Безкоштовна бібліотека підручниківМенеджмент якості

12.5. Оцінювання рівня якості різнорідної продукції


Рівень якості різнорідної продукції, на відміну від продукції одного виду, оцінюється комплексним показником, який називається індексом якості продукції.

Індексом якості продукції називають комплексний показник якості різнорідної продукції, виготовленої за певний проміжок часу, що дорівнює середньому зваженому відносних значень показників якості цієї продукції.

Індекс якості продукції доцільно використовувати:

при оцінюванні рівня якості різнорідної продукції, що виготовляється одним підприємством;

при оцінюванні рівня якості продукції, що виготовляється кількома підприємствами;

при аналізі динаміки якості різнорідної продукції за кілька років;

при обробленні інформації про якість продукції в автоматизованих системах управління тощо.

Оцінюючи якість різнорідної продукції, рівень цієї якості доцільно визначати за допомогою середніх зважених геометричних індексів якості, для розрахунку яких використовуються комплексні показники якості продукції одного виду. Коефіцієнти їх вагомості відповідають питомій частці виробництва окремих видів продукції в загальній її масі. При цьому коефіцієнти вагомості мають залишатися стабільними протягом проміжку часу, що розглядається.

де qк — відносний показник якості k-го виду продукції, що дорівнює

Основним показником, який використовується при комплексному оцінюванні якості різнорідної продукції, є середній зважений геометричний індекс якості який визначається за формулою

Рк — одиничний або комплексний показник якості k-го виду продукції; Ркб — базовий показник якості k-го виду продукції; М — кількість різних видів продукції; ак — відносний загальний обсяг k-го виду продукції (коефіцієнт вагомості), який дорівнює

де Ск — запланований обсяг виробництва продукції k-го виду в грошовому вираженні (у відпускних цінах). Для штучної продукції

де — запланована кількість виробів k-го виду продукції; Sк — відпускна ціна k-го виду продукції.

У тих випадках, коли на підприємстві виготовляється продукція кількох сортів, то за відносний показник якості продукції (qk) приймається коефіцієнт сортності (Кс), який визначається як відношення фактичної вартості продукції в оптових цінах до умовної вартості (тобто, вартості за умови, що вся продукція буде виготовлена вищим сортом).

Для спрощення розрахунків замість середнього зваженого геометричного індексу можна використовувати середній зважений арифметичний індекс, коли усереднювані вихідні відносні показники qк порівняно мало відрізняються між собою.

Середній зважений арифметичний індекс якості (U) обчислюється за формулою

Можливість заміни середнього зваженого геометричного індексу якості на арифметичний оцінюється за величиною відносної похибки єmах, яка визначається за формулою

 |
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера