Безкоштовна бібліотека підручниківМаркетинг

8.1. Сутність, мета та завдання управління маркетингом підприємства


Виходячи з того, що маркетинг — соціальний та управлінський процес, спрямований на задоволення потреб та бажань як індивідів, так і груп шляхом створення, пропонування та обміну наділених цінністю товарів, маркетингову діяльність підприємства слід розглядати як самостійний вид підприємницької діяльності. Ефективне здійснення цієї діяльності потребує ефективного управління.

У широкому розумінні управління — це складний соціально-економічний процес, який здійснює цілеспрямований вплив на об´єкти, системи з метою збереження їх сталості або з метою переведення з одного стану в інший, у зв´язку зі зміною обставин.

Управління маркетингом підприємства — це аналіз, планування, організація, мотивація, контроль та координація заходів стосовно встановлення, зміцнення та підтримання взаємовигідних обмінів із цільовим ринком для досягнення цілей підприємства.

Метою управління маркетинговою діяльністю є виявлення та задоволення потреб цільових ринків кращими, ніж у конкурентів способами й завдяки цьому одержання максимального прибутку.

Основними завданнями управління маркетинговою діяльністю є:

□                   формування та вдосконалення організаційних структур управління маркетинговою діяльністю на підприємстві;

□                   визначення цілей підприємства та шляхів її досягнення щодо повернення капіталовкладень (точка беззбитковості); отримання прибутку; виходу на нові внутрішні та зовнішні ринки; збільшення частки підприємства на ринку;

□                   впровадження нових і /або модифікованих товарів на ринок тощо;

□                   організація та проведення маркетингових досліджень (поведінки споживачів, кон´юнктури ринку, конкуренції та конкурентів, ринкових можливостей підприємства тощо);

□                   формування маркетингової стратегії, яка є загальним планом досягнення маркетингових цілей і передбачає: сегментування ринку (виділення окремих груп споживачів); вибір цільових ринків (визначення цільових сегментів, на які підприємство орієнтуватиме свою діяльність); позиціювання товару на ринку (місце товару серед товарів конкурентів); визначення кращих компаній конкурентів для порівняння; виявлення конкурентних переваг підприємства на ринку;

□                   розробка та реалізація маркетингових програм, що пов´язано із прийняттям управлінських рішень щодо кожного із «4Р» маркетингу — товару, цін, просування, розподілу;

□                   створення та вдосконалення механізму функціонування маркетингової діяльності на підприємстві;

□                   розробка та реалізація плану маркетингу.

У процесі управління маркетинговою діяльністю вирішуються також інші, часткові завдання підприємства, зокрема: вплив на споживача, попит, конкурентів; створення товару, максимально відповідного можливостям підприємства; забезпечення надійної, своєчасної й достовірної інформації про ринок, товари, послуги, споживачів і конкурентів.

Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві здійснюється з дотриманням основних загальних принципів, а саме:

□                   орієнтація на споживачів та гнучке реагування виробництва і збуту на зміни, що відбуваються в мікро- та макросередовищі маркетингу;

□                   постійне глибоке дослідження ринку, яке передбачає визначення місткості ринку, стану попиту та його прогнозування, споживчих якостей товарів та цін на них, ефективних каналів розподілу, методів стимулювання збуту, ринкових можливостей підприємства;

□                   обов´язкове сегментування ринку, яке передбачає виявлення конкретної групи споживачів, на задоволення потреб якої через товари та послуги слід зорієнтувати діяльність підприємства;

□                   спрямованість на довготерміновий результат завдяки інноваційній діяльності у виробничій та збутовій сферах.

Реалізація зазначених загальних основних принципів управління маркетингом на підприємстві має здійснюватися як комплексна діяльність, яка проявляється в чіткому технологічному бізнес-процесі від задуму товару (послуги) до його використання щодо якісного задоволення потреб споживачів.

 |
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера