Безкоштовна бібліотека підручниківМенеджмент якості

2.3.3. Діяльність громадських організацій


Серед громадських організацій значну роботу у сфері якості проводять: Українська асоціація якості (УАЯ), Українське товариство якості (УТЯ), СЕРТИКОМ, Академія якості (АЯ), Український міжнародний фонд якості (УМФЯ) та інші.

Українська асоціація якості була заснована у 1989 р. як всеукраїнська громадська професійна організація з якості. У березні 1996 р. на 90-й Генеральній асамблеї Європейської організації з якості (ЄОЯ) Україну прийняли в цю організацію, тоді її представником і повним членом стала УАЯ.

Головною метою Української асоціації якості є формування громадської думки й політики у галузі розробки та використання сучасних методів і засобів забезпечення, і поліпшення якості продукції та послуг, а також сприяння підвищенню рівня й ефективності робіт щодо забезпечення якості продукції, робіт, послуг на підприємствах України.

Враховуючи складний стан української промисловості та з метою сприяння її відродження, УАЯ вважає своїми головними завданнями на сучасному етапі:

виявлення кращих вітчизняних підприємств із сильними керівниками-лідерами та надання їм всебічної науково-методичної і практичної допомоги для формування стійкого позитивного іміджу та підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках;

узагальнення передового досвіду кращих підприємств і поширення його серед інших українських підприємств із наданням останнім необхідної допомоги.

Діяльність УАЯ спрямована на підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг вітчизняних товаровиробників і просування їх на світовий ринок, інтеграції економіки України в європейську та світову економіку.

УАЯ складається з колективних та індивідуальних членів і нараховує нині 264 колективних і більше 1000 індивідуальних членів. Серед колективних членів Український союз промисловців і підприємств, інститути Національної Академії наук України, провідні підприємства та організації практично всіх галузей промисловості та регіонів України. Індивідуальними членами УАЯ є вчені, керівники підприємств та організацій, фахівці в галузі управління якістю та забезпечення якості з України, інших країн СНД, Європи, Америки.

УАЯ має регіональні відділення в обласних центрах України, технічні комітети з якості та інші структурні підрозділи. В числі технічних комітетів УАЯ діють такі:

якість у харчовій промисловості та водопостачанні;

якість навколишнього середовища і здоров´я людини;

якість і сертифікація в хімічному машинобудуванні;

забезпечення якості в металургії;

забезпечення якості у сучасному матеріалознавстві;

забезпечення якості у приладобудуванні;

якість і сертифікація в хімії та нафтохімії;

якість і сертифікація у швидкому виробництві;

якість і сертифікація авіаційної техніки;

якість проектування.

Структурними підрозділами УАЯ є також Спілки випробувальних центрів України, Спілки аудиторів з якості і Клуб директорів з якості.

Головною організацією УАЯ з систем якості і сертифікації є Міжгалузевий центр якості "ПРИРОСТ", заснований в 1991 р. за участю УАЯ і Національної академії наук України на базі Інституту кібернетики НАНУ. Він створений у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, яке має такі основні структурні одиниці:

центр акредитації й організації сертифікації продукції;

центр сертифікації систем якості;

навчальний центр;

центр інформаційних послуг;

центр науково-технічних заходів щодо якості тощо.

В регіонах України створені філіали цих центрів.

Міжгалузевий центр якості "ПРИРОСТ" співпрацює з провідними вченими і фахівцями з якості, органами із сертифікації та випробувальними центрами України, Росії, Німеччини та інших країн. Він взаємодіє з широким колом підприємств і організацій України здійснює сертифікацію продукції та систем якості, навчає фахівців, організовує конференції, симпозіуми, семінари.

УАЯ в результаті приєднання до ЄОЯ (Європейської організації з якості) отримала можливість брати участь в реалізації ряду важливих європейських проектів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності Європи на світовому ринку та поліпшення життя європейців.

Серед проектів, які реалізує УАЯ, слід назвати: "Європейський тиждень якості в Україні", "Європейська нагорода з якості", "Європейська гармонізована схема сертифікації та реєстрації персоналу з якості".

