Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія вчень про право і державу

Передмова


Історія вчень про право і державу відображає тися­чолітні духовні пошуки, теоретичні альтернативи рішень про­блем суспільного устрою, форм державності, принципів і змісту політики, законодавства, ролі права як найважливішої соціаль­ної системи регулювання суспільних відносин; знайомить з ба­гатющим досвідом, станом, напрямками і тенденціями у світо­вому право- і державознавстві. Вона дозволяє зрозуміти, як у боротьбі і зіткненнях різних концепцій і доктрин народжували­ся і накопичувалися знання про природу права і держави, роз­ширювалися і поглиблювалися уявлення про права і свободи людини, форми і принципи взаємин особистості і влади, закон і законність і т.д. Без її вивчення неможливо глибоке засвоєння теорії держави і права, методології та теорії інших юридичних наук. У цьому величезне пізнавальне і виховне значення курсу.

Пропонований підручник — перший вітчизняний підручник з курсу. В ньому послідовно висвітлюється всесвітня і вітчи­зняна історія політико-правової думки. Завдання підручника: 1) викласти коротку історію найбільш впливових концепцій права і держави; 2) показати закономірність й основні напря­мки розвитку політико-правової ідеології; 3) допомогти фор­муванню теоретичного мислення та правової культури студен­тів, вмінню кваліфіковано оцінювати політико-правові явища, ідеї, доктрини.

У підручнику автор прагнув у першу чергу до аналізу пер­шоджерел, змісту і логіки різних концепцій і доктрин мисли­телів минулого. Автор враховував і використовував досягнен­ня своїх попередників — В. С. Нерсесянца, О. Е. Лейста, О. Ф. Скакун, Н. С Прозорової, О. М. Мироненка, Ф. П. Шульженка, М. Ю. Наума, Т. Г. Андрусяка, О. М. Литвинова, О. І. Левченкова, В. М. Тихонова та ін.

Політико-правова класика є надзвичайно пізнавальною як для початківців, так і для дослідників-правознавців, філософів права, політологів, соціологів. Тому автор спочатку уклав і ви­дав хрестоматію основних першоджерел з курсу, курс лекцій, які одержали схвальні відгуки спеціалістів, сподіваючись на від­повідний інтерес студентів і читачів до політико-правової кла­сики.

Автор із вдячністю сприйме критичні зауваження і побажан­ня щодо удосконалення змісту підручника.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право