Безкоштовна бібліотека підручниківМенеджмент якості

11.6. Патентно-правові, екологічні, економічні показники та показники безпеки продукції


Патентно-правові показники характеризують патентний захист і патентну чистоту продукції і є суттєвим фактором при визначенні її конкурентоспроможності.

Патентно-правові показники визначаються при завершенні розробки продукції. При їх визначенні враховуються лише ті складові виробу, які впливають на рівень його якості.

За значимістю всі складові виробу поділяються на особливо важливі, основні й допоміжні. У групі особливо важливих складових встановлюються індивідуальні коефіцієнти вагомості для кожної складової. Для двох інших груп значимості встановлюються групові коефіцієнти вагомості.

Група патентно-правових показників поділяється на підгрупи показників патентного захисту і патентної чистоти.

Показник патентного захисту виражає ступінь захисту виробу авторськими свідоцтвами України і патентами у країнах, в які передбачено експорт або продаж ліцензій на вітчизняні винаходи.

Характеристика показника патентного захисту виробу (Рпз) визначається за формулою

де mі — індивідуальні коефіцієнти вагомості особливо важливих складових; n — кількість особливо важливих складових у виробі; Nt — кількість складових основної та допоміжної груп, захищених авторськими свідоцтвами в Україні або патентами на вітчизняні винаходи у країнах, в які вироби будуть експортуватися; NЗІ — загальна кількість складових виробу в основній або допоміжній групі; S — кількість груп значимості.

Показник патентної чистоти виражає ступінь втілення у виробі, призначеному для реалізації тільки всередині країни, технічних рішень, які не підпадають під дію виданих в Україні патентів виключного права, а для виробів, призначених для експорту, технічних рішень, які не підпадають також під дію патентів, виданих у країнах, куди передбачається експортування виробів. Тобто, він дає змогу робити висновок про можливість безперешкодної реалізації виробу в Україні та за кордоном.

Показник патентної чистоти (Рпч) визначається за формулою

де mi, — коефіцієнти вагомості для основної чи допоміжної груп; mі — коефіцієнти вагомості особливо важливих складових; n — кількість особливо важливих складових, які мають патентну чистоту; NЗІ — загальна кількість складових в і-й групі; NПІ — кількість складових виробу у групі, які підпадають під дію патентів, виданих у певній країні; S — кількість груп значимості.

В окремих випадках, коли особливо важливі й основні складові виробу мають патентну чистоту, але відсутня патентна чистота виробу в цілому через те, що деякі другорозрядні складові не мають патентної чистоти, доцільно визначати вартісну характеристику патентної чистоти за формулою

де V3 — загальна вартість виробу; Vнпч — вартість складових виробу, які не мають патентної чистоти. На практиці можуть бути випадки, коли для встановлення можливості реалізації виробу в Україні або за кордоном необхідно використовувати сукупність показників патентної чистоти.

Екологічні показники характеризують рівень шкідливого впливу на навколишнє середовище, який виникає під час експлуатації або споживання продукції. Врахування екологічних показників має забезпечити:

обмеження надходження в навколишнє середовище промислових, транспортних і побутових стічних вод та викидів для зниження вмісту забруднюючих атмосферу, природні води і землю речовин, вміст яких не перевищує гранично допустимі концентрації;

збереження та раціональне використання біологічних ресурсів;

можливість відтворення диких тварин і підтримку в сприятливому стані умов їхнього існування;

збереження генофонду рослинного і тваринного світу, в т. ч. рідкісних і зникаючих видів.

До характеристик екологічних показників, наприклад, належать:

вміст шкідливих домішок, що викидаються в навколишнє середовище;

ймовірність викидів шкідливих частинок, газів, випромінювань при зберіганні, транспортуванні, експлуатації або споживанні продукції.

За відсутності статистичних даних про екологічні показники, методів визначення їхніх характеристик тощо, допускається використання якісних характеристик, таких як наявність очисних пристроїв, пиловловлювачів тощо.

Оцінюючи рівень якості продукції з урахуванням екологічних показників, необхідно виходити з вимог і норм з охорони навколишнього середовища, які визначаються вітчизняними і міжнародними нормативними документами, в першу чергу стандартами ISO 14000.

Показники безпеки характеризують особливості продукції, які зумовлюють під час Ті експлуатації чи споживання безпеку людини або обслуговуючого персоналу.

Ці показники мають враховувати вимоги, використання яких забезпечує захист людини, що перебуває в зоні можливої небезпеки, від шкідливих для її здоров´я впливів.

Прикладами характеристик показників безпеки можуть бути:

ймовірність безпечної роботи людини протягом певного часу;

час зношування захисних пристроїв;

опір ізоляції електричних частин, з якими можливе зіткнення людини;

електрична міцність високовольтних мереж тощо.

Показниками безпеки можуть бути також якісні характеристики, наприклад, такі, як наявність блокуючих пристроїв, ременів безпеки, аварійної сигналізації.

Оцінюючи рівень якості продукції з урахуванням безпеки, необхідно виходити з вимог і норм безпеки, визначених вітчизняними і міжнародними нормативними документами.

Також, оцінюючи рівень якості продукції, необхідно враховувати економічні показники. Це особлива група показників, яка характеризує витрати на розроблення, виготовлення і експлуатацію або споживання продукції.

Економічні показники враховуються в інтегральному показнику якості продукції під час підрахунку сумарних витрат на створення й експлуатацію або споживання продукції.

Прикладами характеристик економічних показників можуть бути:

витрати на розроблення, виготовлення і випробування пробних зразків;

собівартість виготовлення продукції;

витрати на витратні матеріали при експлуатації технічних об´єктів.

Усестороннє врахування економічних показників при виготовленні, експлуатації чи споживанні продукції проводиться з метою оцінювання економічної ефективності поліпшення якості продукції.

Методи проведення розрахунків відображені у спеціальних нормативних документах, а загальна їх схема виглядає так:

визначення об´єкта й обсягу продукції, стосовно яких виконується розрахунок ефективності;

вибір аналога;

розрахунок        повних витрат на виробництво продукції й аналога;

розрахунок експлуатаційних витрат для продукції й аналога;

визначення поправкових коефіцієнтів;

обчислення величини економічного ефекту від поліпшення якості продукції.


 |
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера