Безкоштовна бібліотека підручниківМенеджмент якості

12.2. Загальні відомості про оцінювання рівня якості продукції


Оцінювання рівня якості продукції здійснюється на таких стадіях її життєвого циклу:

маркетингу та вивчення ринку;

проектування та розроблення;

виробництва;

експлуатації або споживання.

На стадії маркетингу та вивчення ринку виконуються такі види робіт з оцінювання рівня якості продукції:

встановлення класу і групи продукції;

визначення умов використання продукції;

встановлення вимог споживачів, у т. ч. і вимог зарубіжних ринків.

На стадії проектування та розроблення продукції виконуються такі види робіт з її оцінювання:

вибір і обґрунтування номенклатури показників, які визначають технічний рівень продукції;

виявлення кращих вітчизняних і зарубіжних аналогів промислово освоєної продукції та вибір базового зразка;

вибір на основі використання патентної документації кращих технічних рішень і встановлення характеристик показників, які визначають оптимальний рівень якості продукції;

визначення числових характеристик показників якості оцінюваної продукції та базового зразка;

вибір методу оцінювання технічного рівня якості продукції;

отримання результату оцінювання і прийняття рішення;

встановлення вимог до якості продукції та нормування характеристик показників у нормативній документації.

На стадії виробництва продукції виконуються такі види робіт з її оцінювання:

встановлення обсягу, періодичності, методів і засобів контролю якості і випробувань продукції;

визначення фактичних характеристик показників якості продукції за результатами контролю і випробувань;

статистична оцінка рівня якості продукції;

оцінювання рівня якості виготовлення продукції за показниками ефективності;

отримання результатів оцінювання і прийняття рішень.

На стадії експлуатації або споживання продукції виконуються такі види робіт з її оцінювання:

встановлення умов експлуатації або споживання продукції;

встановлення способу збирання і отримання інформації про рівень якості продукції в експлуатації чи споживанні;

визначення фактичних характеристик показників рівня якості продукції за результатами її експлуатації або споживання;

визначення сумарного корисного ефекту від експлуатації або споживання продукції;

підрахунок сумарних витрат на розроблення, виробництво й експлуатацію або споживання продукції;

статистичне оцінювання характеристик показників рівня якості продукції за даними експлуатації чи споживання;

оцінювання рекламацій вітчизняних та зарубіжних споживачів;

комплексне (інтегральне) оцінювання рівня якості продукції;

отримання результатів оцінювання і прийняття управлінських рішень.

Оцінювання рівня якості продукції здійснюється методами прикладної

кваліметрії.

Для визначення характеристик показників рівня якості продукції використовуються дві групи методів:

за способом отримання інформації;

за джерелами отримання інформації.

Залежно від способу отримання інформації методи оцінювання характеристик показників якості продукції класифікуються на:

вимірювальний;

реєстраційний;

органолептичний;

розрахунковий.

Вимірювальний метод заснований на інформації, отриманій завдяки використанню засобів вимірювальної техніки. За допомогою вимірювального методу визначають характеристики таких показників як маса виробу, сила струму тощо.

Реєстраційний метод заснований на використанні інформації, отриманої шляхом підрахунку кількості певних подій, предметів або витрат на створення та експлуатацію продукції, кількості частин складного виробу (стандартних, уніфікованих, оригінальних тощо). Цим

методом оцінюються показники уніфікації, патентно-правові тощо.

Органолептичний метод заснований на використанні інформації, отриманої в результаті аналізу відчуттів органів чуття: зору, слуху, дотику і смаку. При цьому органи чуття людини служать приймачем для отримання відповідних відчуттів, а значення показників знаходяться шляхом аналізу отримання відчуттів на основі досягнутого досвіду і виражаються в балах. Точність і достовірність цих значень залежить від здібностей, кваліфікації і навичок осіб, що їх визначають. Цей метод не виключає можливості використання деяких технічних, але не вимірювальних і не реєструючих засобів, які підвищують можливості органів чуття людини, наприклад мікроскопа, мікрофона з підсилювачем тощо. За допомогою органолептичного методу оцінюються характеристики показників якості харчових продуктів, естетичні показники тощо.

Розрахунковий метод заснований на використанні інформації, отриманої за допомогою теоретичних або емпіричних залежностей. Цим

методом користуються переважно при проектуванні продукції, коли вона ще не може бути об´єктом експериментальних досліджень. Розрахунковий метод служить для оцінювання, наприклад, показників продуктивності, безвідмовності, довговічності тощо.

Залежно від джерела отримання інформації методи оцінювання показників якості продукції поділяються на:

традиційний;

експертний;

соціологічний.

Оцінювання характеристик показників якості традиційним методом здійснюється посадовими особами спеціалізованих експериментальних або розрахункових підрозділів підприємства, установи чи організації. До експериментальних підрозділів належать лабораторії, випробувальні станції, полігони тощо, а до розрахункових — конструкторські відділи, обчислювальні центри тощо.

Оцінювання характеристик показників якості продукції експертним методом здійснюється групою спеціалістів — експертів. У такі групи об´єднуються, наприклад, товарознавці, дизайнери, дегустатори тощо. Ці групи періодично діють як експертні комісії, кожен член яких має право вирішального голосу. Як правило, за допомогою експертного методу оцінюються характеристики показників якості, які на сьогодні не можуть бути визначені іншими більш об´єктивними методами.

Оцінювання характеристик показників якості продукції соціологічним методом здійснюється фактичними або потенційними споживачами продукції. Збирання думок споживачів проводиться шляхом усних опитувань або за допомогою поширення спеціальних анкет, а також організації конференцій, виставок тощо.

За необхідності використовують декілька методів, розглянутих вище, одночасно.

Визначення характеристик показників якості є однією з найважливіших операцій оцінювання рівня якості продукції і, як правило, вимагає використання статистичних методів. Необхідність використання цих методів зумовлена тим, що в більшості випадків характеристики показників якості є випадковими величинами, тому що у процесі виготовлення й експлуатації на продукцію впливає значна кількість випадкових факторів.

Для оцінювання характеристик показників якості продукції статистичними методами необхідно вирішувати такі завдання:

визначати закони їх розподілу;

визначати довірчі межі й інтервали для характеристик оцінюваного показника якості;

порівнювати середні значення досліджуваної характеристики якості для двох чи декількох сукупностей одиниць продукції, щоб встановити, відмінність між ними є випадковою чи закономірною;

порівнювати дисперсії досліджуваної характеристики якості для двох або декількох сукупностей одиниць продукції з тією ж метою;

визначати кореляційний зв´язок між двома характеристиками показників якості;

визначати параметри залежності досліджуваної характеристики якості від інших характеристик, що впливають на досліджуваний показник якості;

визначати вплив досліджуваних факторів на змінення оцінюваної характеристики якості.

Вирішення цих завдань регламентовано спеціальними нормативними документами зі стандартизації статистичних методів контролю й управління якістю продукції.

Якість продукції кількісно визначається:

технічним рівнем продукції;

рівнем якості виготовлення продукції;

рівнем якості продукції під час експлуатації, або споживання.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера