Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія вчень про право і державу

Розділ 17. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОНЦЕПЦІЙ ПРАВА І ДЕРЖАВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.


Друга половина XIX ст. ознаменувалася в Європі розвитком ринкової економіки, громадянського суспільства, їх поступовим звільненням від пережитків феодалізму в економіці, політиці, суспільному житті. Права і свободи індивідів, уже за­кріплені в приватному праві, вимагали публічно-правових гаран­тій, що обмежують сваволю держави.

За нових умов класові інтереси пов´язувались із розширенням виборчого права, становленням системи політичних партій, про­фесійних спілок, що додавало політичній боротьбі більш органі­зованого, масового характеру, підвищувало значення правових механізмів у врегулюванні суспільних відносин. Усе це визначи­ло, з одного боку, розвиток ідей лібералізму, який обрав шлях поглиблення реформ, розвиток громадянського суспільства, його основ (приватної власності, правової рівності, політичних і со­ціальних прав особистості та ін.). З другого — за умови наявності соціальних і політичних антагонізмів, набирають силу й остато­чно оформляються різні напрямки соціалізму, анархізму, еліта­ризму, які пропонували радикальну суспільну перебудову. Визна­чальними чинниками, що справили вирішальний і триваючий життєдайний вплив на правову науку, були ідеї Просвітництва з його вірою в могутність людського розуму, можливість раціо­нальної перебудови світу; позитивізм, заснований на вивченні ем­піричного матеріалу (історичного, політичного і правового досві­ду); науки про суспільство (соціологія) і природу (еволюційна теорія в природознавстві), що бурхливо розвивались.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право