Розглянемо докладніше перший проект.

На всій земній кулі під егідою ООН у 2-й четвер листопада відзначається Всесвітній день якості. Його девіз: "Якість — в ім´я кращого життя".

Враховуючи особливу важливість питань якості для конкурентоспроможності європейської економіки на світовому ринку, в 1995 р. Європейська комісія виступила з ініціативою проведення у її ж строки Європейського тижня якості. Від імені та за підтримки Європейської Комісії заходи тижня організовують ЄОЯ та Європейський фонд управління якістю (ЕFQМ). В рамках тижня практично у всіх країнах Європи проводяться форуми, конференції, семінари та інші заходи, спрямовані на підвищення ролі якості у свідомості громадян і урядів європейських країн.

З 1995 р. УАЯ проводить Європейські тижні якості в Україні. Головне завдання тижня — привернути увагу керівників та широких кіл громадськості України до важливості розв´язання проблем якості як умови для відродження української промисловості, інтеграції до світового співтовариства, покращання життя громадян України.

Європейський тиждень якості в Україні проходить під девізом: "Якість в Україні — шлях до відродження, шлях в Європу".

Ініціатива проведення тижнів якості в Україні була висунута УАЯ і підтримана Українським союзом промисловців і підприємців, Держспоживстандартом України, іншими державними та громадськими організаціями. За зверненням цих організацій Кабінет Міністрів України, починаючи з 1996 р., щорічно приймає розпорядження про підготовку та проведення Європейського тижня якості в Україні, що підкреслює загальнодержавне значення цього заходу.

УАЯ разом з іншими організаціями щорічно проводить велику роботу з підготовки тижня і поширення інформації про нього: виготовлення та поширення плакатів і конвертів з емблемою тижня, методичних рекомендацій з підготовки і проведення заходів, спеціальних спецрелізів.

Центральними заходами Європейських тижнів якості в Україні традиційно є міжнародні форуми "Дні якості в Києві", в роботі яких беруть участь 500—800 фахівців з якості, які є представниками провідних підприємств і організацій як України, так і інших країн. У рамках форумів відбувається нагородження підприємств — переможців Українських національних конкурсів з якості. Наукова програма форумів завжди включає виступи відомих вчених у галузі якості, представників державних структур, керівників кращих підприємств. Серед учасників форумів поширюється найактуальніша інформація, отримана з європейських та міжнародних структур. За підсумками форумів приймаються резолюції, які відображають ставлення науково-технічної громадськості України до найактуальніших і найважливіших питань якості та сертифікації.

У рамках європейських тижнів якості в Україні завжди проводиться велика кількість регіональних і галузевих заходів, наймасовішими з яких є "Дні якості" на підприємствах і в організаціях, а накопичений досвід поширюється у вітчизняних, зарубіжних засобах масової інформації та у спецвипусках журналу "European Quality".

Українське товариство якості (УТЯ) було створено на новій концептуальній основі у 2000 р. як засіб консолідації зусиль промислових, консультаційних та навчальних організацій усіх форм власності, організацій та структурних підрозділів Держспоживстандарту України, громадських, інших організацій та закладів України, що працюють у галузі якості, перенесення акцентів у їх діяльності від центру до регіонів.

Головною метою УТЯ є започаткування розгортання по-новому справи якості в Україні в таких напрямках як навчання, консалтинг, проведення конкурсів з якості, надання науково-технічної, методичної, інформаційної та фінансової допомоги підприємствам і організаціям, які прагнуть підвищити рівень якості продукції та послуг.

Українське товариство якості має 22 регіональних відділення в областях і містах України. У своєму складі воно налічує 10 комісій за напрямками діяльності:

загальні питання якості;

інформаційне забезпечення та зв´язки з іншими організаціями;

міжнародне співробітництво;

сертифікація;

підготовка спеціалістів;

консультативна підтримка підприємств;

законодавча та нормативна діяльність;

якість у проектуванні об´єктів містобудування;

якість в електротехнічній промисловості;

10) якість в ядерній енергетиці.

Українське товариство якості розробило і рекомендувало регіонам України концепцію під назвою "Програма створення умов та механізмів поліпшення якості продукції, послуг та підвищення конкурентоспроможності підприємств усіх форм власності".

Ціннісними орієнтирами цієї програми для регіону мають бути такі:

якість життя громадян;

укріплення промислового та соціально-економічного потенціалів;

збереження та відновлення природного середовища;

формування позитивного іміджу регіону на національному і міжнародному рівнях;

якість духовності громадян регіону.

Основними завданнями програми мають стати:

формування та реалізація політики якості в області, районі, на підприємстві. Формування та реалізація політики охорони навколишнього середовища та охорони праці;

створення правових, організаційних, економічних, науково-методичних, нормативно-технічних та інших засад для забезпечення і поліпшення якості продукції, послуг, вдосконалення систем якості, використання та нарощування власного науково-технічного та виробничого впровадження сучасних технологій, процесних підходів;

підтримка, удосконалення та розвиток тотального навчання з питань управління якістю, менеджменту, маркетингу, екології, охорони праці;

створення та розвиток регіональної системи інформаційного забезпечення у сфері сучасних технологій, управління якістю екології, охорони праці, інформаційних технологій;

розвиток консалтингових послуг з питань розроблення систем якості, впровадження нових технологій, загального менеджменту якості та лідерства;

створення регіональної системи інформування громадськості засобами масової інформації з питань якості, екології, захисту прав споживачів, охорони праці;

удосконалення та розвиток науково-методичної бази з питань управління якістю;

створення мережі акредитованих незалежних випробувальних лабораторій;

створення Народної академії якості, "шкіл якості" в кожному районі, області.

Розроблення і реалізація програми мають виконуватись на таких принципах:

системного і комплексного підходів, узгодження рішень, що приймаються в межах програми якості з державними, галузевими, міськими програмами охорони праці і здоров´я, навколишнього середовища, ресурсозбереження, приватизації підприємств, ліцензування, освіти;

гармонізації вимог забезпечення показників безпеки і якості продукції, послуг з міжнародними та європейськими вимогами;

максимального урахування соціально-економічного стану регіону на цьому етапі;

наукового обґрунтування принципових рішень з їх відпрацюванням на окремих районах, підприємствах з питань системи якості, системи управління навколишнім середовищем, системи управління охорони праці;

широкого застосування на всіх рівнях організаційної структури методів самооцінки, зворотних зв´язків, коригувальних та попереджувальних дій;

фінансового забезпечення розроблення та виконання програми якості переважно за рахунок позабюджетних коштів;

організаційного забезпечення розроблення та виконання програми якості з використанням потенціалу професіоналів з якості;

використання виробничих площ підприємств, що не змогли відродитися в умовах ринку, для виконання програми якості і політики якості в області, районі на пільгових умовах або безкоштовно перших 2— 3 роки;

широкого інформування громадськості регіону про важливість питань якості, екології, охорони праці для підвищення конкурентоспроможності підприємств, якості продукції, послуг — для збереження здоров´я нації, якості духовності для майбутнього України, для якості життя громадян регіону.

Програма передбачає такі основні пріоритети:

формування громадської думки щодо якості, екології, охорони праці;

тотальне навчання з питань менеджменту якості;

впровадження загального управління якістю — TQM ISO 9001:2000, ISO 14001, системи управління охороною праці, статистичних методів менеджменту якості тощо.

Основні напрямки політики у сфері якості такі:

якість — відповідальність кожного на своєму робочому місці;

розвиток маркетингової діяльності для формування ринків збуту, підтвердження репутації регіону як постачальника якісної продукції, послуги з конкурентоспроможних цін;

кожному споживачеві — якісну продукцію, послугу, які відповідають безпеці життя, охороні здоров´я та сумісності з навколишнім середовищем;

раціональне використання ресурсів: матеріальних, економічних, людських, фінансових, виробничих площ для виконання питань з поліпшення якості продукції, послуг;

високий професіоналізм персоналу на всіх ділянках роботи через тотальне навчання з питань менеджменту якості, навколишнього середовища, охорони праці;

оптимізація економічних витрат для забезпечення випуску якісної продукції, послуг;

впровадження мотивації стосовно забезпечення якості, нагород адміністрації і неурядових нагород за якість.

