Безкоштовна бібліотека підручниківВиконавча влада в Україні: організаційно-правові засади

Структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій


Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року № 996 затверджено рекомендаційний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Зазначимо, що для правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів головою відповідної місцевої державної адміністрації утворюється апарат місцевої державної адміністрації у межах виділених бюджетом коштів. Апарат очолює посадова особа — керівник апарату, який призначається на посаду головою місцевої державної адміністрації. Він же затверджує положення та визначає структуру апарату, призначає на посади і звільняє з посади керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату.

Структурними підрозділами облдержадміністрації є:

1. Відділи та інші структурні підрозділи апарату облдержадміністрації: відділ адміністрування Державного реєстру виборців; відділ забезпечення діяльності керівництва; відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи; відділ (сектор) господарського забезпечення; загальний відділ; відділ (сектор) інформаційно-комп´ютерного забезпечення; відділ кадрової роботи; відділ (сектор) контролю; відділ (сектор) мобілізаційної роботи; організаційний відділ; відділ (сектор) режимно-секретної роботи; відділ роботи із зверненнями громадян; відділ фінансового забезпечення; юридичний відділ.

2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації: Головне управління агропромислового розвитку; Головне управління економіки; Головне управління праці та соціального захисту населення; Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури; Головне фінансове управління; Державний архів області; інспекція державного технічного нагляду; інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції; служба у справах дітей; управління житлово-комунального господарства; управління з питань внутрішньої політики та зв´язків з громадськістю; управління з питань майна комунальної власності (за умови делегування радами повноважень з управління майном); управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; управління культури і туризму; управління освіти і науки; управління охорони здоров´я; управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури; управління у справах преси та інформації; управління у справах сім´ї, молоді та спорту; управління (відділ) у справах національностей та релігій.

Структурними підрозділами районної державної адміністрації є:

1. Відділи та інші структурні підрозділи апарату райдержадміністрації: відділ ведення Державного реєстру виборців; відділ (сектор) взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи; відділ (сектор) з питань внутрішньої політики та зв´язків з громадськістю; загальний відділ; відділ організаційно-кадрової роботи; відділ (сектор) у справах преси та інформації; відділ фінансово-господарського забезпечення; юридичний відділ (сектор); сектор контролю; сектор мобілізаційної роботи.

2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації: архівний відділ; відділ житлово-комунального господарства; відділ (сектор) з питань надзвичайних ситуацій; відділ розвитку інфраструктури; відділ культури і туризму; відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури; відділ освіти; відділ (сектор) охорони здоров´я; відділ у справах сім´ї, молоді та спорту; служба у справах дітей; управління агропромислового розвитку; управління економіки; управління праці та соціального захисту населення; фінансове управління.

Наприклад, одним із структурних підрозділів, що належить до апарату обласної державної адміністрації, є відділ (сектор) контролю. Розглянемо його завдання та функції. Відповідно до типового положення про структурний підрозділ із контролю апарату місцевої державної адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2000 року № 1290 (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2004 року № 1208) структурний підрозділ із контролю утворюється головою відповідної місцевої держадміністрації з метою здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови місцевої держадміністрації та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад. У своїй діяльності з питань здійснення контролю підрозділ безпосередньо підпорядковується голові місцевої держадміністрації, з інших питань — керівникові апарату місцевої держадміністрації.

Основними завданнями структурного підрозділу з контролю є:

— здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами місцевих держадміністрацій, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень місцевих держадміністрацій та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі — територіальні органи центральних органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови місцевої держадміністрації (далі — документи) та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;

— підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

— інформування голови місцевої держадміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами місцевих держадміністрацій, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

— підготовка проектів розпоряджень і доручень голови місцевої держадміністрації з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу з контролю.

Структурний підрозділ з контролю відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

— веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, контроль за якими покладено на підрозділ;

— перевіряє виконання документів структурними підрозділами місцевих держадміністрацій, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

— забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

— готує і завчасно та систематично надає структурним підрозділам місцевої держадміністрації та місцевим держадміністраціям нижчого рівня, територіальним органам центральних органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щотижневі письмові нагадування-попередження про закінчення строків виконання документів;

— готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови, його заступників та керівника апарату відповідної місцевої держадміністрації щодо виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

— розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни;

— проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та своєчасно інформує голову місцевої держадміністрації, його заступника, відповідно до розподілу обов´язків, керівника апарату місцевої держадміністрації про неможливість їх додержання;

— вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії відповідної місцевої держадміністрації питань про стан виконання документів в структурних підрозділах місцевих держадміністрацій, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування;

— виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Структурний підрозділ з контролю має право: проводити в структурних підрозділах місцевих держадміністрацій, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування перевірки виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад; одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби — відповідні документи від інших структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування; брати участь у засіданнях колегій, нарадах, що проводяться в інших структурних підрозділах місцевих держадміністрацій, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування; вносити в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками з питань, що належать до його компетенції; одержувати від структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок виконання документів та стану роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад; і деякі інші права.

Структурний підрозділ із контролю у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами апарату, а також з іншими структурними підрозділами відповідної місцевої держадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Серед структурних підрозділів, що не належать до апарату обласної державної адміністрації, є управління освіти і науки. Воно є підзвітним та підконтрольним голові відповідної держадміністрації та Міністерству освіти і науки України. У межах своїх повноважень управління організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності, а також із питань мовної політики та здійснює контроль за їх реалізацією.

Серед основних завдань управління є:

— участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності;

— забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

— створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;

— створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

— забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює керівництво і контролює діяльність відділів освіти районних держадміністрацій;

2) координує роботу відділів освіти районних держадміністрацій, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді;

3) аналізує стан освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в області, розробляє відповідні регіональні програми із зазначених питань, організовує і контролює виконання цих програм;

4) прогнозує потребу області у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти і науки, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формує регіональне замовлення на їх підготовку, координує роботу з укладення між професійно-технічними та вищими навчальними закладами і підприємствами, установами, організаціями договорів про підготовку кадрів;

5) організовує і контролює роботу державних і комунальних вищих навчальних закладів відповідно до делегованих Міністерством освіти і науки повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні; керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців із питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

6) сприяє розвитку мережі навчальних закладів в області, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації;

7) вносить Міністерству освіти і науки пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів;

8) організовує роботу з ліцензування та атестації навчальних закладів, їх державного інспектування, проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;

9) співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів, готує у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення їх на посади та звільнення з посад;

10) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Управління наділене правами, реалізація яких надає можливість ефективно виконувати його функції. Зокрема, воно має право:

— одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

— вносити до Міністерства освіти і науки пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;

— за дорученням голови відповідної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу області;

— створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з Міністерством освіти і науки впроваджувати їх у практику;

— організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

— залучати працівників інших структурних підрозділів держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; і деякі інші права.

Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова обласної держадміністрації за погодженням із Міністерством освіти і науки. Начальник управління має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади голова обласної держадміністрації за поданням начальника управління та погодженням з Міністерством освіти і науки.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право