Безкоштовна бібліотека підручниківСоціологія

Додаток 3. Статут Соціологічної асоціації України


1. Загальні положення

1.1. Соціологічна асоціація України (далі — Асоціація) — добровільна, наукова, громадська організація, що об’єднує громадян і трудові колективи України, які працюють у галузі соціології.

1.2. Асоціація є юридичною особою; має свої розрахункові рахунки в банках, необхідні для її роботи, круглу печатку, відповідні бланки і свою символіку, зразки якої затверджує Президія Асоціації і яку реєструють у встановленому порядку, має право видавничої діяльності.

1.3. Асоціація тісно співпрацює з Національною Академією Наук України, вузами України, їхніми соціологічними підрозділами та іншими соціологічними закладами й організаціями.

1.4. Асоціація репрезентує інтереси соціологів України як членів професійного співтовариства у державних та громадських органах України та поза її межами.

1.5. Діяльність Асоціації поширюється на територію України.

1.6. Соціологічна асоціація України — це самостійна національна асоціація, яка є правонаступницею відділення Радянської соціологічної асоціації АН СРСР в Україні.

1.7. Асоціація має право засновувати або входити до міжнародних громадських (неурядових) організацій, створювати міжнародні спілки, об’єднання громадян, безпосередньо підтримувати міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

1.8. Асоціація у своїй діяльності спирається на Конституцію України, чинне законодавство та цей Статут.

1.9. Місце перебування керівних органів Асоціації — м. Київ.

2. Мета і завдання

2.1. Головною метою Асоціації є сприяння підвищенню професійного рівня та практичної цінності соціологічних досліджень та розробок, захист законних інтересів соціологів України. Асоціація виступає за гласність результатів соціологічних досліджень і даних соціальної статистики. Доступність для громадян результатів соціологічних досліджень — неодмінна умова сприяння демократичному розвиткові держави України.

2.2. Завданнями Асоціації є сприяння:

— розвиткові соціології, її теоретичного змісту, методологічної та методичної обладнаності, підвищенню ефективності досліджень, обґрунтованості та соціальної дієвості рекомендацій;

— вирізненню пріоритетних проблем соціального розвитку України та її регіонів;

— ефективному використанню результатів соціологічних досліджень у практиці законотворення, соціального управління та самоврядування;

— формуванню та результативному функціонуванню служб соціального розвитку на підприємствах (об’єднаннях), в організаціях та галузях народного господарства, областях, містах, районах;

— соціологічній освіті управлінських кадрів, підготовці соціологів у вузах України, розвитку різних форм підвищення кваліфікації соціологів, у тому числі стажування, аспірантури і докторантури;

— розвиткові соціологічного вивчення громадської думки, процесів її формування та зміни;

— розвиткові та вдосконаленню соціальної та демографічної статистики України;

— розвиткові наукових зв’язків та співпраці соціологів України з зарубіжними вченими, у тому числі української діаспори, міжнародними та міжрегіональними соціологічними організаціями;

— соціологічному консультуванню та експертному обслуговуванню державних, кооперативних та інших організацій і закладів, підприємств, об’єднань згідно з їхніми запитами.

2.3. Відповідно до своїх завдань Асоціація в установленому порядку здійснює такі функції:

— інформаційне обслуговування координації та кооперації діяльнос­ті своїх членів;

— бере участь у проведенні та організації з’їздів, конференцій, симпозіумів, нарад, шкіл, курсів та інших комунікативних заходів самостійно або спільно з іншими науковими, а також державними організаціями;

— підтримує членів Асоціації в проведенні досліджень як самостійно, так і спільно із членами інших соціологічних організацій, у тому числі порівняльних міжрегіональних, міжнаціональних досліджень, у тому числі й міжнародних;

— поінформовує членів Асоціації про зміст і результати соціологічних досліджень в Україні та за кордоном;

— поінформовує про досвід кращих служб соціального розвитку, поширює їхню методичну документацію, повідомляє про їхнє консультування, організовує різні науково-дослідні секції;

— бере участь в організації науково-дослідних робіт, створює на базі своїх відділень або секцій для розв’язання статутних завдань госпрозрахункові науково-дослідні центри соціологічного профілю, нав­чально-освітні та впроваджувальні фірми зі статусом юридичної особи, засновує підприємства;

— має право займатися видавничою діяльністю, публікує наукові праці членів Асоціації, видає наукові бюлетені та щорічники, наукові та науково-публіцистичні періодичні видання;

— може здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність через створення госпрозрахункових закладів та організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства;

— бере участь в організації експертно-консультативної діяльності з питань соціології, в проведенні громадських соціологічних експертиз, культурно-просвітницьких, ідеологічних, політичних, правових, соціальних, економічних, організаційних, технічних та інших проектів;

— акредитація служб, груп та Центрів, що здійснюють соціологічні дослідження в Україні;

— може здійснювати наукові зв’язки із зарубіжними соціологами;

— направляє соціологів — членів Асоціації, а також інших гро­мадян у зарубіжні відрядження, приймає зарубіжних гостей в Україні;

— провадить в Україні міжнародні семінари, симпозіуми, конфе­ренції, конгреси, здійснює участь соціологів України у таких самих заходах за кордоном;

— може розвивати науковий обмін публікаціями та бібліографічною інформацією між соціологами України та іншими зарубіжними соціологічними організаціями.

2.4. Асоціація виступає на захист законних інтересів членів Асоціації в державних та громадських органах:

— бере участь у розв’язанні конфліктних ситуацій, які стосуються інтересів її членів;

— здійснює клопотання перед компетентними органами державних та громадських організацій щодо нагородження та заохочення членів Асоціації за внесок у розвиток та впровадження її досягнень у практику;

— висуває кандидатів у дійсні члени та члени-кореспонденти Академії наук України;

— репрезентує наукові праці з питань соціології на присудження
премій;

— пропонує кандидатури своїх представників для роботи в державних та громадських організаціях;

— має право вносити пропозиції в органи влади та управління.

3. Члени Асоціації, їхні права і обов’язки

3.1. Асоціація може мати індивідуальне і колективне членство, крім того, у її складі є почесні члени.

3.2. Індивідуальними членами Соціологічної асоціації України можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, котрі визнають Статут Асоціації, беруть активну участь у її діяльності, сплачують членські внески.

Прийняття в індивідуальні члени Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви кандидата та рекомендації двох індивідуальних членів Асоціації, котрі підтверджують його діяльність у галузі соціології.

Питання щодо прийняття вирішує бюро Відділення з подальшим затвердженням Президією Асоціації. Рішення питання щодо прийняття до Асоціації приймають відкритим голосуванням. Рішення вважається затвердженим, якщо за нього проголосували не менш ніж половина членів відповідного бюро.

Відмову в прийнятті в члени Асоціації можна оскаржити в Правлінні або на З’їзді. Рішення останнього є остаточним.

Члени Міжнародної Соціологічної Асоціації можуть бути членами САУ.

Індивідуальним членам Асоціації видають членські квитки встановленого Президією зразка.

3.3. Індивідуальні члени Асоціації мають право:

— брати участь у зборах відділення Асоціації за місцем проживання;

— обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації;

— застосовувати з науковими та прикладними цілями у визначеному Асоціацією порядку матеріали соціологічних досліджень, що містяться у фондах Асоціації;

— можуть придбати на пріоритетних засадах видані Асоціацією наукову літературу, інформаційні матеріали і бюлетені;

— публікувати свої наукові праці у виданнях Асоціації, брати участь у наукових конференціях, симпозіумах і міжнародних зустрічах, що вона проводить;

— брати участь у виборах керівних органів Соціологічної асоціації України;

— брати особисту участь у засіданнях органів Асоціації принаймні з дорадчим голосом;

— об’єднуватися у групи (первинні організації) за територіальним або проблемним принципом.

3.4. Індивідуальні члени Асоціації зобов’язані:

— додержуватися Статуту Асоціації;

— брати участь у діяльності принаймні одного з відділень Асоціації;

— сприяти втіленню результатів соціологічних досліджень у практичну діяльність;

— регулярно сплачувати членські внески.