Програма передбачає також організаційні заходи для успішного її виконання.

Таким чином, діяльність Українського товариства якості порівняно з іншими громадськими організаціями є більш масовою, тому що вона ширше ніж інші організації залучає до вирішення питань з менеджменту якості громадськість України.

У 1998 р. була створена приватна організація "СЕРТИКОМ". Це консультаційно-методичний центр, який пропонує послуги з розроблення і впровадження систем якості відповідно до стандартів ISO 9000. Повний комплекс його консультаційних послуг становлять:

оцінювання діючих на підприємстві методів організації діяльності структурних підрозділів з урахуванням їх взаємодії та розподілу повноважень з урахуванням вимог стандартів ISO 9000;

аналіз чинної документації підприємства, її систематизації й оформлення, складання програми доопрацювання згідно з положеннями стандартів ISO 9000;

консультації керівного персоналу підприємства стосовно вимог стандартів ISO 9000, розроблення системи якості на підприємстві, правил її сертифікації в Україні і Європі, оцінювання стану підприємства на відповідність вимогам стандартів ISO 9000 та складання переліку необхідних робіт для розроблення системи якості;

розроблення системних методик якості (процедур) і "керівництва з якості";

консультаційна підтримка в доопрацюванні робочих інструкцій та інших внутрішніх керівних документів підприємства з їх належним оформленням;

інструктаж і консультування керівного та виконавчого персоналу в теоретичному і практичному освоєнні принципів функціонування системи якості на підприємстві;

сприяння безпосередньому впровадженню системи якості на підприємстві і необхідному коригуванню керівних документів;

організація проведення внутрішнього аудиту з необхідним документуванням, навчання внутрішніх аудиторів з виданням посвідчень, що визнаються міжнародними органами з сертифікації;

розроблення практичних методик статистичного контролю й аналізу

даних діяльності підприємства;

проведення навчальних семінарів для спеціалістів підприємств з теоретичних і практичних питань функціонування систем якості згідно зі стандартами ISO 9000.

Академія якості — Український консультаційно-навчальний центр, який був створений у 1999 р. Основними напрямками її діяльності є:

розроблення, впровадження і підготовка систем якості до сертифікації

за ISO 9001:2000;

розроблення, впровадження і підготовка систем управління навколишнім середовищем до сертифікації за ISO 14001;

ідентифікація, ранжування і поліпшення процесів з використанням

методу розгортання функції якості (QFD);

статистичне управління ключовими процесами підприємства;

навчання спеціалістів, у т. ч. концепції "шість сигм", яка є сучасним арсеналом статистичного управління інформацією і основою реалізації принципу неперервного поліпшення в системі якості.

Український Міжнародний фонд якості (УМФЯ) був створений у 1993 р. Серед його засновників такі громадські організації: Українська Спілка промисловців та підприємців, Українська асоціація якості, Українська асоціація споживачів тощо.

УМФЯ — незалежна громадська організація, що сприяє взаємодії та співпраці ділових людей, фірм, державних та громадських структур різних країн а також міжнародних організацій, які працюють у галузі удосконалення засобів, методів та систем якості, стандартизації, метрології, сертифікації з підприємствами та організаціями України. Метою УМФЯ є насичення українського ринку якісними товарами, збільшення експорту українських товарів.

Головне завдання УМФЯ — подолання перешкод на шляху входу України до світової економічної співдружності, взаємовигідне вкладення в економіку України іноземних інвестицій та захисту, створення режиму найбільшого сприяння для економічної діяльності в Україні іноземних підприємців.

У діяльності фонду беруть участь керівники державних, громадських та комерційних структур, висококваліфіковані спеціалісти науки та виробництва різних профілів. їхня компетенція, контакти та досвід можуть суттєво поліпшити та прискорити отримання інформації про імпортні потреби та експортні можливості підприємств України, про умови та перспективи взаємовигідних іноземних інвестицій. Розташований УМФЯ у м. Львові.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера