Безкоштовна бібліотека підручниківМенеджмент якості

14.3. Порядок проведення акредитації органів із сертифікації та випробувальних лабораторій в Україні


Порядок проведення акредитації, здійснюваної Національним органом з акредитації, має передбачати:

подання заявки органом з оцінювання відповідності (заявником) на акредитацію чи розширення сфери дії;

призначення групи аудиторів з акредитації;

складання робіт з акредитації та інформування про це заявника;

проведення аналізу поданої інформації та документації;

проведення перевірки заявника на місці;

аналіз зібраних матеріалів і складання акту перевірки з рекомендаціями щодо акредитації або про відмову в акредитації.

Акредитація органу із сертифікації є офіційним визнанням його правомірності проводити сертифікацію продукції або систем якості на відповідність вимогам нормативних документів.

При поданні заявки до Національного органу з акредитації організація-заявник додає такі документи:

проект положення про орган із сертифікації продукції (системи якості);

проект положення про порядок сертифікації продукції (системи якості);

керівництво з якості;

копію наказу керівника організації-заявника про створення на її базі органу із сертифікації (за необхідності).

Випробувальна лабораторія до заявки додає такі документи:

проект положення про акредитовану випробувальну лабораторію;

керівництво з якості випробувальної лабораторії;

паспорт випробувальної лабораторії;

заповнену опитувальну анкету;

проект сфери акредитації випробувальної лабораторії.

Національний орган з акредитації реєструє заявку, призначає групу аудиторів з акредитації, яка складає програму робіт й інформує про це заявника. Після цього вона здійснює аналіз поданої інформації і документації та проводить перевірку заявника на місці. Аудитори здійснюють аналіз зібраних матеріалів і складають акт перевірки з рекомендаціями щодо акредитації або про відмову в ній.

Рішення про акредитацію органів із сертифікації чи випробувальної лабораторії приймає керівник Національного органу з акредитації. При позитивному рішенні органу із сертифікації (випробувальній лабораторії) видається атестат про акредитацію встановленого зразка, який має термін дії до трьох років, та надається право використання національного знаку з акредитації. Національний знак з акредитації — знак, який засвідчує, що організація, яка використовує його, акредитована Національним органом з акредитації. Опис та правила застосування національного знака акредитації встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань економіки.

У разі відмови в акредитації заявникові надсилається повідомлення в письмовій формі, в якому вказуються підстави такої відмови.

Акредитований орган із сертифікації (випробувальна лабораторія) може розширити сферу своєї акредитації, для чого необхідно подати заявку і всі необхідні відомості про додаткову сферу акредитації.

За 6 місяців до закінчення терміну дії атестата акредитації орган із сертифікації (випробувальна лабораторія), що мають намір продовжити дію акредитації, подають нову заявку. Порядок нової акредитації встановлюється залежно від результатів інспекційного контролю, і вона може проводитися за повною або скороченою програмою.

Національний орган з акредитації періодично здійснює перевірку (інспекційний контроль) акредитованих органів із сертифікації (випробувальних лабораторій). Порядок проведення таких перевірок визначається під час акредитації.

Стосовно випробувальної лабораторії інспекційний контроль здійснюється шляхом:

періодичних перевірок діяльності лабораторій;

присутності в акредитованій лабораторії представників, призначених Національним органом акредитації;

подання лабораторією регулярної інформації щодо якості здійснюваних випробувань, порівняльних випробувань (якщо вони проводяться), результатів періодичних власних внутрішніх перевірок системи забезпечення якості випробувань та щодо претензій клієнтів лабораторії тощо;

збирання та аналізу інформації від організацій, що здійснюють громадський та державний контроль за якістю продукції;

будь-яких інших дій контрольного характеру, які можуть гарантувати, що лабораторія протягом часу дії атестата акредитації постійно забезпечує відповідність вимогам, пред´явленим до неї під час акредитації.

У разі виявлення порушень законодавства у сфері акредитації він приймає рішення про тимчасове зупинення дії або визнання недійсним атестата про акредитацію.

Права акредитованої випробувальної лабораторії:

вказувати в рекламних матеріалах, в різних документах (у т. ч. в тих, які містять результати випробувань), що вона акредитована в системі акредитації;

разом з органом із сертифікації визначати певні терміни проведення випробувань продукції, що сертифікується;

встановлювати форму протоколу випробувань;

укладати з іншими лабораторіями субпідрядні договори на проведення конкретних випробувань за умови, що ці лабораторії акредитовані в системі акредитації на проведення цих самих випробувань.

Обсяг робіт за субпідрядами обумовлюється під час акредитації випробувальної лабораторії і має становити не більше 25 % від загального обсягу її робіт, а в документах, що містять результати випробувань, мають бути чітко виділені результати, отримані субпідрядником, при цьому лабораторія-замовник несе повну юридичну відповідальність за всі роботи, виконані субпідрядником у галузі акредитації.

Обов´язки акредитованої випробувальної лабораторії. Відповідно до статусу акредитації лабораторія зобов´язана:

підтримувати відповідність вимогам акредитації;

забезпечувати достовірність, об´єктивність і точність результатів випробувань, які вимагаються;

приймати на випробування з метою сертифікації тільки ті зразки продукції, які ідентифіковані на відповідність технічної документації на них;

заявляти про акредитацію тільки з тих випробувань, що входять до галузі акредитації;

вести облік усіх претензій за результатами випробувань, які заявляються;

інформувати органи, що доручили лабораторії проведення випробувань продукції, про результати випробувань;

не використовувати права акредитованої лабораторії після закінчення терміну дії атестата акредитації;

своєчасно сплачувати витрати, пов´язані з проведенням інспекційного контролю.

Щодо Національного органу з акредитації акредитована лабораторія зобов´язана:

забезпечити доступ до спостережень за виконанням робіт з випробувань, надавати можливість ознайомлення з результатами внутрішніх перевірок системи забезпечення якості випробувань або перевірок на якість проведення випробувань;

брати участь у проведенні робіт із зарубіжного або міжнародного визнання акредитованих лабораторій;

проводити випробування для перевірки технічної компетентності під час інспекційного контролю;

надавати в разі необхідності та за погодженням із замовником зразки продукції, що випробовуються, для проведення їх порівняльних випробувань в інших лабораторіях;

брати участь, в разі необхідності, у порівняльних випробуваннях;

погоджувати з Національним органом з акредитації зміни у статусі, а також сповіщати його про зміни у структурі, в технічній оснащеності, у стандартах та інших нормативних документах, що можуть вплинути на похибки, об´єктивність та достовірність результатів випробувань або на галузь діяльності лабораторії, що визначена при акредитації;

подавати звіти про власну діяльність.

Щодо заявника акредитована лабораторія зобов´язана:

надавати заявникові можливість спостереження за випробуваннями, що проводяться для нього;

дотримуватися встановлених або погоджених термінів проведення випробувань;

сповіщати заявника щодо наміру доручити проведення частини випробувань іншою акредитованою лабораторією та проводити їх тільки за його згодою;

забезпечувати конфіденційність інформації щодо результатів випробувань продукції.

Акредитація лабораторії може бути достроково зупинена або скасована в разі:

невідповідності лабораторії вимогам, що пред´являються до акредитованої випробувальної лабораторії;

самостійного рішення акредитованої випробувальної лабораторії щодо дострокового закінчення дії акредитації.

Лабораторія може протягом 15 днів опротестувати рішення з будь-яких питань акредитації в комісії з апеляції Національного органу з акредитації.

Особи, винні у порушенні законодавства України у сфері акредитації, несуть відповідальність згідно з законами України.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера