Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

6.6.4. Представництво юристом інтересів суб´єкта права


Представляючи інтереси суб´єкта права в юридичних справах у різних державних та недержавних органах, установах, організаціях юристи роблять усні заяви, подають скарги, позови та інші необхідні документи, що містять відомості про юридичні факти або формулюють питання і висувають докази з юридичних справ.

Сфери повноважень та види дій юриста щодо представництва інтересів суб´єкта права різні при веденні кримінальних, цивільних чи інших юри­дичних справ.

Мета або сфера послуг, що надаються юристом, можуть бути обмежені за згодою із суб´єктом права або на підставі умов, за якими юридичні послуги надаються суб´єкту права. Умови, за якими надаються представницькі по­слуги, можуть виключати окремі цілі або засоби, які юрист вважає несуміс­ними зі своїми поглядами або недоцільними в конкретній ситуації. Угода щодо сфери представницьких послуг має відповідати нормативно-правовим актам, нормам професійної юридичної поведінки.

При здійсненні юристом представництва інтересів суб´єкта права юрист і суб´єкт права мають певні повноваження і несуть відповідальність щодо мети та засобів його здійснення. Іноді не можна чітко розмежувати мету й засоби, в багатьох випадках відносини "суб´єкт права — юрист" передбачають взят­тя спільних зобов´язань.

Суб´єкт права має найвищі повноваження щодо визначення мети представ­ництва його інтересів юристом у межах, встановлених законом і професійними обов´язками юриста, зокрема звільнити його у будь-який час, за умови вико­нання свого обов´язку сплатити за послуги юриста. Юрист, як правило, відпо­відає за правові, процедурні та організаційні питання, а суб´єкт права вирішує такі питання, як взяття на себе можливих витрат та клопотання про третіх осіб, інтереси яких можуть бути несприятливо зачеплені у цій юридичній справі.

Здійснюючи представництво інтересів суб´єкта права, юрист не повинен:

• радити суб´єкту права вживати якихось заходів або допомагати йому вживати якихось заходів, якщо юрист знає, що вони є неправомірними. Але юрист може обговорювати із суб´єктом права наслідки будь-якої запропоно­ваної лінії поведінки і може порадити та допомогти суб´єкту визначити для себе вимоги закону, сферу його дії та застосування;

• відмовлятися представляти інтереси суб´єктів права, чия юридична поведінка суперечлива або негативно оцінюється суспільною думкою. Той факт, що суб´єкт права може користуватися порадами юриста під час своїх дій, які є злочинними або шахрайськими, не робить юриста учасником цих дій та не означає схвалення юристом політичних, економічних, соціальних або моральних поглядів чи дій суб´єкта права.

До основних обов´язків юриста при представництві інтересів суб´єкта пра­ва слід віднести необхідність:

• виконувати рішення суб´єкта права щодо мети представництва і ради­тись із ним щодо засобів досягнення цієї мети. Зокрема, виконувати рішення суб´єкта права про погодження або непогодження з пропозицією про спосіб урегулювання справи, а у кримінальних справах виконувати рішення суб´єк­та права, прийняте після консультації з ним, щодо необхідності визнання або невизнання суб´єктом права його вини;

• відмови від надання послуг суб´єкту права у неправомірних діях, уник­нення сприянню суб´єкту права у реалізації неправомірної мети або у ство­ренні чи збереженні фальшивих доказів;

• належних обмежень, за погодженням із суб´єктом права, щодо своєї поведінки у веденні юридичної справи, коли юрист знає, що суб´єкт права розраховує на допомогу, не дозволену нормами професійної поведінки або законом;

• висловлювати суб´єкту права чесну, відверту думку щодо реальних наслідків, які може мати його поведінка;

• поважати права третіх осіб.

Однією з основних гарантій правомірності та незалежності професійної поведінки юриста при здійсненні представництва інтересів суб´єкта права є можливість і необхідність відмови від представництва у такому разі:

• представництво призведе до порушення вимог закону чи норм профе­сійної поведінки;

• фізичний та психічний стан юриста суттєво послабить його здатність представляти інтереси суб´єкта права;

• використовуючи послуги юриста, суб´єкт права продовжує здійснюва­ти неправомірні діяння;

• суб´єкт права не виконує власних зобов´язань перед юристом.

Проте припинення юристом представництва не повинно негативно впли­нути на права та інтереси суб´єкта права, тому юрист зобов´язаний вжити доцільних заходів для захисту відповідних інтересів суб´єкта права, напри­клад, заздалегідь повідомити про це суб´єкта права, надати йому час найняти іншого юриста, здати документи, грошові суми цільового призначення, на які суб´єкт права має право, повернути гонорар, що не був зароблений, тощо.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право