Безкоштовна бібліотека підручниківОснови наукових досліджень

Література


1. Закон України. Про інноваційну діяльність.

2. Закон України. Про інформацію.

3. Закон України. Про науково-технічну інформацію.

4. Закон України. Про наукову та науково-технічну діяльність.

5. Закон України. Про освіту.

6. Закон України. Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності.

7. Закон України. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки.

8. Концепція науково-технічного та інноваційного розвитку України //Наука та наукознавство. - 1999. - № 3.

9. Автоматизация информационного обеспечения научных исследований /АН УССР. Под ред. А.А. Стогния. - К.: Наукова думка, 1990.

10. Андреев В.Д. Основы научных исследований: Учебное пособие. - М.: МКИ, 1990.

11. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник. - К.: Вища школа, 1997.

12. Британ В.Т. Організація вузівської науки. - К., 1992.

13. Вачевський М. Основи наукової інформації. Для студентів вузів.-Дрогобич, 1995.

14. Геєць В. Про підсумки наукової діяльності установ Відділення економіки ПАНУ в 2000 р. та перспективи розвитку фундаментальних досліджень у галузі економічних наук // Економіка України. - 2001. - № 4.

15. Гуревічов М. Державне регулювання науки // Економіка України.-2001.-№10.

16. ДСТУ Документація, звіти у сфері науки і техніки. - К.: Держстандарт України, 1995.

17. Дубров Ю. Наука як система, що самоорганізується //Вісник НАНУ - 2000. - № 2.

18. Економіка наукових досліджень і розробок. - К., 1999.

19. Збір і обробка матеріалів дослідження: Лекція / Під ред. Даниленко О.А. -Львів: ЛКА, 1997.

20. Злупко С Національне відродження і економічна наука // Економіка України. - 1992. - № 6.

21. Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение. - К.: Высшая школа, 1990.

22. Кузин Ф.А. Дипломная работа. - М.: Изд-во МПИ, 1990.

23. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Практ. пособие. - М.:Ось-89, 1997.

24. Леднев В.С. Содержание образования. Сущность, структура, перспективы. - М.: Высшая школа, 1991.

25. Лукінов І. Економічна наука і освіта в національних інтересах держави // Економіка України. - 1999. -№11.

26. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. зб./ Держкомстат. - К., 2001.

27. Основы научных исследований: Учеб. для экон. вузов / Под ред. К.Широколава. - К.: Вища школа, 1997.

28. Патон Б. Інноваційний шлях розвитку економіки України // Вісник НАНУ - 2001. - № 2.

29. Пытьев Ю.П. Методы анализа и интерпретации эксперимента. - М.: МГУ, 1990.

30. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: Навч. посібник.-К.: ІЗМН, 1997.

31. Салтыков Б.В., Ломакин И.В. и др. Наука в экономической структуре народного хозяйства. -М.: Наука, 1990.

32. Собко В.П. Основы научных исследований. - К.: Техника, 1992.

33. Сорока І.В. У XXI століття з високим рівнем національної освіти і науки //Фінанси України. - 2000. - № 8.

34. Справочник научного работника. - К.: Наукова думка, 1989. З 5. Тивончук І. Про предмет і класифікацію сучасної економічної науки // Економіка України. - 1995. - № 10.

36. Ярмольницький В. Впровадження наукових розробок // Економіка, закон, ринок. - 1994. - № 4.|
:
Культурологія
Культурологія: теорія та історія культури
Історія світової і вітчизняної культури
Культурологія
Основи наукових досліджень
Культурологія: українська та зарубіжна культура
Основи наукових досліджень