3.5. Колективними членами Асоціації можуть бути колективи наукових інститутів або їхніх підрозділів, факультетів, відділень, лабораторій або кафедр вузів, підрозділів виробничих об’єднань, підприємств, редакцій часописів і газет, інших закладів, організацій або їхніх підрозділів, що здійснюють дослідження в галузі соціології. Прийом у колективні члени Асоціації здійснюється на засіданні бюро Відділення на підставі рішення (заяви) колективу з подальшим його затвердженням Президією Асоціації.

3.6. Колективні члени Асоціації мають право:

— користуватися в порядку, визначеному Асоціацією, матеріалами соціологічних досліджень, що містяться у фондах Асоціації, отримувати на пріоритетних засадах видану Асоціацією наукову літературу, інформаційні матеріали та бюлетені;

— публікувати результати соціологічних досліджень у виданнях Асоціації, брати участь у конференціях, симпозіумах, міжнародних зустрічах, що їх проводить Асоціація;

— делегувати своїх представників для участі у виборах керівних органів Соціологічної Асоціації України;

— отримувати інформацію про заходи, здійснювані Асоціацією та її підрозділами;

— одержувати від органів Асоціації теоретичні та методичні консультації в галузі соціології.

3.7. Колективні члени Асоціації зобов’язані:

— сприяти проведенню заходів, здійснюваних Асоціацією;

— проводити дослідження на високому професійному рівні, відповідно до вимог методики та техніки організації опитувань та обробки даних;

— інформувати Асоціацію про проведену роботу в галузі соціології;

— надавати програми та результати досліджень Президії Асоціації на її запит для поповнення банку даних;

— сприяти втіленню результатів соціологічних досліджень у практичну діяльність;

— регулярно сплачувати членські внески.

3.8. Почесними членами Соціологічної Асоціації України можуть бути обрані українські та іноземні громадяни, котрі мають особливі заслуги в галузі соціології та її практичного застосування. Почесних членів за пропозицією Президії обирають на з’їздах Соціологічної асоціації України.

3.9. Колективні та індивідуальні члени, котрі не виконують своїх обов’язків, зокрема, не сплачують упродовж календарного року членські внески, виключаються з лав Асоціації. Рішення про виключення приймає бюро відділення або комітету з подальшим затвердженням Президією Соціологічної Асоціації України. Таке рішення може бути оскаржене Правлінням або З’їздом Асоціації. Рішення З’їзду є остаточним.

4. Структура і керівні органи Асоціації

4.1. З’їзд, що є вищим органом Соціологічної асоціації України, скликає Правління не рідше ніж один раз на два роки.

За можливості З’їзд приурочують до науково-практичної соціологічної конференції, яка провадиться зазвичай у рік, що передує Міжнародному соціологічному конгресові.

4.2. Норми представництва організацій Асоціації на З’їзд, які встановлює її Президія, єдині для всіх організацій, окремо для індивідуальних і колективних членів.

4.3. Делегатів З’їзду обирають на загальних зборах відділень на підставі загального, прямого і рівного виборчого права. З’їзд є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше двох третин обраних делегатів.

4.4. З’їзд Соціологічної асоціації України:

— ухвалює її Статут, вносить до нього зміни та доповнення;

— обговорює найважливіші теоретичні та методологічні проблеми соціології, питання застосування її результатів у житті суспільства;

— визначає тему наступної наукової соціологічної конференції, інші наукові та науково-організаційні завдання Асоціації;

— визначає кількісний склад Правління, Ревізійної комісії, Президента та віце-президента;

— обирає таємним голосуванням Правління, Ревізійну комісію, Президента та віце-президента Асоціації терміном на два роки;

— розглядає апеляції членів Асоціації, адресовані З’їздові;

— приймає рішення щодо реорганізації або скасування Асоціації.

4.5. Право висування кандидатів у члени Правління та Ревізійної комісії, Президента та віце-президентів має кожний делегат З’їзду, у тому числі право на самовисування. Крім спеціально обумовлених випадків З’їзд ухвалює рішення простою більшістю голосів відкритим голосуванням. Таємне голосування здійснюється позначкою в бюлетені тих кандидатур, за які делегат віддає свій голос.

