Безкоштовна бібліотека підручниківМенеджмент якості

6.4. Процеси системи управління якістю продукції на стадії планування та розроблення виробничих процесів її виготовлення


Виробничий процес — це сукупність взаємопов´язаних ресурсів і діяльності від моменту отримання матеріальних ресурсів до відправлення готової продукції споживачеві.

Виробничі процеси, які розробляються, мають бути прогресивними, відповідати сучасному рівню досягнень науки і техніки, забезпечувати підвищення продуктивності праці, якості продукції, скорочення трудових і матеріальних витрат на їхню реалізацію, зменшення шкідливих впливів на людину та довкілля.

Виходячи з цих завдань, основними процесами системи якості на цій стадії є:

аналіз існуючого рівня організації робіт із забезпечення якості продукції у виробництві та його відповідності вимогам сертифікації продукції та систем якості;

формування комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення рівня організації робіт із забезпечення якості продукції;

вибір, розроблення та впровадження прогресивних технологічних процесів та операцій;

розроблення з подальшим впровадженням прогресивних засобів і процесів контролю та випробувань, встановлення статусу продукції за результатами контролю та випробувань;

планування та затвердження виробничих процесів;

оснащення виробництва необхідним обладнанням, технологічним оснащенням та інструментом, контрольно-вимірювальними приладами, засобами механізації та автоматизації, оргтехнікою, а також обслуговувальним обладнанням;

регулювання параметрів процесів;

забезпечення виконання вимог документації на всі елементи виробничо- технологічного циклу — персонал, документацію, обладнання, оснащення, інструмент, системи енергопостачання, виробниче середовище, сировину, матеріали, напівфабрикати, комплектувальні деталі, складальні одиниці;

встановлення та підтримка методів ідентифікації продукції;

аналіз технічного рівня робіт із забезпечення якості у виробництві;

підготовка технічної документації та доведення її до відома персоналу;

перевірка підготовленості та знань персоналу;

перевірка підготовленості виробництва за такими параметрами: вхідний контроль та випробування; технології виробництва; контроль та випробування у процесі виробництва; остаточний контроль та випробування; забезпечення проведення достовірних вимірювань при контролі та випробуваннях;

відновлення та доопрацювання продукції; відбракування, ізоляція та утилізація продукції неналежної якості; зберігання продукції; маркування, пакування та постачання продукції;

атестація системи контролю та випробувань;

формування та використання фонду нормативних і нормативно-правових документів у сфері якості;

проведення заходів із підготовки персоналу, встановлення критеріїв виконання та якості робіт.

Останніми роками технологія виробництва досягла значного прогресу, тому для виготовлення продукції заданого рівня якості у багатьох випадках має місце ряд альтернативних процесів. Після вибору виробничого процесу має бути розробленим план виробництва, який міститиме схему послідовності операцій процесу, позначення виробничого обладнання та апаратури, які будуть використані у процесі виробництва, а також контролю та випробувань продукції. У планування виробничого процесу входить ідентифікація інструменту, пристроїв, калібрів та вимірювального обладнання, які можуть бути потрібні для окремих операцій процесу.

На етапі підготовки виробничих процесів визначається, якої інформації потребує персонал для виконання ним поставлених завдань. Для простих та добре розроблених операцій, а також, коли персонал знає вимоги до якості роботи, може бути достатньо креслень або технічних умов виробу. Однак частіше, особливо коли це стосується складних та точних операцій, для гарантії повного розуміння персоналом методу виконання роботи суттєве значення мають додаткові настанови. Для цієї мети складаються та видаються інструкції або технологічні схеми щодо роботи. Інструкції щодо роботи необхідні не тільки для виробничих операцій, але й для операцій з контролю та випробувань.

Робочі інструкції для виробничих операцій мають бути детальними і охоплювати:

роботу, яку необхідно виконувати;

матеріали і обладнання, що використовуються;

операції регулювання обладнання та інструменту (якщо застосовується);

правильну послідовність та опис видів діяльності;

умови виробничого та невиробничого (навколишнього) середовища (температура вологість тощо), які необхідно підтримувати під час виробництва та випробування продукції;

правила, якими необхідно користуватися.

Інструкції для операцій з контролю та випробувань мають охоплювати:

характеристики, які підлягають перевірці: швидкість, тиск або температура процесу, хімічний склад тощо;

обладнання та прилади, які використовують для контролю та випробувань;

методику перевірки (випробувань), методику відбору зразків (якщо застосовується), необхідну кількість вимірювань тощо;

документацію з висновками, які зроблено після перевірки процесу;

інструкції щодо перевірок на автентичність або відповідність, що виконуються персоналом;

перелік персоналу, якому надаються результати випробувань.

Перед тим, як виробничий процес буде затверджений для запуску в масове виробництво, необхідно забезпечити гарантії того, що цей процес здатний на виході давати продукцію, яка відповідає технічним умовам або стандартам, а також вимогам замовника.

Дослідження можливостей виробничого процесу необхідно проводити тільки після підтвердження того, що вхідні матеріали відповідають заданим вимогам, обладнання придатне для експлуатації, а персонал має необхідний рівень кваліфікації. Процес має затверджуватись тільки після отримання висновку про те, що його можливості відповідають вимогам, поставленим до виробництва виробу з заданими технічними вимогами, або кращі за них.

Деякі контракти можуть передбачати необхідність того, що критичні спеціальні процеси має затверджувати замовник.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера