Безкоштовна бібліотека підручниківПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПЕРЕДМОВА


Однією з найсуттєвіших і водночас складних проблем у процесі переходу української економіки до ринкових умов господарювання є вдосконалення взаємовідносин між платниками податків і державою. Це зумовлено тим, що зовсім іншими стали мета підприємництва, засоби її досягнення, економічна основа суспільства. Інтереси власників підприємства, його акціонерів, пайовиків, трудового колективу є визначальними у діяльності підприємства. Змінилися шляхи і форми досягнення мети виробництва, засоби забезпечення. Зростає значення ефективних управлінських рішень у сфері оподаткування, підвищується відповідальність за їх соціально-економічні наслідки.

За роки незалежності нашої держави сформувалися зовнішні ознаки цивілізованої податкової системи: потужна податкова адміністрація, система податкових ставок, законодавча база оподаткування. Проте податкова система України будується шляхом проб і помилок, сьогодні вона не має під собою реального економічного підґрунтя. Це свідчить про відсутність податкового менеджменту у тій формі, у якій він повинен бути, адже наявність наукової обґрунтованості є необхідною складовою ефективного менеджменту.

У зв´язку з цим особливу увагу слід приділити організації і вдосконаленню всіх аспектів податкового менеджменту, під яким на макрорівні слід розуміти систему державного управління оподаткуванням, що займається координацією і вдосконаленням усіх аспектів оподаткування.

Податковий менеджмент має прийти на зміну традиційним підходам до управління оподаткуванням, які склалися в умовах централізованої економіки. Це, у свою чергу, зумовлює необхідність оволодіння прийомами та методами податкового менеджменту під час підготовки кваліфікованих фахівців.

Мета курсу "Податковий менеджмент" — сприяти підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які володіють новим управлінським мисленням і знанням того, як досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки людей.

Курс орієнтований на нове економічне мислення, має комплексний міжгалузевий характер, об´єднує в єдине ціле знання, отримані студентами у процесі вивчення теорії податків, податкової системи України, основ менеджменту, фінансового менеджменту, бухгалтерського обліку, економічного аналізу та інших дисциплін.

Курс "Податковий менеджмент" сприяє отриманню студентами знань, які необхідні майбутнім спеціалістам для здійснення управління у сфері оподаткування. Оволодіння знаннями в межах цього курсу дасть змогу студентам краще зрозуміти мотиви поведінки платників податків.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера