Безкоштовна бібліотека підручниківМенеджмент якості

15.4.1. Вимоги до аудиторів


Вимоги до аудиторів регламентовано ДСТУ 3418. Згідно з цим нормативним документом, аудитор з сертифікації — це особа, що має відповідну кваліфікацію, теоретичну і практичну підготовку, необхідну для проведення одного або декількох видів робіт у сфері сертифікації, особа, атестована та занесена до Реєстру Системи, що визнає і виконує правила Системи. Аудиторами можуть бути фахівці різних галузей науки, техніки, промисловості, сфери послуг та інших видів діяльності.

У Системі визнаються рівні права та обов´язки усіх аудиторів і кандидатів в аудитори.

Аудиторів атестують на право проведення одного або декількох видів робіт у сфері сертифікації за обраною спеціалізацією, а саме:

сертифікація систем якості;

атестація виробництва (за видами виробництв);

сертифікація продукції або послуг (за видами продукції або послуг);

акредитація випробувальних лабораторій (за випробуванням певних видів продукції).

Спеціалізація аудитора визначається залежно від групи однорідної продукції, що підлягає обов´язковій сертифікації. В Україні такими групами однорідної продукції є:

побутове обладнання;

світлотехнічна продукція;

ручні електромеханічні машини та переносні верстати;

побутова радіоелектронна апаратура;

відео-, телевізійна та дисплейна техніка;

електричний будівельно-монтажний інструмент;

технологічне обладнання для харчової та м´ясо-молочної промисловості;

медична техніка;

іграшки;

синтетичні миючі засоби;

малогабаритні трактори та мотоблоки;

двигуни тракторів та сільськогосподарських машин;

метало- і деревообробне обладнання;

зварювальне обладнання;

електричні машини;

велосипеди і дитячі коляски;

технічні засоби охоронної та охоронно-пожежної сигналізації;

апаратура провідного зв´язку;

кіно- і фототехніка;

посуд з чорних і кольорових металів, фарфору та фаянсу;

засоби механізації та автоматизації контрольно-касових операцій і конторське обладнання;

побутова техніка, що працює на твердому, рідкому та газоподібному паливі;

дорожні транспортні засоби, їх складові та приладдя;

сільськогосподарські машини для рослинництва і кормовиробництва;

джерела світла;

хіміко-фотографічна продукція;

зварювальні матеріали;

товари легкої промисловості;

харчова продукція та продовольча сировина;

нафта та нафтопродукція;

будівельні матеріали, вироби та конструкції.

Атестовані в Системі аудитори залучаються згідно з обраним видом робіт у галузі сертифікації до аудиту систем якості, виробництв, випробувальних лабораторій або сертифікації продукції (послуг) акредитованими органами сертифікації та органами акредитації випробувальних лабораторій за місцем своєї роботи в цих органах або на підставі договорів (контрактів, трудових угод тощо).

Аудитори можуть залучатися на договірній основі організаціями, випробувальними лабораторіями для робіт (консультацій) стосовно підготовки до сертифікації продукції (послуг) і систем якості (на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9000), акредитації випробувальних лабораторій, а також із питань удосконалення систем якості.

Оплата за проведення підготовки та атестації кандидатів в аудитори здійснюється відповідно до правил і порядку, установлених у Системі, незалежно від отриманих результатів атестації.

До аудиторів висуваються такі вимоги.

Освіта — кандидат повинен мати закінчену вищу освіту і вільно володіти усно та письмово державною мовою;

Спеціальна підготовка — кандидат має пройти теоретичну підготовку і стажування, необхідні для забезпечення його компетентності у питаннях, пов´язаних із проведенням обраних видів робіт у сфері сертифікації, і володіти знаннями в обов´язковому обсязі у таких напрямках:

державні та міжнародні стандарти, інші нормативні документи, на відповідність до вимог яких проводиться сертифікація, атестація, акредитація;

основоположні документи Системи, в т. ч. щодо змісту робіт із сертифікації, атестації, акредитації;

методи проведення аудиту (дослідження, опитування, оцінювання), складання звітів;

керівництво аудитами (планування, організація, контроль);

економічні та правові основи ведення робіт з сертифікації, атестації, акредитації;

організація виробництва та контроль (аналізу, вимірювань, випробувань);

міжнародні та європейські системи сертифікації і акредитації.

Досвід. Кандидат в аудитори з сертифікації продукції (послуг), атестації виробництв або акредитації випробувальних лабораторій повинен мати щонайменше чотирирічний стаж роботи в одному з таких видів діяльності як розроблення, виробництво, технологія, будівництво, сфера послуг, управління, економіка, у т. ч. досвід принаймні дворічної практичної роботи в обраному виді робіт у сфері сертифікації або контролю якості, випробувань.

Кандидат в аудитори з сертифікації систем якості повинен мати щонайменше чотирирічний стаж роботи в одному з таких видів діяльності як розроблення, виробництво, технологія, будівництво, сфера послуг, управління, економіка, в т. ч. досвід принаймні дворічної практичної роботи в розробленні і впровадженні систем якості або окремих елементів системи, а також досвід розроблення нормативних документів чи методичних матеріалів з системи якості або її окремих елементів.

