмосфера 
3.3. Гідросфера 
3.4. Літосфера 
ГЛАВА 4. ТЕХНОЕКОЛОГІЯ 
4.1. Основні техногенні забруднювачі й методи їх контролю 
4.2. Енергетика 
4.3. Промисловість 
4.4. Сільське господарство 
4.5. Транспорт 
4.6. Військова діяльність 
4.7. Наукова діяльність 
ГЛАВА 5. СОЦІОЕКОЛОГІЯ 
5.1. Правила й закони соціоекології 
5.2. Екологічна освіта 
5.3. Економіка природокористування 
5.4. Правові засади природокористування 
5.5. Культура й релігія 
5.6. Урбоекологія 
ГЛАВА 6. ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 
6.1. Здоров'я людини як інтегральний показник її багатовимірної екологічної ніші 
6.2. Здоров'я та його критерії 
6.3. Реакції організму людини на вплив факторів середовища 
6.4. Вплив абіотичних факторів на здоров'я людини 
6.5. Вплив біотичних факторів на здоров'я людини 
6.6. Вплив антропогенних факторів на здоров'я людини 
РОЗДІЛ II. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ 
ГЛАВА 7. ПРИРОДНО-СОЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНИ 
7.1. Загальні відомості про природні умови 
7.2. Традиції природокористування 
7.3. Причини розвитку екологічної кризи 
7.4. Джерела забруднення довкілля 
7.5. Основні наслідки екологічної кризи 
ГЛАВА 8. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
8.1. Загальна характеристика 
8.2. Екологічні проблеми найбільших річок, Чорного й Азовського морів 
8.3. Донецько-Придніпровський регіон 
8.4. Українське Полісся 
8.5. Українські Карпат 
ГЛАВА 9. НАСЛІДКИ ЕКОЛОГІЧНИХ КАТАСТРОФ 
9.1. Природні екологічні катастрофи 
9.2. Антропогенні екологічні катастрофи 
9.3. Аварія на Чорнобильській АЕС 
ГЛАВА 10. НАЦІОНАЛЬНИЙ ШЛЯХ ДО ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ 
10.1. Головні підсумки XX століття 
10.2. Програма переходу України до збалансованого розвитку 

««