Безкоштовна бібліотека підручниківВиконавча влада в Україні: організаційно-правові засади

Література з курсу "Виконавча влада в Україні"


Административное право зарубежных стран. — М.: Спартак, 1996.

Адміністративне право України. Академічний курс. Підручник у двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. кол. В. Б. Авер´янов (голова) та ін. — К.: Видавництво "Юридична думка", 2007. — 592 с.

Адміністративно-процедурний кодекс України (проект) станом на 8 червня 2007 року, підготовлений робочою групою Міністерства юстиції України при підтримці Центру політико-правових реформ та Офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Александрова Н. В. Правові акти управління: юридична природа, види та процедури підготовки й прийняття / Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В. Б. Авер´янова. — К.: Факт, 2003. — С. 138—178.

Виконавча влада і адміністративне право — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. — 668 с.

Дерець В. А. Органи виконавчої влади України та управлінські відносини. Монографія. — К.: ТОВ "Юридична думка", 2007. — 180 с.

Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер´янова. — К.: Юстініан, 2007.

Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В. Б. Авер´янова. — К.: Факт, 2003. — 384 с.

Ефективна публічна адміністрація (довідник для міністрів) // Автори-упорядники: І. Коліушко, В. Тимощук. — К., 2006. — 32 с.

Загальне положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569 // Офіційний вісник України. — 2003. — № 40. — Ст. 2107.

Загальні правила поведінки державного службовця, затверджені Наказом Головного управління державної служби України № 58 від 23.10.2000 р. // Офіційний вісник України — 2000. — № 45. — Ст. 1971.

Карабін Т. О. Співвідношення повноважень місцевих органів публічної влади. Монографія. — Ужгород: ЗакДУ, 2006. — 156 с.

Класифікатор звернень громадян, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 858 від 24.09.2008 р. // Офіційний вісник України. — 2008. — № 73.

Конституція України.

Кравченко В. В. Конституційне право України. Навчальний посібник. — К.: Атіка, 2000. — 320 с.

Положення про проведення атестації державних службовців, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1922 // Офіційний вісник України. — 2001 р. — № 1. — Ст. 27.

Положення про урядовий орган державного управління, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2000 р. № 386 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 8. — Ст. 317.

Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 199 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 9. — Ст.367.

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 8. — Ст.351.

Порядок спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади через відповідних міністрів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 1229 від 21.12.2005 р. // Офіційний вісник України. — 2005. — № 52. — Ст. 3272.

Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту. За заг. ред. В. Б. Авер´янова. — К.: Наукова Думка. — 2007. — 586 с.

Про державну службу: Закон України № 3723-ХП від 16.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 52. — Ст. 490.

Про звернення громадян: Закон України № 393/96-ВР від 02.10.1996р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 47. — Ст. 256.

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 16 травня 2008 року // Офіційний вісник України. — 2008. — № 36. — Ст. 1196.

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 21 грудня 2006 року // Урядовий кур´єр. — 2007. — № 20.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України № 586-XIV від 09.04.1999 р. // Урядовий кур´єр. — 1999. — № 89 (із змінами і доповненнями).

Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України № 1572/99 від 15.12.1999 р. // Офіційний вісник України. — 1999. — № 50 (із змінами і доповненнями).

Програма розвитку державної служби на 2005—2010 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 року № 746.

Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 // Урядовий кур´єр. — 2007. — № 138—139.

Рудик П. А. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи. — К.: Атіка, 2006. — 256 с.

Сушинський О. І. Місцеві державні адміністрації в Україні: концептуальний політологічно-правовий аспект. — Львів: Світ, 2002.

Типовий регламент роботи центрального органу виконавчої влади, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 19 вересня 2007 року № 1143 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 71. — Ст. 2681.

Шаповал В. М. Із досвіду організації виконавчої влади у зарубіжних країнах / Державне управління в Україні. (Навчальний посібник). За заг. ред. В. Б. Авер´янова. — К., 1999. — С. 207—217.

Школик А. М. Порівняльне адміністративне право: Навч. посібник для юридичних факультетів та факультетів міжнародних відносин. — Львів: ЗУКЦ, 2007. — 308 с.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право