Безкоштовна бібліотека підручниківМенеджмент якості

12.7. Оцінювання рівня якості й ефективності праці


Під час оцінювання рівня якості праці персоналу організації використовуються комплексні показники (індекси). При цьому мають бути дотримані такі умови:

середні зважені показники якості праці є обґрунтованими, якщо їх найбільші (найменші) значення відповідають оптимальним варіантам управління;

у плані випуску продукції організацією мають враховуватися потреби споживачів;

процес виробництва продукції має бути добре відлагодженим і стабільним;

відносні зміни комплексних показників якості праці мають бути еквівалентні відносним витратам на виробництво продукції.

При оцінювані якості праці персоналу організації необхідно дотримуватися таких загальних принципів:

індекси якості роботи вищої ланки визначаються на основі аналогічних індексів для ланок управління, що безпосередньо підпорядковані цій ланці;

доцільно використовувати середні зважені геометричні індекси якості роботи, коефіцієнти вагомості, які характеризують значимість нижчих ланок управління в масштабі ланки, що розглядається;

якщо усереднені вихідні індекси мало відрізняються між собою, то замість середніх зважених геометричних індексів можна використовувати середні зважені арифметичні індекси.

Вихідними даними для розрахунків комплексних показників якості роботи є фактичний і запланований обсяги випуску продукції, які обчислюються у вартісних одиницях, штуках (екземплярах), або одиницях трудомісткості (нормо-годинах). Комплексні показники якості роботи організації розраховуються:

1) для робочих дільниць, цехів і організації в цілому;

2) для номенклатури деталей, складальних одиниць і готових виробів незалежно від структури організації.

Комплексні показники якості праці необхідно розраховувати для оцінювання якості окремих виробничих підрозділів, що входять до складу цієї організації.

Для організацій, що виготовляють готову продукцію, поряд із комплексними показниками якості роботи необхідно визначати комплексні показники якості продукції.

За необхідності комплексні показники якості продукції можуть бути також визначені для дільниць і цехів організації, які виготовляють як готову продукцію, так і продукцію незавершеного виробництва.

Вихідними даними для розрахунку показника якості праці дільниці є:

фактичний обсяг придатної продукції, виготовленої і-ю дільницею за певний період, грн

плановий обсяг випуску придатної продукції і-ю дільницею, грн — xi(n);

втрати від браку, грн — уi.

До втрат від браку необхідно включити втрати від неусувного браку і втрати, пов´язані з його виявленням та усуненням.

Втрати від усунення браку включають витрати на розбракування забракованих виробів, аналіз причин браку, його усунення (заміну дефектних деталей чи вузлів), повторне складання і перевірку функціонування виробу.

де Рi — показник якості праці, який дорівнює відношенню частки придатної продукції до всієї продукції, виготовленої на і-й дільниці, тобто

Показник ефективності, що характеризує виконання плану випуску придатної продукції і якість роботи дільниці, визначається за формулою

Qi, — показник кількості виготовленої продукції, що дорівнює відношенню обсягу всієї виготовленої продукції на і-й дільниці, до планового завдання, тобто

Тоді

Показник Wі варто вважати основним і використовувати для остаточного оцінювання результатів роботи дільниці, а показники Рі та Qi — при виявленні й аналізі "вузьких" місць у роботі дільниці і при обґрунтуванні рекомендацій з усунення недоліків процесу виготовлення продукції.

Вихідними даними для розрахунків індексу якості та ефективності праці цеху є: — показник ефективної праці і-ї дільниці; Рі — показник якості праці і-ї дільниці; — показник кількості продукції, виготовленої на і-й дільниці; аі — коефіцієнт вагомості, що характеризує "значимість" і-ї дільниці в масштабі цеху, який розраховується за формулою

де хi(n) — плановий обсяг випуску придатної продукції на і-й дільниці, грн,

 плановий обсяг потоків продукції цеху, грн, m — кількість дільниць

У цеху.

Середній зважений геометричний індекс ефективності праці цеху розраховується за формулою

Значення обчислюють за формулами (12.26) або (12.29). Для індексу ефективності праці цеху аналогічно до відношення (12.29) виконується рівність

Qi— середній зважений геометричний індекс кількості виготовленої в цеху продукції, розрахований за формулою

де Рі — середній зважений геометричний індекс якості праці цеху, який розраховується за формулою

Значення Рі і Q розраховуються за формулами (12.27) і (12.28).

Для спрощення розрахунків у випадку, коли вихідні показники порівняно мало відрізняються між собою, замість середніх зважених геометричних індексів ефективності праці цеху можна використовувати середні зважені арифметичні індекси ефективності праці цеху Fi, які обчислюються за формулою

Аналогічно розраховуються середні зважені арифметичні індекси якості праці (Rj) і кількості виготовленої продукції

Максимальна відносна похибка еmах від заміни середнього зваженого геометричного індексу середнім зваженим арифметичним індексом розраховується за формулою

Величини є mах від заміни індексів Рі на і Qi на Zi визначаються за формулами, аналогічними наведеним.

Вихідними даними для розрахунків індексу якості праці й ефективності організації є:

Wі — середній зважений геометричний індекс ефективності праці j-го цеху;

Рі — середній зважений геометричний індекс якості праці j-го цеху;

— середній зважений геометричний індекс кількості виготовленої продукції j-м цехом;

аі — коефіцієнт вагомості, що характеризує "значимість" j-го цеху в масштабі організації.

 

Коефіцієнт вагомості аj, розраховується за формулою

де хj(n) — плановий обсяг випуску придатної продукції j-м цехом, грн;

сума планових обсягів випуску придатної продукції всіма цехами організації; m — кількість цехів.

де значення обчислюється за формулою (12.31).

Для індексів ефективності праці організації буде справедлива рівність

Тоді середній зважений геометричний індекс ефективності праці організації розраховується за формулою

де Рr — середній зважений геометричний індекс якості праці r-тої організації, який розраховується за формулою

Qr— середній зважений геометричний індекс кількості виготовленої продукції r-тою організацією, який розраховується за формулою

Значення Рj, Qj розраховують, відповідно, за формулами (12.33) і (12.34). У разі, коли вихідні індекси будуть мало відрізнятися між собою, для спрощення розрахунків можна замість середніх зважених геометричних індексів якості праці організації використовувати середні зважені арифметичні індекси якості праці:

Значення обчислюють за формулою (12.35).

Середній зважений арифметичний індекс якості праці R й індекс кількості виготовленої продукції Zr розраховуються за формулами

де значення Zj, Zj відповідно, розраховуються за формулами (12.36) і (12.37).

Значення максимальної відносної похибки єmaх від заміни середніх зважених геометричних індексів Wr, Рr, Qr відповідними середніми зваженими арифметичними індексами Fr, Rг, Zг обчислюються за аналогічними формулами.

 

 

 

 |
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера