Безкоштовна бібліотека підручниківСоціологія

Додаток 1. Тестові завдання до окремих розділів курсу «Соціологія»


Завдання 1 

Визначення предмета соціології

Кожний учений-соціолог — це своєрідний творчий світ чи щонайменше — лабораторія. І кожний пише «свою» соціологію в тому сенсі, що своєрідно трактує предмет і правила пізнання (метод) науки. Виберіть із запропонованих варіантів визначення предмета соціології різними авторами один, найбільш повний, що, на ваш погляд, відповідає сучасному розумінню предмета:

 • соціологія — позитивна наука про суспільство, яка вивчає соціальні дії і тлумачить ці дії;
 • соціологія — наука про колективне в усіх його проявах;
 • соціологія — наукове вивчення суспільства та суспільних відносин;
 • соціологія — наука про нас самих — людей, про сучасне суспільство, в якому ми живемо, та інші суспільства (як колишні, так і сучасні), відмінні від нашого;
 • соціологія — наука, яка вивчає найбільш загальні родові властивості суспільних явищ, що їх не вивчають інші спеціальні науки;
 • соціологія — наука, що вивчає соціальну поведінку, яку вона намагається зрозуміти та витлумачити;
 • соціологія — наука про спільні та специфічні соціальні закони і закономірності розвитку і функціонування історично окреслених соціальних систем, про механізм дії і форми прояву цих законів і закономір­ностей у діяльності особистостей, соціальних спільнот, класів, народів;
 • соціологія — наука про закони становлення, функціонування та розвитку суспільства, соціальних відносин та соціальних спільнот;
 • соціологія — наука про закони розвитку і функціонування соціальних спільнот і соціальних процесів, про соціальні відносини як механізм взаємозв’язку і взаємодії між суспільством та людьми, між спіль­нотами, між спільнотами і особистостями;
 • ...можна назвати інститутом усі вірування, усі засади поведінки певної групи людей. Соціологію тоді можна визначити як науку про інститути, їхню генезу і функціонування;
 • соціологія, будучи в найширшому розумінні слова загальною наукою про суспільство ...може бути названа наукою соціальних елементів і першооснов;
 • соціологія — наука про впорядкованість та прогрес людських су-
  спільств;
 • соціологія — це наука, яка вивчає життя і діяльність людей, що живуть у суспільстві подібних до себе, і результати такої спільної ді-
  яльності;
 • соціологія вивчає явища взаємодії людей, з одного боку, і явища, що виникають у процесі цієї взаємодії, — з іншого;
 • соціологія — наука про становлення, розвиток і функціонування соціальних спільностей і форм їхньої самоорганізації та соціальних сис­тем, соціальних структур і інститутів. Це наука про соціальні зміни, що зумовлюються активністю соціального суб’єкта — спільнот; наука про соціальні відносини як механізм взаємозв’язку і взаємодії між соціальними спільнотами, між особистістю та спільнотами; наука про закономірності соціальних дій і масової поведінки;
 • соціологія, що б там не казали, — це один із способів вивчення людей... Якщо коротко, соціологію можна визначити як наукове ви-
  вчення суспільства і соціальних відносин;
 • соціологія — наука про суспільне життя людини, груп і суспільства.

Чи знаєте ви авторів наведених висловлювань?

 

Завдання 2

Схематичне зображення складових предмета соціології

Побудуйте конспект-схему, яка б деталізувала основні складові предмета соціології та відтворювала їхній взаємозв’язок у такому розрізі:

 • основні категорії;
 • методи вивчення;
 • функції та завдання;
 • рівні формування соціологічного знання;
 • рівні вивчення суспільства.

 

Завдання 3

Характеристика рівнів і галузей соціологічного знання

Нарисуйте у вигляді концентричних кіл схему співвідношення обсягів таких понять:

 • загальна соціологічна теорія;
 • гіпотези емпіричних досліджень;
 • соціологія;
 • соціологія особистості;
 • теорія соціальної стратифікації;
 • соціологія культури;
 • соціологія праці;
 • соціологія молоді.

Завдання 4 

Структурування різних традицій у визначенні предмета соціології

Західна соціологія, що грає «першу скрипку» у світовому науковому суспільствознавстві, пережила особливе парадигмальне (предметне) дроблення, яке здійснює вплив на стан науки до цього часу. Російський соціолог Г. Осипов структурує посткласові (не позитивістські) традиції щодо визначення предмета соціології таким чином:

— дослідження «соціальних фактів»: структурний функціоналізм, теорія соціальних систем, конфліктологічні теорії;

— аналіз «соціальних дефініцій»: теорії соціальної дії, символічний інтеракціонізм, феноменологічна соціологія, у тім числі етнометодологія;

— вивчення «соціальної поведінки»: біхевіоризм, теорії соціального обміну.

Назвіть хто є основоположником кожної із цих традицій (Е. Дюркгейм, М. Вебер, Б. Скіннер).

 

Завдання 5

Уточнення поняття «соціальне»

Відомо, що поняття «соціальне» є багатозначним. Виберіть із запропонованих варіантів відповідей одну, що найбільш точно і повно, на вашу думку, відповідає його суті:

а) соціальне є тотожним суспільному;

б) соціальне означає все те, що належить до суспільства, на відміну від природи;

в) соціальне — це сукупність тих чи тих властивостей і особливостей суспільних відносин;

г) соціальне — це аспект суспільного, що визначає становище суб’єктів у соціальній структурі суспільства.

 

Завдання 6

Оцінка категоріального апарата соціології

Назвіть прізвища вчених, що вперше запровадили такі соціологічні терміни:

 • ціннісні орієнтації;
 • позитивізм;
 • референтна група;
 • ідеальний тип;
 • соціологія;
 • соціальна система;
 • соціальна дія;
 • соціальна структура;
 • соціальний інститут;
 • соціальна функція;
 • групова динаміка;
 • соціальна стратифікація;
 • індустріальне суспільство.

(К. Левін, М. Шериф, О. Конт, М. Вебер, Г. Спенсер, П. Сорокін, У. Томас, Ф. Знанецький, К. Сен-Сімон).

 

Завдання 7

Оцінка категорій «соціальний факт» і «соціальний фактор»

До явища зниження престижності праці сформуйте ряди. Один з них складатиметься із соціальних фактів, які підтверджуватимуть падіння престижності праці, інший — з опису соціальних факторів, що зумовлюють це падіння.

 

Соціальні факти

Соціальні фактори

 

 

 

 

 

Завдання 8

Оцінка «розуміння» як методу пізнання

Виберіть із наведених тверджень те, яке, на ваш погляд, найбільше відповідає суті категорії «розуміння» за Вебером:

а) розуміння — це співчуття до психологічних переживань іншої людини;

б) якщо не завжди можна зрозуміти того, хто говорить, то завжди можна зрозуміти те, що він каже;

в) зрозуміти суть дії — це значить зрозуміти того, хто діє;

г) розуміння — це знання того, як суб’єкт сам сприймає власні дії.

 

Завдання 9

Визначення соціологічної суті суспільства

Згадайте, хто є автором визначень:

а) суспільство — це не просто сума людей. Навпаки, це визначення набуває наукового сенсу лише тоді, коли його протиставляють арифметичній сумі окремих індивідів;

б) надіндивідуальна духовна реальність, заснована на колективному уявленні;

в) взаємодія людей як продукт соціальних (тобто орієнтованих на інших) людських дій;

г) система відносин між людьми, заснована на нормах і цінностях;

д) сукупність відносин між людьми, що склалася в історичному розвитку в процесі їхньої спільної економічної діяльності.

Завдання 10

Визначення суті соціальної системи

Знайдіть ознаки, що стосуються суспільства як соціальної системи:

 • основне місце поселення;
 • основне місце роботи;
 • соціальні відносини;
 • поділ праці;
 • роль і статус індивідів;
 • соціальна стратифікація;
 • соціальний контроль;
 • цінності;
 • культура;
 • соціальні інститути;
 • джерела енергії;
 • соціальні організації;
 • швидкість технічного прогресу;
 • соціальні групи;
 • соціальна дія;
 • соціальна структура;
 • соціальна взаємодія.

 

Завдання 11

Визначення соціальної системи людини

Схематично окресліть простір понять «людина», «організм», «індивідуальність», «особистість».

 

Завдання 12

Оцінка відмінностей у розумінні соціальних спільнот,
соціальних інститутів і соціальних організацій

Розподіліть подані нижче підсистеми за рядами соціальних спільнот, соціальних інститутів чи соціальних організацій:

 • наука;
 • профспілки;
 • економіка;
 • класи;
 • освіта;
 • політика;
 • галузі;
 • асоціації;
 • релігія;
 • демографічні групи;
 • партії;
 • сім’я;
 • територіальні утворення;
 • церква;
 • кваліфікаційні групи;
 • театр;
 • засоби масової інформації;
 • раси;
 • аматорські об’єднання;
 • етнічні угруповання;
 • фонди.

 

Завдання 13

Оцінка відмінностей у розумінні квазігруп

До якого виду квазігруп належать такі сукупності індивідів:

 • гурток за інтересами;
 • релігійні збори;
 • радіослухачі;
 • футбольні вболівальники;
 • читачі газет;
 • повстанці;
 • учасники симпозіуму.

(Аудиторія, соціальні кола, натовп).

 

Завдання 14

Визначення поняття «соціальна група»

Розставивши відповідні цифри, визначіть, чим є:

 • сукупність індивідів, які фізично (територіально) перебувають у певному місці;
 • сукупність індивідів, об’єднаних однією чи кількома подібними (схожими) характеристиками;
 • сукупність індивідів, які взаємодіють певним чином на засаді визнання очікувань кожного члена групи стосовно інших її членів;
 • сукупність індивідів, яка з’являється спонтанно, коли стійких очікувань бракує, взаємодії — однобокі, спільні дії — нетривалі;
 • сукупність індивідів, об’єднаних взаємодією з комунікатором — однією чи кількома особами, що володіють інформацією і доводять її до цієї спільноти;

— соціальні спільноти, які утворюються з метою обміну інформа-
цією між їхніми членами;

— тимчасове зібрання людей, об’єднаних у замкнутому фізичному просторі спільністю інтересів.

(1 — соціальна група; 2 — категорія; 3 — агрегація; 4 — квазігрупа; 5 — аудиторія; 6 — соціальні кола; 7 — натовп).

Завдання 15

Визначення сутності поняття «групова динаміка»

Знайдіть правильне формулювання.

Групова динаміка — це:

а) взаємодія членів групи;

б) зміна кількісного складу групи;

в) зміна якісних характеристик групи;

г) ротація соціальних ролей, які виконують члени групи;

д) взаємозамінність членів групи.

 

Завдання 16

Оцінка соціологічного розуміння культури

Культура є об’єктом вивчення багатьох наук.

З наведених визначень культури виберіть те, яке має соціологічний аспект:

а) культура — сфера суспільного життя;

б) культура — характеристика особливого у свідомості й поведінці індивіда, групи і суспільства;

в) культура — спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності, яку репрезентовано продуктами фізичної і розумової праці;

г) культурасукупність цінностей, традицій і звичаїв, які сформувалися в процесі розвитку людського суспільства, і творча діяльність людей щодо їхнього використання, збереження, поширення і вироблення.

 

Завдання 17

Оцінка категорії «цінність» у соціології

Цінність — одна з основних категорій соціології. Визначіть, яке з наведених нижче суджень відповідає принципу «віднесення до цінності», сформульованому М. Вебером:

а) викладач історії повинен відверто виголошувати свої політичні
цінності;

б) віднесення до цінностей означає не більше ніж філософське тлумачення наукового інтересу, який керує вибором і обробкою (інтерпретацією) об’єкта наукового інтересу;

в) цінності — лише вираження загальних настанов своєї доби, оскільки кожна доба має свої преференції та абсолюти;

г) віднесення до цінності залежить від напрямку інтересу того чи того дослідника та від загальної спрямованості «інтересів епохи»;

д) панівні ціннісні ідеї даної епохи чи суспільства визначатимуть погляд дослідника, сприятимуть формуванню його ціннісної позиції.

Завдання 18

Визначення співвідношення понять «цінності» і «потреби»

1. Дайте визначення понять «цінність», «потреби», покажіть особливість їхньої взаємодії.

2. За функціональною роллю потреби поділяються на базові — ті, що уточнюють сенс життя, та інструментальні — ті, що уточнюють спрямованість потреб стосовно засобів досягнення базових потреб. Підкресліть прямою рискою те, що ви вважаєте базовими (термінальними) цінностями, а хвилястою — інструментальними цінностями:

 • активна життєва позиція;
 • здоров’я;
 • щасливе сімейне життя;
 • сімейний добробут;
 • злагода в суспільстві;
 • наявність вірних друзів;
 • свобода;
 • краса;
 • вихованість;
 • незалежність;
 • толерантність;
 • творчість;
 • освіченість;
 • охайність;
 • самореалізація;
 • істина;
 • цікава робота;
 • кохання;
 • раціоналізм;
 • відповідальність;
 • самостійність;
 • громадське визнання;
 • соціальна справедливість;
 • життєва мудрість.

 

Завдання 19

Оцінка форм функціонування ціннісних відносин

Наведіть конкретний приклад:

 • цінності — мети;
 • цінності — норми;
 • цінності — ідеалу;
 • цінності — бажання.

Завдання 20

З’ясування авторів соціологічних теорій

Назвіть учених, що розробляли соціологічні теорії:

 • аномії;
 • соціального конформізму;
 • соціальної настанови;
 • соціальної дистанції;
 • масової культури;
 • класів;
 • бюрократії.

(К. Хорні, Е. Фромм, Р. Мертон, Е. Дюркгейм, Ф. Знанецький, Г. Олпорт, С. Паркер, Д. Рісмен, Р. Парк, Е. Берджес, Е. Богардус, К. Маркс, Е. Гоулднер, М. Вебер).

 

Завдання 21

Визначення суті соціологічного методу

Знайдіть і підкресліть найбільш правильне визначення суті методу соціологічного дослідження:

Метод соціологічного дослідження — це:

а) система принципів;

б) сукупність технічних засобів;

в) сукупність спеціальних прийомів;

г) правила та способи.

 

Завдання 22

Визначення виду соціологічного дослідження

Підкресліть найбільш складний і глибокий вид соціологічного дослідження:

а) описове;

б) аналітичне;

в) розвідувальне.

 

Завдання 23

Визначення характеру соціологічного дослідження

Підкресліть правильне твердження.

а) соціологічне дослідження завжди є соціальним;

б) соціальне дослідження завжди є соціологічним.

Завдання 24

Соціологічна оцінка якості системи управління

Назвіть автора наведеного висловлювання «Царі повинні філософ­ствувати, а філософи царювати».

 

Завдання 25

Оцінка соціальної значимості активності людини

Кому належить твердження «Сенс життя людини — в досягненні вищого блага через діяльність»?|
:
Арт-терапія в соціальній сфері
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна діагностика
Соціальна профілактика
Соціологія