Безкоштовна бібліотека підручниківМаркетинг

2.1. Система, основні завдання та принципи маркетингових досліджень


Маркетингові дослідження — це систематичне збирання, обробка й аналіз даних з метою прийняття обґрунтованих рішень. Виходячи з визначення, кінцева мета маркетингового дослідження — повне і детальне вивчення всіх аспектів маркетингу товарів та послуг.

Об´єкти, які підлягають маркетинговим дослідженням, подані на рис. 2.1.

Отже, з точки зору об´єкта вивчення маркетингові дослідження є комплексним поняттям. Адже досить складно виокремити такі напрямки досліджень, як ринок, споживач, конкурент, імідж. Ринок неможливий без конкурентної боротьби, споживачі формують свою поведінку в певному ринковому середовищі.

Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці маркетингових ситуацій, забезпеченні інформацією, яка дає змогу створити ефективну маркетингову програму підприємства.

Рис. 2.1. Структура маркетингових досліджень

 Мета маркетингових досліджень — ідентифікація як проблем, так і можливостей підприємства зайняти конкурентну позицію на конкретному ринку в певний період часу шляхом пристосування його продукції до потреб і вимог споживачів, у зменшенні невизначеності, міри ризику, збільшенні ймовірності успіху ринкової діяльності.

Предмет маркетингових досліджень — існуюча маркетингова проблема щодо обставин внутрішнього або зовнішнього походження, наявних ресурсів, критеріїв успіху або невдачі, часових обмежень, рівня можливого ризику тощо.

Об´єкт маркетингових досліджень — це будь-який суб´єкт системи «підприємство—ринок—економіка» або їх якась конкретна характеристика.

Основні завдання маркетингових досліджень:

□   аналіз кон´юнктури ринку;

□    дослідження поведінки споживачів, конкурентів та інших суб´єктів ринку (постачальників, посередників тощо);

□   оцінка результатів діяльності підприємства;

□    визначення конкурентних позицій продукції та підприємства в цілому;

□    орієнтація підприємства на випуск товарів, збут яких забезпечений умовами ринку;

□    розробка рекомендацій стосовно цінових, комунікаційних та розподільчих маркетингових політик підприємства;

□   прогнозні дослідження збуту продукції підприємства;

□   розробка розгорнутої програми маркетингу підприємства.

Основними принципами маркетингових досліджень є:

□   системність — періодичність, послідовність, логічність;

□    комплексність — врахування й аналіз усіх діючих елементів і чинників у їх динаміці та взаємозв´язку;

□    цілеспрямованість — орієнтація на вирішення актуальних суто маркетингових проблем;

□    об´єктивність — незалежність від суб´єктивних оцінок та висновків;

□   надійність — точність одержання даних;

□     економічність — перевищення вигоди від удосконалення діяльності підприємства в результаті реалізації прийнятих рішень над витратами, пов´язаними із проведенням маркетингових досліджень;

□ відповідність принципам добросовісної конкуренції;

□ довіра з боку споживачів.

При вивченні системи маркетингових досліджень особливу увагу слід приділяти алгоритму процесу маркетингових досліджень. Адже саме дотримання логічної послідовності його етапів — один із принципів і найважливіша передумова досягнення мети дослідження.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера