Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Поліщук В.А., Янкович О.І.

Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи

Курс лекцій / ТДПУ, Тернопіль, 2009.- 256 c.

Зміст лекційного курсу 
ВСТУП 
1. Поняття соціальної педагогіки та соціальної роботи 
2. Принципи конвергенції соціальної педагогіки і соціальної роботи 
3. Предмет, завдання, джерела. Принципи побудови курсу. 
ЛЕКЦІЯ 1. СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І ДОПОМОГА У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
1. Архаїчний період в історії соціальної роботи 
2. Підходи світової науки до виникнення виховання як суспільного явища 
3. Особливості соціального виховання на різних етапах первіснообщинного ладу 
ЛЕКЦІЯ 2. ФІЛАНТРОПІЧНИЙ ПЕРІОД В ІСТОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ. ВИНИКНЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 
1. Благодійність у державах Стародавнього Сходу 
2. Соціальне виховання та суспільна опіка у Древній Греції та Древньому Римі 
3. Релігійні вірування про виховання моральних якостей та благодійність 
4. Зародження елементів соціальної педагогіки у творчості давньогрецьких та давньоримських мислителів. Висвітлення проблем соціальної допомоги 
ЛЕКЦІЯ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ У СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
1. Християнська церква як перший соціальний інститут 
2. Становлення і розвиток конфесійних теоретичних підходів до проблем допомоги і підтримки. Педагогічні ідеї християнських теологів 
ЛЕКЦІЯ 4. СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА У НАЙДРЕВНІШИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ОБЩИНАХ ТА КИЇВСЬКІЙ РУСІ 
1. Формування гуманістичних традицій у древніх слов’ян 
2. Форми соціальної допомоги 
3. Основні тенденції благодійності в Київській Русі. Княжа підтримка і захист 
4. Церковно-монастирські форми опіки 
5. Теоретичні аспекти соціальної роботи та їх висвітлення у творах письменників княжих часів 
ЛЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНА РОБОТА І СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ /друга половина ХV-XVII ст./ 
1. Особливості соціальної роботи в період Українського Відродження 
2. Філантропічні функції братств України та їх продовження у братських школах 
3. Виховання гуманізму і милосердя як одне з основних завдань козацької педагогіки. Соціальна допомога у Запорізькій Січі  
4. Приватна благодійність в Україні. Створення перших вищих навчальних закладів України – Острозької та Києво-Могилянської Академій як результат філантропічної діяльності видатних українських меценатів 
5. Педагогічна думка епохи Відродження про виховання доброчесностей та заклики до милосердя 
ЛЕКЦІЯ 6. СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ БЛАГОДІЙНОСТІ У ЗАХІДНІЙ ЕВРОПІ ТА РОСІЇ (з ХVI до середини ХVIII ст.)  
1. Обгрунтування необхідності переходу до нової системи благодійності 
2. Соціальна допомога у Західній Європі 
3. Висвітлення проблем суспільної гармонії та державного виховання у соціально-педагогічній творчості 
4. Церковно-державна благодійність у Росії 
ЛЕКЦІЯ 7. ВИНИКНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ОКРЕМОЇ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВІДНИХ КОНЦЕПЦІЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
1. Розвиток провідних напрямів соціально-педагогічних досліджень ХVІІІ-ХІХ ст. 
2. Створення Джоном Локком першої світської системи виховання та концепції усунення бідності 
3. Ідея вільного та природовідповідного виховання в творчості Жан-Жака Руссо 
4. Соціально-педагогічна діяльність зі створення філантропічних навчально-виховних закладів (філантропіни Базедова, “Новий інститут” Оуена, виховне товариство дворянських дівчат Бецького) 
5. Характеристика соціально-педагогічних експериментів Й.Г. Песталоцці  
6. Реалізація Ф. Фребелем ідей соціалізації дитини в умовах дитячого саду 
7. П. Наторп як засновник соціальної педагогіки. Історичні аспекти виникнення терміну 
ЛЕКЦІЯ 8. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ В КІНЦІ ХVIII- поч. XX ст. 
1. Основні напрями соціально-педагогічних досліджень 
2. Проблема щастя людини та гармонійного розвитку в творчості Г.С. Сковороди. Висвітлення шляхів запобігання бідності 
3. Т.Г. Шевченко про соціальне виховання 
4. Соціально-педагогічні ідеї К.Д. Ушинського 
5. М.І. Пирогов про необхідність зв’язку школи з життям 
6. Філантропічна діяльність О. Духновича, Х. Алчевської, М. Корфа 
7. Соціально-педагогічні погляди С. Русової 
ЛЕКЦІЯ 9. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БЛАГОДІЙНОСТІ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ, РОСІЇ ТА США (з кінця ХVIII до поч. XX ст.) 
1. Реформування системи опіки в епоху Просвітництва та розвитку нового суспільного устрою 
2. Оформлення наукового етапу соціальної роботи у XIX ст. 
3. Державна благодійність у Росії у другій половині ХVІІІ – першій половині XIX ст. 
ЛЕКЦІЯ 10. СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ В КН. XVIII- НА ПОЧ. XX СТ. 
1. Суспільна опіка на територіях підросійської України 
2. Соціальна допомога в Галичині (на західноукраїнських землях) 
3. Приватна благодійність в Україні. Філантропічна діяльність Андрея Шептицького 
ЛЕКЦІЯ 11. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ПЕРІОД НАУКОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ XX СТ. 
1. Зарубіжні педагоги-реформатори поч. XX ст. про громадянське виховання та вплив середовища на формування особистості 
2. Втілення Янушем Корчаком соціально-педагогічних ідей у “Будинку сиріт” 
3. Розвиток соціальної педагогіки в Росії в першій чверті XX ст. 
4. Соціально-педагогічні ідеї А.С. Макаренка 
5. В.О. Сухомлинський як соціальний педагог 
ЛЕКЦІЯ 12. РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 
1. Аналіз системи соціального забезпечення в перше десятиріччя після встановлення Радянської влади в Україні 
2. Завершення формування української радянської системи соціального захисту в 30-ті роки 
3. Соціальна допомога в роки другої світової війни та повоєнний час 
ЛЕКЦІЯ 13. Актуальні проблеми соціальної роботи та соціальної педагогіки на сучасному етапі 
1. Розвиток соціальної роботи в незалежній Українській державі. 
2. Аналіз предметної сфери соціальної роботи/соціальної педагогіки 
3. Зарубіжний досвід організації соціальної та соціально-педагогічної роботи 
4. Професійна підготовка соціальних працівників / соціальних педагогів в Україні 

««