Обраними віце-президентом, членами Правління та членами Ревізійної комісії вважають кандидатів, які одержали найбільшу кількість голосів у межах визначеної З’їздом кількості віце-президентів, членів Правління та Ревізійної комісії відповідно.

Обраним Президентом є кандидат у Президенти, який одержав найбільшу кількість голосів (відносна більшість).

4.6. На посаду Президента один і той самий член Асоціації не може бути обраний більше ніж на два терміни підряд.

4.7. У період між з’їздами діяльністю Асоціації керує її Правління, яке:

— обирає редакційні колегії та ради друкованих органів Асоціації;

— організовує і перевіряє виконання рішень З’їзду Асоціації;

— обирає почесних членів;

— заслуховує звіти Президента і Президії, бюро відділень, керівниц­тва дослідних центрів комітетів та секцій Асоціації, редколегій та редак­ційних рад;

— розглядає звернення членів Асоціації стосовно ураження їхньої власної або професійної гідності з боку посадових осіб у зв’язку з виконанням членом Асоціації його професійного обов’язку;

— представляє роботи з проблем соціології для участі в конкурсах на нагородження медалями та присудження іменних премій НАН України;

— обговорює і затверджує пропозиції Президії про створення або скасування відділень, дослідних комітетів та секцій Соціологічної асоціації України на підставі встановленого порядку та затверджує Положення про них;

— на підставі подання Президії Асоціації розглядає та затверджує фінансові кошториси Асоціації та звіти про їх виконання;

— розглядає заяви та пропозиції членів Асоціації, подані на його адресу;

— обговорює й приймає рішення з апеляцій, поданих на адресу Правління Асоціації.

Пленум Правління вважається чинним, якщо в його роботі бере участь понад половина його членів. Правління схвалює рішення відкритим голосуванням простою більшістю членів, що беруть участь в його роботі. Правління збирається не рідше одного разу на півроку.

4.8. У період між Пленумами Правління Асоціації роботу здійснює Президія Асоціації, до складу якої на чолі з Президентом входить попередній Президент, усі віце-президенти, Вчений секретар Соціологічної асоціації України та головні редактори соціологічного журналу і соціологічної газети України.

Президія Соціологічної асоціації України:

— організовує й перевіряє виконання рішень З’їздів та Пленумів
Правління;

— здійснює підготовку до З’їздів, наукових соціологічних конференцій, пленумів правління САУ;

— затверджує структуру, штати та посадові оклади співробітників усіх органів Асоціації;

— за поданням Президента затверджує одного з віце-президентів першим віце-президентом, який виконує обов’язки Президента за його відсутності, хвороби, смерті або відставки;

— за поданням Президента затверджує кандидатуру Вченого секретаря Асоціації;

— розглядає та виносить на затвердження Правління пропозиції про створення або скасування відділень, дослідних комітетів і секцій;

— організовує конкурси на кращі роботи в галузі соціології;

— здійснює зв’язки з іншими громадськими, іноземними та міжнародними організаціями та центрами, рекомендує представників Соціологічної асоціації України до міжнародних соціологічних асоціацій, організацій та їхніх органів;

— здійснює регулярний обмін інформацією й співпрацює з іншими несоціологічними асоціаціями та науковими товариствами, науково-дослідними та навчальними закладами, а також з іншими організаціями та закладами України, інших країн;

— організовує в затвердженому порядку видання періодичної та неперіодичної літератури;

— створює редакційні колегії колективних монографій, збірок наукових праць та методик, що видаються Соціологічною асоціацією України;

— затверджує зразки печаток, атрибутики та символіки Асоціації;

— визначає напрями та пропорції витрат матеріальних і фінансових ресурсів Асоціації, розпоряджається її коштами;

— керує роботою секретаріату (секретаря) правління;

— відкриває й закриває рахунки в кредитних закладах, здійснює від імені Соціологічної асоціації України всілякі акти, укладає угоди;

— двічі на рік надає всім відділенням інформацію про надходження та витрати коштів Асоціації;

— організовує на громадських засадах соціологічну експертизу культурно-просвітницьких, ідеологічних, політичних, правових, соціальних, економічних, організаційних, технічних тощо проектів;

— не рідше одного разу на рік подає звіт про свою діяльність до правління Асоціації.

Засідання Президії чинне за умови присутності на ньому понад половини його членів. Рішення Президії ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю його членів. Президент зобов’язаний скликати засідання Президії в усіх випадках, коли цього вимагає не менше третини Президії. За відсутності Президента Президію скликає заступник Президента.

4.9. Президент Соціологічної асоціації України:

— репрезентує Асоціацію, її законні інтереси під час переговорів з іншими товариствами, громадськими або державними організаціями;

— скликає Президію та головує на її засіданнях;

— при потребі скликає позачерговий Пленум Правління;

— представляє Президії одного з віце-президентів для затвердження його першим віце-президентом і кандидатуру Вченого секретаря.

4.10. Угоди, зобов’язання, доручення та інші фінансові документи підписують відповідно Президент (за його відсутності — перший віце-президент) Асоціації та голови Бюро Відділень. Фінансові документи до того ж підписують бухгалтер Асоціації та бухгалтери відділень (функції бухгалтера може виконувати вчений секретар).

4.11. Практичну роботу з виконання рішень з’їзду, Правління та Президії Соціологічної асоціації України здійснює секретаріат Президії на чолі з Ученим секретарем Асоціації. Штатний розпис секретаріату затверджує Правління, кадровий склад визначає Президія Соціологічної асоціації України.

4.12. По областях України, за наявності не менше ніж 30 членів Асо­ціації, за рішенням Правління можуть створюватися відділення Асоціації. Завдання відділень визначають статутні завдання Соціологічної асоціації України і розв’язують їх у межах відповідних міст (областей).

Відділення Асоціації може бути юридичною особою після реєстрації місцевими органами державної влади, мати свої печатки, штампи і бланки, зразки яких затверджує його керівний орган та які реєструються згідно зі встановленим порядком, поточний рахунок у закладах Держбанку. Відділення має право створювати для виконання статутних завдань у визначеному порядку філії й надавати їм необхідних прав.

Відділення Асоціації у своїй діяльності спирається на свої Положення, що не суперечать статуту Асоціації, ухвалюються загальними зборами Відділення й затверджуються Президією Асоціації та реєструються в затвердженому порядку.

Вищим органом відділень є загальні збори, що їх скликають не менше одного разу на рік. Для ведення поточної роботи збори обирають Бюро відділення (кількість визначають збори), його голову, заступника голови, вченого секретаря відділення й контрольно-ревізійну комісію.

Органи відділення Асоціації організовують роботу в регіоні у період між загальними зборами, для цього вони наділені всіма повноваженнями.

4.13. З метою сприяння ефективнішій розробці актуальних проблем соціології для виконання статутних завдань Асоціація створює Дослідні комітети, які затверджує Президія Соціологічної асоціації України, та обласні (міські) дослідні секції.

Дослідні комітети та секції створюють за наявності:

а) програми колективної науково-дослідної та науково-практичної діяльності;

б) ініціативної групи, яка готова виконувати й організовувати виконання поданої програми.

Дослідні комітети та секції на зборах своїх членів обирають бюро комітету (секції), його голову, заступника та вченого секретаря, котрі здійснюють виконання програми діяльності секції. Термін перебування на посаді голови Дослідного комітету або секції обмежений вісьмома роками.

Дослідні комітети та секції Соціологічної асоціації України:

— організовують та координують наукові дослідження за відпо­відними проблемами соціології;

— обговорюють наукові доповіді своїх членів або запрошених учених;

— провадять симпозіуми, «круглі столи» та інші різновиди наукових зустрічей з проблем соціології;

— рекомендують кращі праці своїх членів до друку в соціологічних журналах та виданнях Асоціації;

— сприяють розвиткові зв’язків науки з практикою, застосуванню результатів соціологічних досліджень у громадському житті.

5. Контрольно-ревізійні органи
Соціологічної асоціації України

5.1. Контрольно-ревізійна комісія Асоціації обирається З’їздом, вона обирає зі свого складу Голову, заступника та секретаря. Члени ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях органів, які вони перевіряють, із правом дорадчого голосу.

5.2. Контрольно-ревізійна комісія Асоціації:

— здійснює контроль за виконанням Статуту Асоціації;

— перевіряє виконання рішень З’їзду та Правління;

— здійснює ревізію фінансово-господарської діяльності Асоціації, її Президії, відділення госпрозрахункових організацій, дослідних комітетів та секцій;

— перевіряє роботу органів Асоціації на підставі заяв та скарг членів;

— здійснює методичне керівництво діяльністю ревізійних комісій відділень та надає допомогу в удосконаленні форм роботи підрозділів Асоціації.

5.3. Засідання контрольно-ревізійної комісії скликаються за потреби, проте не рідше ніж один раз на шість місяців. Засідання чинне, якщо на ньому присутня понад половина його членів. Рішення комісії ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю її членів. На підставі результатів перевірки та ревізій комісія надає пропозиції для обговорення Президії або Правління Асоціації. По завершенню кожної перевірки комісія доводить про її результати органам Асоціації. У своїй діяльності вона звітується перед З’їздом Соціологічної асоціації України.

6. Юридичний статус Асоціації

Асоціація є юридичною особою, має круглу печатку, штампи, бланки, емблему, зразки яких затверджує Президент та які реєструють у визначеному порядку.

7. Кошти та майно Асоціації

7.1. Фінансові кошти Асоціації створюються за рахунок внесків індивідуальних та колективних членів, регіональних внесків під час проведення конференцій (з’їздів), доходів від видавничої, господарської та іншої комерційної діяльності, створених госпрозрахункових закладів, організацій, а також спонсорських та інших добровільних внесків, у тому числі й зарубіжних.

7.2. Індивідуальні члени сплачують внески раз на рік у розмірі одного відсотка від середньої заробітної плати за останній квартал поточного року. Вступний внесок сплачується в розмірі 1 % середньомісячного доходу за квартал, що передує вступу.

7.3. Колективні члени Асоціації сплачують вступний внесок у розмірі двох мінімальних окладів, затверджених законодавством України на момент вступу. Щорічний внесок має становити три мінімальні оклади.

7.4. Грошові кошти витрачають на: заробітну плату штатним співро-
бітникам секретаріату Асоціації, оплату витрат на відрядження членів Асоціації у зв’язку з проведенням заходів Асоціації, проведення семінарів, конференцій та симпозіумів, проведення конкурсів на кращу роботу різних груп соціологів (студентів, аспірантів, молодих вчених, заводських соціологів тощо), видавничу діяльність Асоціації, організа­ційно-господарську діяльність.

7.5. Правління Соціологічної асоціації України на договірних засадах із представниками відділень спеціальною резолюцією визначає розмір відрахувань від членських внесків в усіх відділеннях для загальних потреб Асоціації на рахунок Асоціації.

7.6. Асоціація може виступати як засновник створюваних наукових товариств, госпрозрахункових об’єднань, фірм, лабораторій тощо як самостійних організацій (юридичних осіб) при Соціологічній асоціації України.

7.7. Асоціація, створені нею заклади та організації зобов’язані вести оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та сплачувати в бюджет кошти в порядку та розмірах, передбачених законодавством.

8. Порядок припинення діяльності Асоціації

8.1. Припинення діяльності Асоціації може бути здійснене через її реорганізацію або скасування.

8.2. Скасування Асоціації або її реорганізація можуть здійснюватися на підставі рішення З’їзду Соціологічної асоціації України, якщо за це проголосують не менше двох третин делегатів, а також у порядку, визначеному законом.

8.3. Кошти та інше майно Асоціації, у тому числі в разі її скасування, не можуть перерозподілятися серед її членів та використовуватися для виконання статутних завдань або на благодійні акції, а у випадках, передбачених законодавчими актами, на підставі рішення суду передаються в дохід держави.

 |
:
Арт-терапія в соціальній сфері
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна діагностика
Соціальна профілактика
Соціологія