Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

7.4. Оплата праці юристів, їх правовий та соціальний захист


Грошове утримання юристів — державних посадових осіб складається із посадових окладів, надбавок за класні чини чи спеціальні звання, вислугу років і має забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного вико­нання службових обов´язків, а так само закріплення кваліфікованих юри­дичних кадрів.

Їм надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів з опла­тою проїзду до місця відпочинку і у зворотному напрямку, а також додатко­ва оплачувана відпустка тривалістю від 5 до 15 календарних днів залежно від вислуги років.

Заходи правового і соціального захисту юристів — державних посадових осіб передбачають:

• захист законом;

• встановлену законом відповідальність винних осіб за нанесення тілес­них ушкоджень, образу, погрозу щодо них чи їх близьких родичів, а також знищення їх майна, інші насильницькі дії у зв´язку з виконанням ними своїх службових обов´язків або їх виконанням у минулому;

• відшкодування державою в повному розмірі за рахунок державного бюджету збитків, що заподіяні знищенням або пошкодженням майна їм, чле­нам їх сімей і близьким родичам у зв´язку з виконанням службових обо­в´язків;

• обов´язкове державне страхування їх життя і здоров´я за рахунок коштів відповідних бюджетів;

• одержання ними компенсації в разі каліцтва чи інвалідності, що ста­лися у зв´язку з виконанням службових обов´язків;

• виплату сім´ї або утриманцям одноразової допомоги у випадку заги­белі у зв´язку з виконанням службових обов´язків, а також призначення пенсії у зв´язку з втратою годувальника та збереження права на одержання жилого приміщення на умовах і підставах, які були на час загибелі;

• призначення пенсії за вислугу років за особливими правилами, збере­ження за пенсіонерами права на медичне обслуговування в тих медичних установах, в яких вони перебували на обліку, та інших пільг;

• право носіння вогнепальної зброї.

Окремі категорії державних посадових осіб мають право:

• безкоштовно користуватися за службовими посвідченнями на території України всіма видами транспорту міського, приміського і місцевого сполу­чення (крім таксі);

• під час службового відрядження користуватися правом бронювання місць у готелях і на всіх видах транспорту, а також позачергового придбання проїзних документів;

• забезпечення жилою площею місцевими органами влади в першочерго­вому порядку; їм також надається право на 50-відсоткову знижку плати за зай­мане ними та членами їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія) і користування квартирним телефоном тощо.

Приватні юристи та їх помічники:

• користуються правом на відпустку та на всі види допомоги за держав­ним соціальним страхуванням;

• призначення і виплата їм допомоги і пенсій за державним соціальним страхуванням провадяться відповідно до законодавства про соціальне стра­хування і соціальне забезпечення;

• внески на державне соціальне страхування сплачуються ними на рівні осіб, які займаються діяльністю, заснованою на особистій власності фізичної особи та виключно на її праці.

Оплата праці приватних юристів та їх помічників здійснюється на підставі:

• угоди (домовленості) між громадянином чи юридичною особою і юри­стом чи юридичним об´єднанням, причому порядок оплати праці помічника юриста визначається угодою між ним та юристом чи юридичним об´єднан­ням, розмір її не може бути нижчою від встановленого державою мінімаль­ного розміру заробітної плати;

• оплата додаткових послуг правового характеру, що надаються юри­стами, але не визначені в угоді, провадиться за окремою домовленістю сторін;

• якщо договір розривається достроково, оплата праці юриста провади­ться за фактично виконану роботу;

• у разі неналежного виконання професійних функцій на вимогу грома­дянина або юридичної особи, які уклали договір з юристом чи з юридичним об´єднанням, внесена плата повертається їм повністю або частково, а при ви­никненні спору — за рішенням суду;

• у випадках ведення юридичної справи за призначенням та при звіль­ненні громадянина від оплати юридичної допомоги через його малозабезпеченість оплата праці юриста здійснюється за рахунок держави.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право