Безкоштовна бібліотека підручниківВиконавча влада в Україні: організаційно-правові засади

Місце виконавчої влади в системі поділу влад


Державний апарат — це система органів державної влади (державних органів), через діяльність яких здійснюється державна влада, реалізуються функції держави та забезпечується захист її інтересів. Стаття 5 Конституції 1996 року терміном "органи державної влади" визначають сукупність органів законодавчої, виконавчої та судової влади.

Для системи органів державної влади характерна функціональна і організаційна єдність. Це обумовлено їх соціальним призначенням та метою діяльності, вони відображають єдність інтересів та волі народу, яку покликані реалізувати. Функціональна єдність системи органів державної влади передбачає спільність їх завдань та функцій, у процесі їх реалізації вони діють спільно, тісно взаємодіють між собою. Організаційна єдність системи органів державної влади виявляється в тому, що одні органи обираються або призначаються іншими, одні керують діяльністю інших, одні підзвітні та підконтрольні іншим тощо.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади мають як спільні, так і специфічні риси. Спільними є: статутно-правовий характер, участь у реалізації завдань та функцій держави, державно-владний характер повноважень, загальні принципи організації та діяльності тощо, які обумовлюють єдність системи органів державної влади України. Специфічними ознаками є: об´єм компетенції, порядок формування, організаційні і правові форми діяльності тощо. До того ж, органи виконавчої та судової влади мають відповідні підсистеми органів.

Як зазначає В. В. Кравченко, в основу класифікації органів державної влади покладено вид (форму) державної діяльності, здійснювану тим чи іншим органом. Органом законодавчої влади згідно зі ст. 75 Конституції України є парламент — Верховна Рада України. Органи виконавчої влади відповідно до принципу розподілу влад утворюються для здійснення виконавчої і розпорядчої діяльності з керівництва господарською, соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами життя суспільства. До системи органів виконавчої влади Конституція України відносить насамперед Кабінет Міністрів України — вищий орган у цій системі. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу інших органів виконавчої влади:

а) центральних;

б) місцевих.

Поділяємо думку, що специфічними рисами органів виконавчої влади є те, що вони:

а) формуються шляхом призначення;

б) здійснюють особливий вид діяльності — виконавчу і розпорядчу діяльність;

в) здійснюють діяльність на засадах поєднання єдиноначальності та колегіальності.

Органи судової влади (суди) здійснюють судову владу шляхом конституційного, цивільного, кримінального, господарського та адміністративного судочинства. Специфічними рисами органів судової влади є те, що вони:

а) здійснюють особливу юрисдикційну діяльність — правосуддя;

б) завжди є колегіальними органами;

в) свою діяльність здійснюють в особливих процесуальних формах із дотриманням специфічних принципів — гласності при розгляді справ, змагальності та рівноправ´я сторін тощо.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право