Особисті якості. Кандидат зобов´язаний бути неупередженим і витриманим, вміти логічно мислити, повинен мати аналітичний склад розуму та відрізнятися скрупульозністю, бути здатним реально оцінювати ситуацію, вміти розбиратися у загальному механізмі складних процесів і розуміти роль окремих підрозділів у функціонуванні організації.

Ці якості необхідні аудитору для того, щоб:

неупереджено збирати та оцінювати фактичні дані;

бути відданим меті аудиту;

постійно оцінювати результати спостережень та взаємодій з персоналом підприємства (організації, випробувальної лабораторії) під час аудиту;

будувати свої відносини з відповідним персоналом організації чи випробувальної лабораторії, що перевіряється, так, щоб досягти мети аудиту;

з розумінням та повагою ставитися до національних звичаїв регіонів, у яких здійснюється аудит;

під час проведення аудиту не відволікатися на вирішення сторонніх проблем;

повністю зосереджуватися на вирішенні завдань аудиту та сприяти його проведенню;

відповідним чином реагувати на стресові ситуації;

на підставі зроблених під час аудиту спостережень формулювати обґрунтування припустимих висновків;

відстоювати свої висновки всупереч тиску щодо їх зміни, якщо для цього немає достатнього обґрунтування або доказів;

висловлювати свої думки переконливо, логічно і дохідливо в усній та письмовій формах.

Аудитори з сертифікації продукції (послуг) залучаються до виконання (керівництва виконанням) таких функцій:

перевірка заявок на сертифікацію та прийняття рішень за заявками (у т. ч. перевірка правильності вибору нормативних документів, на відповідність яким буде проводитися сертифікація продукції (послуг); встановлення схеми (моделі) сертифікації; встановлення правил відбирання та ідентифікація зразків продукції для їх випробування; вибір випробувань та нормативних документів щодо їх проведення;

вибір випробувальної лабораторії, для проведення сертифікаційних випробувань продукції;

аналіз отриманих результатів сертифікаційних випробувань та підготовка рішень стосовно можливості видачі сертифіката відповідності і надання ліцензії;

прийняття рішень щодо необхідності проведення повторних або порівняльних випробувань;

технічний нагляд за сертифікованою продукцією;

підготовка рішень щодо визнання сертифікатів відповідності, виданих в інших країнах або в інших системах сертифікації.

Аудитори з сертифікації систем якості залучаються до виконання таких функцій:

попереднє (заочне) оцінювання системи якості;

розроблення програми (плану) аудиту;

розроблення програми та методики аудиту і оцінювання стану виробництва;

остаточна перевірка та оцінювання системи якості;

оформлення результатів аудиту;

технічний нагляд за сертифікованою системою якості;

підготовка рішень щодо визнання сертифікатів на системи якості, виданих в інших країнах або інших системах сертифікації.

Головний аудитор додатково до наведених вище виконує такі функції:

планування складу та послідовності робіт з проведення аудиту;

розподіл обов´язків між аудиторами;

організацію і проведення спільних нарад з представниками організації, що перевіряється;

керування підготовкою звіту про аудит.

Аудитори з атестації виробництв залучаються до виконання таких функцій:

попереднє оцінювання виробництва на підставі експертизи технічної документації;

складання програми та методики атестації виробництва;

перевірка виробництва та атестація його технічних можливостей;

технічний нагляд за атестованим виробництвом.

Аудитори з акредитації випробувальних лабораторій залучаються до виконання таких функцій:

експертиза технічної документації випробувальної лабораторії;

складання програми аудиту випробувальної лабораторії;

перевірка та оцінювання випробувальної лабораторії на відповідність установленим критеріям акредитації;

оформлення результатів аудиту;

інспекційний контроль за діяльністю випробувальної лабораторії;

підготовка рішень щодо визнання випробувальних лабораторій, акредитованих в інших країнах.

Аудитор має такі обов´язки:

дотримуватися вимог щодо проведення робіт у сфері сертифікації, встановлених нормативними документами;

підтримувати рівень своєї компетентності щодо проведення обраних видів робіт у сфері сертифікації, зокрема знати всі зміни нормативних документів, на відповідність яким здійснюють сертифікацію продукції (послуг) та систем якості, а також нормативних документів Системи, що регламентують виконання робіт у сфері сертифікації;

забезпечувати об´єктивність та достовірність результатів аудиту;

у всіх складних ситуаціях дотримуватися норм етики;

забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої у процесі виконання робіт з сертифікації (атестації, акредитації);

щорічно до 31 грудня надавати до Національного органу з сертифікації звіт про свою діяльність як аудитора, а також відомості про доповнення (зміни) до даних, що містить його особова картка.

Аудитор має право:

ознайомлюватися з необхідною документацією, яка є об´єктом аудиту;

запитувати додаткову інформацію, необхідну для виконання робіт на всіх етапах проведення сертифікації (атестації, акредитації);

відмовитись від участі у виконанні робіт, якщо дані документів об´єкта аудиту викладені не державною мовою, або якщо члени комісії не забезпечені кваліфікованим технічним перекладом на всіх етапах виконання робіт;

звертатись до Національного органу з сертифікації у випадках тиску з боку зацікавлених сторін або відповідного органу з акредитації;

пропонувати Національному органу з сертифікації або органу з акредитації залучення себе до проведення обраного виду робіт у сфері сертифікації.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера