Безкоштовна бібліотека підручниківВсесвітня історія

Передмова


а початку третього тисячоліття український народ показав світові свою волю і прагнення до демократичного розвитку. Істо­ричні події у листопаді та грудні 2004 року в Києві стали етапними на шляху утвердження України на міжнародній арені як цивілі­зованої держави.

За роки незалежного розвитку країни вітчизняні історики досягли певних успіхів у вивченні історії на основі нових джерел та історіографії. Цьому немало сприяло звільнення від колишніх ідеологічних постулатів. Нині, коли інтерес до України в світі значно зріс, історики прагнуть розкрити роль і місце України в історії Європи і всього світу, як, безумовно, і вплив на її історію цивілізаційних процесів в сусідніх державах і світі.

Особливе значення в історії України має її боротьба за неза­лежний розвиток держави, і національну консолідацію. Значну роль зіграли також імперії, до складу яких входили українські землі, і країни, з якими Україна вступала у союзницькі відносини. Вікові зв´язки з Росією, Польщею, іншими державами, безумовно, наклали відбиток на історичний розвиток України. В основу Пері­одизації покладено хронологічно-територіальний принцип в тіс­ному зв´язку з урахуванням проблем соціального й економічного розвитку світу.

Десятки років у нашій науковій літературі був «єдино вірний» підхід у вивченні історії розвитку суспільства. Монізм запере­чував плюралістичність. Вона розглядалась як ворожа, антина­укова теорія, відірвана від життя. У наш час потрібен збалансо­ваний, толерантний погляд, який дозволяє спокійно аналізувати всі історико-філософські концепції розвитку історичних проце­сів у світі.

Відома істина, що не можна будувати майбутнє, не вивчаючи минулого. Зараз вчені мають значно більший доступ до джерел, а отже і можливість об´єктивно показати історичні процеси. Аналіз історичних фактів допоможе визначити загальні закономірності соціального розвитку, пояснити його асинхронність у різних краї­нах світу. Все це дасть можливість осмислити взаємозв´язок загальнозначущого в розвитку світової цивілізації з тим самобут­нім, що випливає з національних історичних умов кожної країни.

Досвід вступних іспитів та тестування вступників із всесвіт­ньої історії XX ст. показав, що велика частина абітурієнтів має надзвичайно слабку підготовку. На нашу думку, однією з причин цього є те, що вони не володіють правильною методикою підго­товки до іспиту з всесвітньої історії. Мало уваги приділяється понятійному апаратові, вивченню причинно-наслідкових зв´язків, хронології подій у сучасному житті України і світу. Абітурієнтам слід звернути увагу також на значення Помаранчевої революції в сучасних міжнародних відносинах України та світу.

Підготовку до складання вступного іспиту у ВНЗ або тесту­вання необхідно почати не пізніше ніж за рік до вступу, а бажано ще раніше. Не радимо використовувати для підготовки застарілу навчальну літературу та різноманітні сумнівні видання, схожі на шпаргалки.У своїй роботі необхідно керуватися програмою вступ­них випробувань у вузи України. Важливим елементом Вашого вивчення історії буде ознайомлення зі шкільними атласами по всесвітній історії.

Автори не претендують на повне і завершене висвітлення істо­ричного процесу Найголовніше своє завдання вони вбачають у тому, щоб дати абітурієнтові необхідні методичні поради до кож­ної теми з програми для вступників, допомогти їм систематизу­вати і поновити свої знання. Пропонована книга повинна допо­могти абітурієнту впорядковано розглянути історичні події, що відбувались у світі, зрозуміти суть складних суспільних процесів.

Бажаємо успіхів!|
:
Історичний архів (збірник наукових праць)
Історична панорама - збірник наукових праць (частина 1)
Історична панорама - збірник наукових праць (частина 2)
Історичні записки (збірка наукових праць)
Історіографія, джерелознавство (збірка наукових праць)
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта (збірка наукових праць)
Історія України. Маловідомі імена, події, факти (збірник наукових статтей)
Історія України
Етнологія України: Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект
Історія Стародавнього Сходу
Всесвітня історія
Історико-педагогічний альманах (збірка наукових праць)
Історія і культура Придніпров’я (збірка наукових праць)
Історія народного говподарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 1
Історія народного говподарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 2
Історія народного говподарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 3
Історія (збірка наукових праць)
Запорожсталь