Безкоштовна бібліотека підручниківМенеджмент якості

5.12. Модель системи управління якістю, в основу якої покладено процеси


Сучасна система якості може складатися з від кількох сот до декількох тисяч процесів.

Модель системи якості, що ґрунтується на процесах й ілюструє розглянуті в цьому розділі питання та зв´язки між ними, подана на рис. 5.4 у вигляді 4 блоків взаємопов´язаних між собою процесів:

відповідальність керівництва;

управління ресурсами;

створення продукту;

 

Рис. 5.4. Модель системи якості, в основу якої покладено процеси:

вимірювання, аналіз і поліпшення.

Цей рисунок показує, що зацікавленим сторонам відведено важливу роль у визначені вимог як до входів, так і виходів. Для відображення ступеня задоволеності споживача потрібно оцінювати інформацію, пов´язану з його думкою щодо того, чи виконала організація його вимоги.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера