Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія вчень про право і державу

Закінчення


Світ права і держави, політики і суспільства відда­вна був і залишається актуальним і цікавим для вивчення й осми­слення. Ідеї і концепції минулого про право і державу, накопи­чені знання — фундамент сучасного правознавства, методологічна основа його розвитку.

Світ постійно розвивається і змінюється. Минуле XX століття було століттям соціальних потрясінь, революцій і світових воєн, боротьби тоталітаризму і демократії, сваволі і права. Крах тоталітарних держав підтвердив цінності демократії і права, не­обхідність позитивної діяльності держави, спрямованої на вирі­шення економічних, соціальних, екологічних і інших життєво важливих проблем. Громадянське суспільство, права і свободи людини, правова демократична і соціальна державність стали головними орієнтирами світового співтовариства.

Створення громадянського суспільства, становлення України як демократичної, соціально орієнтованої правової держави — процес, який став актуальним з проголошенням її незалежності, після прийняття Конституції України 1996 р. Вона проголосила людину найвищою соціальною цінністю, а її права і свободи та їх гарантії — змістом і спрямованістю держави. її розробники спирались як на теоретичний, так і практичний світовий і віт­чизняний досвід демократичного державотворення.

Історія вчень про право і державу як наука і навчальна дис­ципліна покликана допомагати удосконалювати правотворчий і державотворчий процеси в Україні, формування політико-пра-вової свідомості кваліфікованого правознавця, громадянина України.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право